Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ

KAÐƲWA KƖBAŊA! Ða-Lɩzɩyʋ labɩ-ɖʋ tamaɣ se ɛhaɣ-ɖʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ. Ɛlɛ pɩwɛ sakɩyɛ kaɖɛ se petisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Aakaɣ sɩbʋ?’ yaa ‘ɛyʋ weyi palʋlɩ-ɩ yɔ ɛkaɣ sɩbʋ.’ Lalaa tisiɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ wezuu maatɛŋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ. Pamaɣzɩɣ se ɛyʋ sɩkɩ nɛ ɛkpa ɛsɔdaa lɛ, ehikiɣ wezuu maatɛŋ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Pʋcɔ nɛ ŋcosi lɛ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ naadozo pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ: Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ tɩlɩzɩ ɛyʋ se ɛcaɣ wezuu alɩwaatʋ pazɩ yem? Kaɖʋwa ŋga Ɛsɔ kaawɛnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ? Ɛbɛ laba nɛ ɛyaa paɣzɩ sɩbʋ?

ƐYƲ WƐTƲ WƐ ŊGEE

Wondu ndʋ payɩ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, ɛyʋ wɛ ŋgee. Ɛzɩma tɩyɛ? Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ “ɛ-lɛzʋʋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26, 27) Pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɩ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyʋ yeke Ɛsɔ lɩzaa nɛ ɛnɩɣzɩnɩ ɛ-wɛtʋ ɛzɩ sɔɔlɩm nɛ siɣsiɣ wɛtʋ mbʋ yɔ.

Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ nɛ ɛwɛɛnɩ maɣzɩm nɛ ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɛcaɣ wezuu kɩbaŋʋ nɛ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ɛsɔ. Pʋyɔɔ ɖɩnaɣ kedeŋa paɣlɩka, ɛjaɖɛ yɔɔ wondu kajʋka, anjaʋwaa kɩbama nɛ ɖiwelisiɣ ɖɔɖɔ hendu kɩbandʋ lɛ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛyaa ɖeke pɩzɩɣna nɛ pɛsɛɛ Lɩzɩyʋ. Ɛyʋ wɛtʋ ndɩ ndɩ tʋnɛ, tɩɖʋʋ tʋkaɣ sɔsɔɔ ɛyʋ nɛ tɛtʋ yɔɔ wondu kɩlɩzɩtʋ lɛɛtʋ pɛ-hɛkʋ taa.

Ye mbʋ, maɣzɩ nɛ ŋna: Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛha ɛyʋ waɖɛ se ɛwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɛpɩzɩ ɖɔɖɔ ɛla maɣzɩm nɛ ɛla tʋma sɔsɔna wena a-wayɩ fɛyɩ yɔ, ye ɛñɩnɩɣ se ɛcaɣ wezuu pɩnzɩ pazɩ yem na? Toovenim lɛ, kaɖʋwa ŋga kɔ-yɔɔ Ɛsɔ ha ɛyʋ wala ana yɔ lɛ se, ɛcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛnɩɩ leleŋ.

TAMAƔ ŊGA ƐSƆ KAALABƖ KIÐE TƐƐ YƆ

Nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ tɩla ɛyʋ se ɛcaɣ tɛtʋ yɔɔ tam. Pɔtɔŋ se Ɛsɔ sɩɣ paa ɛyʋ weyi lɛ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ se ɛtakɩ-ɩ nɛ ɛna se ɛmʋnaa se ɛcaɣ wezuu maatɛŋ ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa. Ɛlɛ ye pɩkɛ toovenim yɔ, ŋŋmaɣzɩɣ se kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ pɩlakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ cɔlɔ pɩlɩnaa? Ŋgʋ mbʋ pɩlakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ wɛtʋ. Bibl yɔɔdɩ Ɛsɔ yɔɔ se: “Ɛkɛ Ɛsɔ weyi ɛcakɩ ɛ-tɔm yɔɔ yɔ, nɛ ɛfɛyɩnɩ azuluma yɔ, siɣsiɣ tʋ weyi ɛwɛ yiɣ yiɣ yɔ.”​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4.

Bibl yɔɔdɩ tamaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔ,  kɔ-tɔm kpayɩ se: “Ɛsɔdaa lɛ, pɩkɛ [Yehowa] ɛnʋ ɛ-ɖɩjaɣyɛ, tɛtʋ lɛ, ɛha-tʋ Aɖam sɛyɩnaa.” (Keɣa 113B:16) Toovenim Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ se tɩkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa ɩcaɣ tam yɔ. Nɛ ɛha-wɛ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ se papɩzɩ panɩɩ wezuu leleŋ yɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:8, 9.

