Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Natʋ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ tɩlaba yɔ

Natʋ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ tɩlaba yɔ

Ðɩɩtɛm yɔɔdʋʋ mʋɖɛ naɖɩyɛ tɔm, mʋɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa Kreesuusɩ kaatisi tɔm ndʋ tɩʋ weyi ɛwɛ Dɛlfɩ yɔ, eheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ you, ɛlɛ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se, Pɛrsɩ wiyaʋ wabɩ-ɩ. Ɛlɛ Bibl yɔɔdɩ natʋ tɔm natʋyʋ ndʋ titukuuni Pɛrsɩ wiyaʋ yɔ, nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩlabɩ ɖeyi ɖeyi.

Pɩnzɩ 200 pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ wiyaʋ ɛnʋ lɛ, Ebree nayʋ weyi payaɣ se Izaayii yɔ, ɛtɔm se pakaɣ yaʋ wiyaʋ ɛnʋ se Siiruusi nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛkaɣ wabʋ Babilɔɔnɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ yɔ, pɩ-tɔm.

Izaayii 44:24, 27, 28: “Tɔm ndʋ [Yehowa] yɔɔdʋʋ lɛ yɔ, . . . ‘mɔtɔŋnɩ pɔɔ sɔsɔ se: “Ña-taa lɩm ɛkʋyɩ nɛ mankaɣ labʋ nɛ ñɛ-hɛɛnaa taa lɩm sɔɔ.” Mɔyɔɔdʋʋnɩ Siiruusi, tɔm se: “ɛkɛ men-ninɖiɣyu nɛ ɛkaɣ mɔn-sɔɔlɩm yɔɔ labʋ,” mɔtɔŋnɩ Yeruzalɛm se: “Pakaɣ-ŋ ɖanʋʋ maʋ,” nɛ templo se: “Pakaɣ ɖaɣnʋʋ ñe-tigiɖe sɩʋ.”’”

Caanaʋ taa tɔm mayʋ Grɛɛkɩ tʋ weyi payaɣ-ɩ se Erodɔɔtɩ yɔ, ɛyɔɔdaa se Siiruusi sɔɔjanaa hɛ lɔɔʋ nakʋyʋ nɛ piyele nɛ lɩm sɔɔ Efraatɩ Pɔɔ ŋga kɔcɔ Babilɔɔnɩ tɛtʋ nɛ kata yɔ ka-taa. Siiruusi labɩ lɩmaɣza ana se pɩsa nɛ ɛ-sɔɔjanaa pɩzɩ pɛtɛzɩ pɔɔ kɛlɛʋ nɛ pasʋʋ Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa. Siiruusi wabɩ Babilɔɔnɩ ñɩma lɛ, ɛya Yuuda ñɩma ñʋʋ nɛ ɛha-wɛ nʋmɔʋ se papɩsɩ pɛ-tɛ nɛ paɖaɣnɩ maʋ Yeruzalɛm tɛtʋ ndʋ paayɔkaa pɩlakɩ pɩnzɩ 70 yɔ.

Izaayii 45:1: “[Yehowa] yɔɔdʋʋ ɛ-ɛyʋ Siiruusi weyi ɛta-ɩ num kiɖeɖem yɔ ɛ-tɔm se: ‘Mɔnɖɔkɩ ɛ-nɩwaŋ se manpɩsɩ awiya yayala nɛ montuzi ɛ-ɛsɩndaa tɛya; nɛ nɔnɔsɩ ɛɛkaɣ ɖɩʋ.’”

Pɛrsɩ ñɩma tɩŋnɩ nɔnɔɔ sɔsɔɔ ŋga palabɩnɩ tɛya wena awɛ yuŋ siŋŋ yɔ, nɛ pasʋʋ Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa. Pataaɖɩɣ nɔnɔɔ ŋga puwiye. Ye Babilɔɔnɩ ñɩma kaatɩlɩ lɩmaɣza wena Siiruusi kaawɛ nɛ ɛlakɩ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pataala kaakendu, ɛlɛ paaɖɩɣ nɔnɔsɩ nzɩ payɩ sɩha ɛsa nɛ Efraatɩ pɔɔ yɔ.

