Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa nɛ tɩyaa—Papɩzɩɣ peheyi-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ?

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa nɛ tɩyaa—Papɩzɩɣ peheyi-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ?

TƖƖNZƖ CƆŊƲƲ

Tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ kɛ pazɩtʋ, nɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pamaɣzɩɣ se tɩɩnzɩ, fenaɣ nɛ tɛtʋ cɔʋ tɩɩnzɩ wɛnɩ ɖoŋ ɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ. Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa maɣzɩɣ se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɔdaa wondu ndʋ tɩɩwɛɛ, alɩwaatʋ ndʋ palʋlaɣ nɔɔyʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ ɛyʋ weyi ɛkaɣ kɛnʋʋ nɛ mbʋ pɩɖaŋɩ-ɩ cee wayɩ yɔ.

Paa tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ ɛlɩnɩ caanaʋ taa Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa yɔ, ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ pɩ-tɔm ɖɔɖɔ sɔnɔ. Pɩnaɣ 2012 taa, palabɩ akɔnta nakʋyʋ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa nɛ kɩwɩlɩ se, ye pakpaɣ ɛyaa naadozo yɔ, pa-taa kʋɖʋm maɣzɩɣ se tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ kɛ “lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ,” nɛ ye pakpaɣ ɛyaa hiu yɔ, pa-taa kʋɖʋm maɣzɩɣ se pɩkɛ “lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ siŋŋ.” Ɛlɛ toovenim pɩkɛnaa? Aayɩ. Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ.

  • Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa yɔɔdʋʋ se tɛtʋ cɔʋ tɩɩnzɩ nɛ tɩɩnzɩ pɛwɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, wondu ndʋ tɩfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔɔ.

  • Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa, peheyiɣ tɔm kʋɖʋmtʋ ɛyaa sakɩyɛ, ŋgʋ ɛyaa mba pɛfɛyɩ wɛtʋ kʋɖʋmtʋ taa.

  • Sɔnɔ tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ tisuu mbʋ ɛyaa kaawɛnɩ caanaʋ taa se tɛtʋ cɔʋ tɩɩnzɩ cɔʋ tɛtʋ nɛ sɩtaŋ yɔ. Ŋgʋ toovenim taa lɛ, tɛtʋ cɔʋ tɩɩnzɩ cɔʋ wɩsɩ na nɛ sɩtaŋ.

  • Tɔm ndʋ tɩɩnzɩ cɔŋɩyʋ nɔɔyʋ heyiɣ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ ndʋ tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa lalaa heyiɣ-i yɔ.

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa maɣzɩɣ se wɛtʋ ndʋ ɛyʋ wɛɣnɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, tɩlɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa tɩɩnzɩ kaawɛ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ-ɩ yɔ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, ɛyaa mba palʋlɩ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ, pɛwɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Ye mbʋ, evemiye nɖɩ palʋlɩ nɔɔyʋ yɔ, ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ ɛyʋ weyi ɛkaɣ kɛnʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩɩwɛɛ se tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa iheyi ɛyaa se paa weyi ɛ-wɛtʋ nɛ ɛ-lakasɩ lɩɣnɩ ɛ-cɔlɔ na, ɛlɛ peheyiɣ-wɛ se wɛtʋ ndʋ pɛwɛna yɔ, tɩlɩnɩ nabʋyʋ cɔlɔ na. Pɩwɩlɩɣ se pahʋʋnɩ ɛyaa tɔm pɩlɩɩnɩ pɛ-wɛtʋ yɔ, ŋgʋ paasɩŋ wɛtʋ ndʋ, tɩ-yɔɔ toovenim tɔm.

