Tɔm ñʋŋ lɛɛŋ

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩnaɣ wondu ndɩ ndɩ nɛ tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ sakɩyɛ weyi paaɖʋ jw.org ɖɩbazɩyɛ yɔɔ yɔ. Labɩnɩ tɔm ñʋŋ ɛnɩ nɛ videowaa mba tʋmɩyɛ nɛ ŋcɛyɩsɩ tisuu ŋgʋ ŋwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Soŋaɣ wɛɛ nɛ kakpaɣ ɖoŋ siŋŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Wiɖiyi pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɛyaa ɩɩtasɩɣ pɩzʋʋ nɛ pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ?

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Wondu wɛɛ nɛ tɩkpaɣ liidiye siŋŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛbɛ yɔɔ tɔsʋʋ sʋ kaɖɛ taa kpem mbʋ? Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ?

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Pɔtɔʋ malɩfanaa ɛyaa sukulinaa taa—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛbɛ yɔɔ asɛyɩŋ ɩnɛ ɩlakɩ? Puuyaɣ lakasɩ nzɩ sɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Ukrɛɛnɩ you yeba nɛ ñɔɔsɩ tɛzɩ saʋ miŋ ɛjaɖɛ yɔɔ

Bibl kaayɔɔdaa se ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ kɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ nɛ kɩtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-sɩ.

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

COVID kʋdɔŋ kʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa 6—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl kaayɔɔdaa se kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kaɣ lɩʋ, kɩhɛzɩɣ laŋa nɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ-ɩ, nɛ kɩwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ yebu nɛ kʋdɔmɩŋ ɛnɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ kpaagbaa sɩʋ yɔ.

ƖCAƔNƖ MƖ-ƐSA!

Ɛsɔ sɛtʋ nɛ Ukrɛɛnɩ you—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Cooci ñʋndɩnaa mba pɛwɛ ajɛɛ ana a-naalɛ a-taa yɔ, ɛzɩma pɛwɛɛ nɛ palakɩnɩ po-ɖoŋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛ ndɩ kpem nɛ mbʋ Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pataala nɛ mbʋ ɛ-tɔm se pala yɔ.

ƖCAƔNƖ MƖ-ƐSA!

Kʋyʋʋ ɖʋyaa—Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ se Ukrɛɛnɩ ɛjaɖɛ taa

Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ piyeki nɛ ɛyaa ɖʋʋ kʋyʋʋ yɔ, nɛ mbʋ pɩkaɣ yebu nɛ wɛtʋ ndʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ cee wayɩ yɔ.

Rusii wobi Ukrɛɛnɩ ɛjaɖɛ wayɩ

Ye ɛɛɛ, ɛzɩ Bibl yɔɔdɩ ɛzɩma pɩtɩŋa payɩ pɩkaɣ tɛmnʋʋ yɔ?

Ɛzɩ pɩtɩŋa pɩkaɣ pɩsʋʋ pi-ɖeɖe COVID kʋdɔŋ wayɩ? Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ COVID kʋdɔŋ yeba nɛ pɩtɩŋa pɩlɛɣzɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ?

Bibl paɣtʋ kila loɖo pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana cee wayɩ yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ yɔ.

Pɩwɛɛ se Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɛɖʋ nɔɔ politiki tɔm taa?

Ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa, ɛyaa sakɩyɛ mba payaɣ pa-tɩ se Yesu Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, paɖʋʋ pɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa siŋŋ. Pɩmʋnaa se pala mbʋ?

Wiɖiyi Ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛnʋʋ liidiye kɩmaŋ na?

Komina nakʋyʋ wɛɛ nɛ kɩpɩzɩɣ kɩcɔnɩ ɛyaa kɩcɛyɩm ɖeɖe ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ tɛtʋ yɔɔ camɩyɛ, ɛɖɩzɩ kʋñɔndʋtʋ caɣ caɣ nɛ kiyele nɛ paa weyi ɛwɛɛnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ.

Wiɖiyi ɛtɛlɛmwaa lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ na?

Pʋcɔ nɛ sɔɔndʋ nɛ puuyaɣ lakasɩ pasɩɩ tɩnaɣ lɛ, Bibl lɔŋ tasʋʋ naalɛ sɩɣnɩ ɛyaa mba ɛtɛlɛmwaa lakasɩ tukunaa yɔ se pɔɖɔkɩ kpam.

Ɛzɩ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa? Ɛbɛ ɛjaɖɛ tɛm mbʋ pɩ-tɔm Natʋ takayaɣ yɔɔdʋʋ yɔ pɩkɛna?

Paa Bibl ɛyɔɔdʋʋ se tɛtʋ kaɣ wɛʋ tam yɔ, pakaɣ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɖɩzʋʋ.

Kandɩyɩ ña-tɩ yɔɔ nɛ pataapeɣzi-ŋ nɛ cɛtɩm tɔm

Tɔm ndʋ tipeɣziɣ ɛyaa yɔ, cɛtɩm tɔm ndʋ ɛyaa yɛlɩɣna yɔ, nɛ tɔm kɩkpɛyɩtʋ wɩlɩtʋ tɔyaa nɛ halɩ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ.

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Na lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛ kʋñɔwiye taa yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena kʋdɔŋ sɔsɔʋ kɔŋna yɔ

Ye ɖɩtɩñaɣ pana siŋŋ yɔ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩɩwɛna se ɖɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ paɖʋwa se pakandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ COVID ɛtaakpa-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpasɩ.

Akaɣ tɛtʋ ñʋʋ yabʋ?

Lɔŋsɩnɖaa nabɛyɛ yɔɔdaa se ɛyaa lakasɩ wɛɛ nɛ pɩwɛɛkɩɣ wondu sakɩyɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa nɛ halɩ piyeba nɛ lɛɛtʋ wɛɛ nɛ tɩmʋkɩ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ kʋdɔmɩŋ kɩɖɛɖɛŋ

Ye kʋdɔmɩŋ kɩɖɛɖɛŋ etukuni-ŋ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkandɩyɩ ñɔ-yɔɔ tomnaɣ yɔɔ, lɩmaɣza taa nɛ fezuu taa?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ ɛyʋ nɛ ɛlʋbɩnɩ nɩɣzɛ

Kaɖɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa ɛyaa mba palʋkɩnɩ nɩɣzɛ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔʋ ɖɔʋ yɔɔ. Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩnɩ nɩɣzɛ yɔ, Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ na?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣ wezuu ye ɖɩwɛ tanɩm taa yɔ?

Ye wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ tɩlɛɣzɩ kpɛlɩ nɛ ŋsʋʋ liidiye kʋñɔŋ taa yɔ pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ, ɛlɛ Bibl tasɩɣ-ŋ lɔŋ pɩlɩɩnɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ŋkpɛzɩ nɛ ŋcaɣ wezuu paa ŋfɛyɩnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ nɛ ŋtaakɩlɩɣ sʋlʋm ñɔʋ?

Nɩŋgbanzɩ kagbanzɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ ŋkpɛzɩ nɛ ŋyele sʋlʋm kpaŋʋʋ paa ŋwɛ nɩɣzɛ taa yɔ.

Mba panazɩɣ-wɛ pa-ɖɩsɩ taa yɔ le papɩzɩɣ nɛ pehiɣ sɩnʋʋ?

Tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa nɛ ŋfɛyɩ ñe-ɖeke.

Ye ŋwɛ ñe-ɖeke yɔ ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ?

Ye pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋwɛ ñe-ɖeke yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ, ŋhiɣ koboyaɣ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ—yaa we?

Calɩm tɩɖɔɔ kʋdɔŋ—Mbʋ pɩ-cɔlɔ kɩlɩɣna yɔ, kɩ-yʋsasɩ nɛ ɛzɩma pawaɣ-kʋ yɔ

Calɩm tɩɖɔɔ kʋdɔŋ? Papɩzɩɣ nɛ pɛfɛɛ-kʋ yaa pawaa-kʋ?

Hayɩ, tɔm ndʋ ŋlɩzaa yɔ nɛ ndʋ ŋñɩnɩɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩta