Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

COVID kʋdɔŋ kʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa 6—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

COVID kʋdɔŋ kʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa 6—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

 Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔnʋʋ taa alaafɩya ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se OMS yɔ, ɖɩlabɩ akɔnta se pɩtalʋʋnɩ 23 mai 2022 wiye yɔ, COVID-19 kʋdɔŋ kʋ ɛyaa 6 270 000 mbʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, tɔm ndʋ OMS kaama 5 mai 2022 wiye yɔ tɩ-taa paatɛm yɔɔdʋʋ se ɛyaa mba kʋdɔŋ ŋgʋ kɩkʋwa yɔ pɔɖɔ kpem nɛ pɩkɩlɩ mbʋ. Paayɔɔdaa se pɩnaɣ 2020 nɛ 2021 taa, «ɛyaa mba payɩ COVID-19 kʋdɔŋ kʋwa yɔ, mba kɩ-maɣmaɣ keekee kɩkʋwa, nɛ mba kɩɖʋ nesi nɛ pasɩ yɔ . . . patalɩɣ ɛyaa 14 900 000 mbʋ yɔ.» Ɛzɩ Bibl yɔɔdɩ natʋyʋ nɛ titukuuni laŋwɛɛkɩyɛ tɔm tʋnɛ?

Bibl kaayɔɔdaa se kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kaɣ lɩʋ

  •   Yesu kaayɔɔdaa se «kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ» yaa kʋdɔmɩŋ kɩɖɛɖɛŋ kaɣ lɩʋ «kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa.»—Luka 21:11; 2 Timootee 3:1.

 Tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa yɔ tiɖiɣni labʋ sɔnɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ: «Quel est le signe desderniers jours, outemps de la fin?»

Bibl hɛzɩɣ laŋɩyɛ

  •   «Laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ yɔ . . . [hɛzɩɣ] ɖa-laŋa ɖa-nazɩm kpeekpe taa.»—2 Kɔrɛntɩ mba 1:3, 4.

 Bibl taa tɔm hɛzɩ mba pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩba yɔ pa-taa sakɩyɛ laŋa. Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ tɔm ñʋŋ ɩnɛ: «Comment revivre:ce que vous pouvez faire» nɛ «Une aide incomparable.»

Bibl heyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ nɛ eyele nɛ kʋdɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ tam yɔ

  •   «Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.»—Maatiyee 6:10.

 Pɩkazɩ pazɩ lɛ, «Ɛsɔ Kewiyaɣ» kaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ «tɛtʋ taa ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se: “Pɩwɩɣ-m.”» (Maarkɩ 1:14, 15; Izaayii 33:24) Cɔnɩ video Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ ɛsɔdaa komina ŋgʋ kɩkɛnaa yɔ, nɛ mbʋ kɩkaɣ labʋ yɔ.

 Ðiseɣtiɣ-ŋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, piyeki nɛ lidaʋ tɔm nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩwɛ kɩ-taa yɔ pɩwazɩ ña nɛ ñɔ-hɔʋ.