Natʋ tɔm tʋnɛ, tɩkɛ Bibl taa natʋ tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, tɩ-taa kʋɖʋmtʋ na. * Natʋ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ yɔ, tɩlɩɣnɩ cɛtɩm ɛsɔnaa cɔlɔ na. Ɛlɛ Bibl taa natʋ tɔm lɩnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ cɔlɔ, ɛnʋ yɔɔdɩnɩ se: “Ðooo kiɖe tɛɛ monkuluu cee wayɩ tɔm yɔɔ, ndʋ tɩtɩlabɩta yɔ.”—Izaayii 46:10.

Ɛsɔ toovenim tʋ weyi payaɣ se Yehowa yɔ, e-ɖeke ɛpɩzɩɣna nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ. Nɛ ɛ-hɩɖɛ  nɖɩ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “eyeki nɛ pɩlakɩ.” Pɩwɩlɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, nɛ halɩ eyele nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se lidaʋ tɔm ndʋ payɩ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkaɣ labʋ ɖeyi ɖeyi.

NATƲ TƆM NDƲ TIÐIƔNI LABƲ SƆNƆ YƆ

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ natʋ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa se tɩkaɣ labʋ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ? Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2000 mbʋ yɔ, Bibl yɔɔdaa se “pɩkaɣ labʋ kaɖɛ pɩŋŋ” “wayɩ wayɩ wɛɛ” yaa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa. Ɛbɛ tɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ? Pɩtɩkɛ tɛtʋ yaa ɛyaa mba pɛwɛ tɩ-yɔɔ yɔ, pɛ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ, ɛlɛ kañatʋ lakasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɛyaa wɛɛ pɩlakɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, ɩ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ. Yele nɛ ɖɩtazɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ tɛ natʋ tɔm pazɩ taa.

2 Timootee 3:1-5: “Tɩlɩ camɩyɛ se wayɩ wayɩ wɛɛ taa lɛ . . . , ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke, pakaɣ wɛʋ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ, pakaɣ kɛʋ abɛlɛɛ tɩnaa, pakaɣ pa-tɩ kpazʋʋ, pakaɣ labʋ nɛ lalaa hɩla wɛɛkɩ, paakaɣ pa-ñɩma ñam, paakaɣ sɩm kʋjɔʋ, pakaɣ wɛɛkʋʋ wondu kiɖeɖetu, paakaɣ wɛnʋʋ laŋɩyɛ, paakaɣ kɛʋ pʋtɔdɩyɛ nayaa, pakaɣ ɖama kɩdɛkɛdɩm yɔɔ kuluu, paakaɣ pa-tɩ pɛm pʋyʋ, pɩɩkaɣ sam se papaɣ-wɛ, pakaɣ kɛʋ kɩbandʋ koyindinaa. Pakaɣ ɖama sama labʋ, paakaɣ wɛnʋʋ fɛyɛ, pa-tɩ kpazʋʋ kaɣ-wɛ yʋlʋsʋʋ, pakaɣ kɛʋ leleŋ ɛgbaɣdɩnaa pɩkɩlɩ Ɛsɔ mba. Pakaɣ naʋ ɛsɩndaa yem se pɛwɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm kpeyitaɣ, ɛlɛ pekiziɣ mbʋ pɩkɛ pi-ɖoŋ yɔ.”

