Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Pɔtɔʋ malɩfanaa ɛyaa sukulinaa taa—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Pɔtɔʋ malɩfanaa ɛyaa sukulinaa taa—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

 24 mai 2022 wiye, asɛyʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ talɩ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Texas yɔ ɖɩ-taa tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Uvalde yɔ. Tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ kɛdaa se: «Abalʋ nɔɔyʋ tɔ malɩfa nɛ ɛkʋ piya 19 nɛ wɩlɩyaa naalɛ . . . Robb sukuli cikpeluu taa.»The New York Times.

 Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se asɛyʋʋ kʋnɛ kɩ-ɖɔndɩnaa lakɩ ɖoŋ ɖoŋ. Tɔm susuu takayaɣ lɛɛka ñɛkɛdaa se: «Pinde, pɔtɔ ɛyaa malɩfanaa sukulinaa taa tam 249—kpaɣnɩ pɩnaɣ 1970, patɩtɔ ɛyaa malɩfanaa pɩnaɣ nakɛyɛ nɛ pɩtalɩ pinde.»USA Today.

 Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa lakɩ ɛzaɣtʋ lakasɩ nzɩ? Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ wɛtʋ tɩ-taa? Lidaʋ nakʋyʋ wɛɛ se puuyaɣ lakasɩ nzɩ sɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi? Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

Ɛbɛ yɔɔ puuyaɣ lakasɩ wɛɛ nɛ sɩtɛzɩɣ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ?

 Ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ pa-tɩ se, ‘Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ haɣ nʋmɔʋ nɛ ɛyaa lakɩ ɛzaɣtʋ lakasɩ, ɛzɩ pɔtɔʋ ɛyaa malɩfanaa sukulinaa taa mbʋ yɔ?’ Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ «Pourquoi les innocents souffrent-ils?»

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ-ɖʋ mbʋ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

  •   «Mbʋ payɩ paama ɖooo lɔndaa yɔ, pama-pʋ se pawɩlɩ-ɖʋ lɔŋ, se pɩsa nɛ . . . laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Masɩ taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.»—Roma mba 15:4.

 Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ puuyaɣ lakasɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ Réveillez-vous! ŋgʋ kɩ-ñʋʋ tɔŋ se «La violence cessera-t-elle un jour?» yɔ.

 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtɩlɩ ɛzɩma sɩkpaɣna, alɩwaatʋ ndʋ sɩnɩɣ sɔɔndʋ tɔm natʋyʋ yaa sɩnaɣ sɔɔndʋ lakasɩ nasɩyɩ yɔ yɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ «Enfants et actualités troublantes

Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

  •   «Ɛlɩzɩɣ-wɛ puuyaɣ tʋ weyi ɛnazɩɣ-wɛ yɔ e-nee tɛɛ.»—Keɣa 71:14.

  •   «[Ajɛɛ kaɣ] pɩsʋʋ a-laɣla tuyiŋ nɛ a-kɩgbɛzɩŋ loozonaa; nɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɛɛkaɣ kpazʋʋ laɣɖɛ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ paakaɣ tasʋʋ kpɛlɩkʋʋ you labʋ.»—Mikee 4:3.

 Ɛsɔ kaɣ labʋ mbʋ ɛyaa tɩpɩzɩ nɛ pala wiɖiyi yɔ. Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kɛkɛ komina ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, kakaɣ ɖɩzʋʋ malɩfanaa nɛ hɔzɩŋ tɩŋa nɛ keyele nɛ puuyaɣ lakasɩ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ mbʋ Ɛsɔ kewiyaɣ kaɣ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ tɔm lɛɛtʋ yɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ «Sous le royaume de Dieu, “la paix abondera.”»