 TƖYƖTƲ

Pɩtɩkɛ sɔnɔ ɛyaa paɣzɩ wobu tɩyaa tɛ. Tɩyaa nabɛyɛ takɩɣ kpɩna yaa ɛyaa lotu nɛ pɔcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma kalimee tɔkɩ yɔ se patɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee yɔ. Lalaa tɩŋɩɣnɩ thé yaa kɔfɩ yɔɔ nɛ patɩyɩɣ. Sɔnɔ, patɩŋɩɣnɩ masɩ nasɩyɩ, ɛyʋ nandaka, caɖasɩ nɛ pɔɔyɩsɩ yɔɔ se patɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Tɩyaa pɩzɩɣ peheyi-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ toovenim na? Aayɩ, paapɩzɩɣ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ pazɩ nɛ ɖɩna.

Maɣzɩ ɛzɩma paayɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, tɩyaa tɔm kaɖɩɣnɩ ɖama. Paa palakɩnɩ wonuu kʋɖʋmʋʋ tʋmɩyɛ yɔ, paayɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ye pɔpɔzɩ tɩyaa naalɛ mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ pɔɔyɩsɩ yɔ, tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pɔ-tɔm cosuu ɛkɛ kʋɖʋmtʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, pɩwɛ ndɩ ndɩ.

Ɛyaa sakɩyɛ pɩtɩɣ nʋmɔŋ weyi tɩyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɩ-yɔɔ. Pɔyɔɔdʋʋ se paa pɔɖɔkʋʋ wondu ɛzɩ pɔɔyɩsɩ nɛ caɖasɩ yɔ, toovenim taa lɛ, ɛyʋ lakasɩ nɛ ɛ-wɛtʋ taa pɔcɔŋna nɛ peheyiɣ-i tɔm. Tɩʋ weyi ɛwɛ niye ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ, ɛpɔzʋʋ weyi ewobi ɛ-cɔlɔ yɔ tɔm ndɩ ndɩ, nɛ ɛlɛ kaacosuu lɛ, ewelisiɣni-i camɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ɛ-lakasɩ taa nɛ ɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ se pɩsa nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩ-taa ɛlɛ wɛɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, tɩʋ heyi pʋdʋ ɛnʋ mbʋ ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ peyeba nɛ ɛtɩlɩ ɛ-yɔɔ yɔ. Nɛ ɛlɛ eeɖiɣziɣna se ɛ-maɣmaɣ eyebina nɛ tɩʋ tɩlɩ tɔm ndʋ. Tɩyaa lakasɩ nzɩ siyeki nɛ mba powoki pɔ-cɔlɔ yɔ, pataɣ-wɛ liu nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye sakɩyɛ.

SUWE BIBL HEYIƔ-ÐƲ?

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa nɛ tɩyaa lakasɩ wɩlɩɣ se mbʋ pɩtalɩɣ ɛyʋ yɔ, ɛ-lɩm taa pɩlɩɣna. Ɛlɛ toovenim na? Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖitisi yɔ nɛ mbʋ ɖɩla yɔ, nɛ pɩtasɩ lɛ, ɖa-lakasɩ wɛnɩ ɖoŋ mbʋ pɩkaɣ-ɖʋ talʋʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-yɔɔ.—Yozuwee 24:15.

Pɩtasɩnɩ lɩmaɣza wena a-tɔm ɖɩyɔɔdaa yɔ lɛ, Ɛsɔ sɛyaa wɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pekiziɣ tɩyɩtʋ nɛ tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ lakasɩ yɔ. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ lɛ se, Ɛsɔ paɖɩɣ lakasɩ nzɩ. Ðɩkalɩɣ Bibl taa se: “Pataana ñɛ-tɛ . . . nɔɔyʋ lɔʋ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ, nɔɔyʋ cɔŋʋʋ mɩndʋ nɛ ɛsʋzʋʋ, nɔɔyʋ ɛtaakɛ kʋɖɔnɖʋyʋ, yaa piye pɔzɩyʋ, yaa weyi ɛpɔzʋʋ mimmiɖiye yɔ, pazɩyʋ, nɛ weyi ɛsʋzʋʋ hadɛdɩnaa se ɛtɩlɩ toovenim yɔ; [Yehowa] ɛɛcaɣ kʋzɔɔtʋ ndʋ yɔ tɩ-tɩŋa.”​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-12.