Pɩtɩkɛ wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛɛ ɖɩnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ? Ŋpɩzaa nɛ ŋyʋsɩ se ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, pa-taa sakɩyɛ nɩɣnɩ pa-tɩ yeke, pɛwɛ liidiye lazaɣ nɛ pakpazɩɣ ɖɔɖɔ pa-tɩ na? Ŋpɩzaa nɛ ŋna se mbʋ ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ labʋ yɔ, mbʋ pɔpɔzʋʋ se lalaa ɩla na? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋyʋsaa se piya sakɩyɛ ɩɩñaŋ sɩ-lʋlɩyaa nɛ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ aleɣya pɩkɩlɩ Ɛsɔ. Nɛ pɩwɛɛ pɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ.

Maatiyee 24:6, 7: “Ɩkaɣ nɩʋ pɔyɔɔdʋʋ you tɔm. . . . ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ.”

Akɔntanaa nabɛyɛ wɩlaa se ɛyaa mba pasɩbɩ you taa kpaɣnɩ 1914 yɔ, pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa 100; ŋgʋ ajɛɛ ndɩ ndɩ sakɩyɛ wɛɛ, nɛ paa nɖɩ lɛ, ɖɩ-taa ɛyaa tɩtalɩ mbʋ. Maɣzɩ nɛ ŋna, wɩzasɩ, siziŋ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi payɩ yoŋ ɛnɩ ɩkɔnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ! Ɛlɛ ɛzɩ ajɛɛ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ nɛ añakɩ pana se yoŋ ɩsɩɩ tɩnaɣ na?

Maatiyee 24:7: “Ñɔɔsɩ [kaɣ] lɩʋ.”

Ajɛɛ kɩkpɛndʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Programme Alimentaire Mondial (PAM) yɔ, ɖɩyɔɔdaa se: “tɔɔnaɣ ŋga pahayɩɣ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, kɔɖɔwa nɛ kapɩzɩɣ katalɩ paa weyi. Paa mbʋ yɔ, paa ɖoo wena ɛyaa miiliyɔɔwaa 815 sʋʋ ñɔɔsɩ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se, pakpaɣ ɛyaa nakʋ yɔ, pa-taa kʋɖʋm sʋʋ ñɔɔsɩ. Halɩ ye pakpaɣ ɛyaa naadozo yɔ, pa-taa kʋɖʋm ɛɛtɔkɩ camɩyɛ.” Palabɩ akɔnta nɛ pana ɖɔɖɔ se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, piya ɛzɩ miiliyɔɔwaa naadozo mbʋ yɔ sɩkɩ, ñɔɔsɩ yɔɔ.

Luka 21:11: “Tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ pɩŋŋ.”

Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa paa pɩnaɣ ŋga lɛ, tɛtʋ ñamsʋʋ tam ɛzɩ 50000 mbʋ yɔ. Nabʋyʋ taa pɩɩwɛɛkɩɣ wondu sakɩyɛ, ɛlɛ tam 100 taa lɛ, pɩyɔkʋʋ kuduyuŋ, nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, tam kʋɖʋm taa lɛ, tɛtʋ ñamsʋʋ siŋŋ nɛ pɩwɛɛkɩɣ wondu sakɩyɛ. Akɔnta nakʋyʋ wɩlaa se kpaɣnɩ pɩnaɣ 1975 nɛ piwolo pɩnaɣ 2000 taa lɛ, ɛyaa mba tɛtʋ ñamsʋʋ kʋwa yɔ, pɛkpɛndɩ 471000.

Maatiyee 24:14: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.”

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa lutozo yɔ, posusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ajɛɛ ɛzɩ 240 taa mbʋ yɔ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Posusuu tɔm kɩbandʋ ndʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ, tɛtʋ cikpetu, kɔfɩnaa nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. Palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ pɩtalɩ ɖenɖe Ɛsɔ maɣmaɣ sɔɔlaa yɔ lɛ, “ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ,” ɛzɩ natʋ tɔm yɔɔdʋʋ yɔ. Pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɩ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyaa kewiyisi sɩɣ tɩnaɣ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ. Natʋ tɔm ndʋ ɖɔɖɔ kaɣ labʋ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ? Yele nɛ ɖɩna.