“Ɛsɔdaa lɛ, pɩkɛ [Yehowa] ɛnʋ ɛ-ɖɩjaɣyɛ, tɛtʋ lɛ, ɛha-tʋ Aɖam sɛyɩnaa.”​—Keɣa 113B:16

Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ ɖɔɖɔ tamaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ yɔ. Eheyi kajalaɣ abalʋ nɛ ɛ-halʋ se: “Ɩlʋlɩ, ihuu nɛ ɩwadɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ . . . ɩñazɩ lɩm tɛɛ wondu, ɛsɔdaa sumasɩ nɛ kpɩna wena atuu tataa yɔ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28) Pɩɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se pɔcɔnɩ kpɩna yɔɔ nɛ peyele nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ Paradisuu. Ye mbʋ, Ɛsɔ kaaɖʋwa se Aɖam nɛ Ɛva nɛ piya nzɩ pakaɣ lʋlʋʋ yɔ, pacaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ; ɛtaaɖʋ se pakpa ɛsɔdaa.

ƐBƐ YƆƆ ÐƖSƖKƖ?

Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩsɩkɩ? Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyiyu weyi pɔkɔm nɛ paya-ɩ pʋwayɩ se Sataŋ Eleeu yɔ, ɛkaɖɩnɩ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ labɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

Sataŋ peɣzi ɖɔ-cɔjɔnaa Aɖam nɛ Ɛva nɛ patɩnɩ ɛ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkʋyaɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ yɔɔdaa se Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ se ɛha-wɛ waɖɛ nɛ pa-maɣmaɣ patɩlɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔɔ lɛ, petisaa nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ nɛ paha Ɛsɔ siɣye. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Pɔkɔma pasɩ ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ. Pelesi waɖɛ nɖɩ paawɛna se pacaɣ wezuu maatɛŋ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:17; 3:1-6; 5:5.

Aɖam nɛ Ɛva pa-kɩwɛɛkɩm tukuni ɛyaa kpeekpe pɩkpɛndɩnɩ ɖa mba ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ. Ɛsɔtɔm yɔɔdaa se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) Ye mbʋ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɖʋna se ɖɩsɩkɩ, ɛlɛ ɖɩsɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Aɖam nɛ Ɛva pɛɖɛzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm.

ŊPƖZƖƔ NƐ ŊCAƔ WEZUU MAATƐŊ TƐTƲ YƆƆ

Ɛzɩma pakaɖɩnɩ Ɛsɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, pitiyele nɛ tamaɣ ŋga ɛɛwɛnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ yɔ, kɛlɛɣzɩ. Ɛzɩma Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm tʋ nɛ siɣsiɣ tʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ se ɛlɩzɩ ɛyaa kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm po-yomiye taa. Apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm; piyele nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.” (Roma 6:23) Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ “sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ [Yesu Krɩstʋ] se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.” (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛzɩma Yesu tisi faaa nɛ ɛlaa ɛ-tɩ kɩlaʋ yɔ, piyeki se Aɖam kaañamtʋ wɛɛkɩ mbʋ yɔ, pɩñɔɔzɩ. *

Pɩkazɩ pazɩ lɛ, kaɖʋwa ŋga Ɛsɔ kaalaba se tɛtʋ ɛpɩsɩ paradisuu yɔ, kalakɩ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcaɣ wezuu paradisuu ŋgʋ kɩ-taa ye ŋɖɔŋ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ: “Ɩsʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsaɣ yɔ, piyele nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwalɩ yɛlɛlɛ yɔ, kɩ-taa ileki, nɛ sakɩyɛ tɩŋɩɣ ŋgʋ na. Ɛlɛ nɔnɔɔ kpɩyɩsaɣ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɖɩɩɩ yɔ, ŋgʋ kiwokinini ɛyaa wezuu ɖeɖe, nɛ mba panaɣ nɔnɔɔ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, patɩɖɔɔ.” (Maatiyee 7:13, 14) Pɩsa nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa cee wayɩ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ŋkaɣ mbʋ labʋ na?

^ tay. 17 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ wazasɩ nzɩ payɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? yɔ, ka-ñʋʋ 5; kɛwɛ ɖɔɖɔ www.jw.org yɔɔ.