Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

”Ðɛfɛɛ tɩnaa hikiɣ tɛtʋ”

”Ðɛfɛɛ tɩnaa hikiɣ tɛtʋ”

Ða-taa sakɩyɛ na pomuli ɛyaa nabɛyɛ nɛ pala lalaa kañatʋ ɖulum. Ɛlɛ wiɖiyi kañatʋ nɛ mulum lakasɩ pakaɣ sɩɣ tɩnaɣ na?

Keɣa 36 cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ. Yʋsɩ ɛzɩma kocosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ.

  • Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ mba panazɩɣ-ɖʋ yɔ pɔ-yɔɔ?​Kalɩtʋ 1, 2.

  • Ɛbɛ kaɣ talʋʋ kɩdɛkɛdaa?​Kalɩtʋ 10.

  • Ɛbɛ kaɣ talʋʋ mba palakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ?​Kalɩtʋ 11, 29.

  • Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla lɛɛlɛɛyɔ?Kalɩtʋ 34.

Tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 36 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se cee wayɩ kɩbaŋʋ ɖaŋnɩ mba ‘paɖʋzʋʋ pa-tɩ Yehowa nee tɛɛ nɛ pɔɖɔkʋʋ ɛ-nʋmɔʋ kpam yɔ.’ Pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se ña nɛ wɛ ɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ŋna mbʋ pɩwɛɛ se ña nɛ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa ɩla nɛ ihiɣ cee wayɩ kɩbaŋʋ ŋgʋ yɔ.