Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ña-lakasɩ yekina nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ cee wayɩ

Ña-lakasɩ yekina nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ cee wayɩ

ÑA-LAKASƖ PƖZƖƔ SƖWƐƐNƖ ÐOŊ MBƲ ŊKAƔ KƐƲ CEE WAYƖ YƆ PƖ-YƆƆ? Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɛfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ pa-lakasɩ yɔɔ, ɛlɛ mbʋ payɩ palakɩ yɔ, pa-lɩm taa pɩlɩɣna, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se mbʋ pɩɖʋ-wɛ. Ye patɩpɩsɩ nɛ patalɩ kaɖʋwa nakɛyɛ yɔ, pɩlakɩ-wɛ ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋna se pataatalɩ kaɖʋwa ŋga yɔ, nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Pɩɩtɛm ɖʋʋ se mbʋ pɩkaɣ labʋ.”

Lalaa lɛ, pitiki-wɛ yɔɔɔ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se kɩlabɩm nabʋyʋ fɛyɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ. Pañakɩ pana se piɖeni-wɛ, ɛlɛ panaɣ se yoŋ, kañatʋ lakasɩ, asɛyɩŋ ndɩ ndɩ, kʋdɔmɩŋ nɛ kʋñɔmɩŋ lɛɛŋ yeke tɔyɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pɩwɛɛkɩɣ pa-kaɖʋsɩ. Pʋyɔɔ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ mankʋʋ man-tɩ?’

Pɩkɛ toovenim se wɛtʋ ndɩ ndɩ pɩzɩɣ tiyele nɛ ŋŋtalɩɣ ña-kaɖʋsɩ. (Eklesɩyastɩ 9:11) Paa mbʋ yɔ, mbʋ ŋlakɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, mbʋ kaɣnɩ yebu nɛ piɖeni-ŋ cee wayɩ. Toovenim taa lɛ, Bibl wɩlɩɣ se ña-lakasɩ yekina nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ. Yele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ kɩyɔɔdaa yɔ.

Pɩɩkazɩ pazɩ se Izrayɛɛlɩ piya ɩsʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa lɛ, Yehowa tɩŋnɩ Moyizi weyi eɖiyaɣ-sɩ yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ eheyi-sɩ se: “Mansɩ mɩ-ɛsɩndaa wezuu nɛ kʋñɔŋ. Mbʋ lɛ lɩzɩ wezuu nɛ ña nɛ ñe-liɖe ɩwɛɛ nɛ ŋsɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ŋña ɛ-nɔɔ nɛ ŋñɔɔnɩ-ɩ.”​Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 30:15, 19, 20.

“Mansɩ mɩ-ɛsɩndaa wezuu nɛ kʋñɔŋ. Mbʋ lɛ lɩzɩ wezuu nɛ ña nɛ ñe-liɖe ɩwɛɛ.”​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 30:19

Yehowa lɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya yomiye taa Ejipiti nɛ ewokini-sɩ se sɩcaɣ wezuu pɛɛyɛ nɛ koboyaɣ taa Kanaŋ tɛtʋ taa. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ sɩcaɣ wezuu ŋgʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se sɩla nabʋyʋ. Pɩpɔzʋʋ se sɩlɩzɩ “wezuu” pʋcɔ nɛ sihiɣ wazasɩ nzɩ. Ɛzɩma tɩyɛ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩlɩzɩ wezuu? Pɩwɛɛ se ‘sɩsɔɔlɩ Ɛsɔ, sɩña ɛ-nