Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Ukrɛɛnɩ you yeba nɛ ñɔɔsɩ tɛzɩ saʋ miŋ ɛjaɖɛ yɔɔ

Ukrɛɛnɩ you yeba nɛ ñɔɔsɩ tɛzɩ saʋ miŋ ɛjaɖɛ yɔɔ

 Ajɛɛ Kɩgbɛndʋʋ Ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩcɔŋnɩ pɛɛyɛ ɖeɖe ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ (Conseil de sécurité des Nations unies) ɖɩ-taa mba lakaɣ kediɣzaɣ 19 mai 2022 wiye lɛ, kaɖɩsɩ sɔsɔsɩ 75 yɔɔdaa se: «COVID-19 kʋdɔŋ nɛ ɛzɩma kedeŋa yɔɔ wɛtʋ wɛɛ nɛ tɩlɛɣzɩɣ yem yɔ piyeba nɛ ñɔɔsɩ lɩɩ, ɛlɛ you ŋgʋ kiɖiɣni labʋ Ukrɛɛnɩ yɔ kɩkaɣ yebu nɛ ñɔɔsɩ nzɩ, sɩpɩsɩ haŋaɣ sɔsɔɔ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.» Pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pitileɖi lɛ, takayaɣ ŋga payaɣ se The Economist yɔ, kaka yɔɔdɩ se: «You ɖiɣni tuyuu ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩtɛm wɛnʋʋ ɛjandʋ yɔ nɛ kiwokini haŋaɣ sɔsɔɔ taa.» Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ nɛ kɩsɩɩ se ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, nɛ kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-sɩ yɔ pɩ-tɔm.

Bibl kaayɔɔdaa se ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ

  •   Yesu kaayɔɔdaa nɛ ɛsɩɩ se: «Ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ, nɛ ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ.»—Maatiyee 24:7.

  •   Bibl taa takayaɣ ŋga payaɣ-kɛ se Natʋ yɔ, kɔyɔɔdɩ kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa nabɛyɛ naanza tɔm. Kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa mba, pa-taa lɛlʋ sɩŋnɩ you. Kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyʋ weyi ɛtɩŋ pʋwayɩ yɔ, ɛlɛ ñasɩŋnɩ ñɔɔsɩ, alɩwaatʋ ndʋ tɔɔnaɣ tɔm kaɣ labʋ kaɖɛ nɛ kakpa liidiye kpem yɔ. «Mana kpaŋnʋ kɩkpɛɛdʋ nɔɔyʋ, nɛ weyi ɛɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛɖɔkɩ kɩmaɣzʋʋ e-nesi taa. Manɩ nabʋyʋ taŋ ɛzɩ nɔɔ nakɛyɛ yɔ . . . nɛ kɔtɔŋ se: “Payakɩ blee litri kʋɖʋmʋʋ dinaarɩ kʋɖʋmʋʋ, nɛ orjɩ litrinaa naadozo dinaarɩ kʋɖʋmʋʋ.”»—Natʋ 6:5, 6.

 Tɔm ndʋ Bibl kaayɔɔdaa nɛ kɩsɩɩ se ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ yɔ, tiɖiɣni labʋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa. Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ Bibl yaɣ se «kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ.» (2 Timootee 3:1) Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm lɛɛtʋ «kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ» yɔɔ yaa ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm lɛɛtʋ kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa mba pɔ-tɔm Natʋ takayaɣ yɔɔdʋʋ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ, cɔnɩ video Le monde a changé depuis 1914 nɛ ŋkalɩ tɔm ñʋʋ, «Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza—Mba pɛkɛnaa?»

Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ: Ɛzɩma tɩyɛ?

  •   Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ tɩlasɩ nzɩ ɖɩkatɩɣ yɔ. Tɩlasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ lɛ ɛzɩma tɔɔnasɩ ɖiɣni liidiye kpaʋ yɔ nɛ ñɔɔsɩ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa: «Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣ wezuu ye ɖɩwɛ tanɩm taa yɔ?»

  •   Bibl haɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ lidaʋ se pɩkaɣ ñɔɔzʋʋ. Kɩlabɩ-ɖʋ tamaɣ se alɩwaatʋ kaɣ talʋʋ nɛ ‘tɔɔnasɩ kaɣ tɔyʋʋ tɛtʋ yɔɔ’ nɛ paa weyi ɛkaɣ tɔɔʋ nɛ ɛhaɣ. (Keɣa 71:16) Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm sakɩyɛ lidaʋ ŋgʋ Bibl haɣ-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ, nɛ ŋna ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se tɔm ndʋ kɩyɔɔdaa yɔ tɩkaɣ labʋ yɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ «Une espérance réelle pour des jours meilleurs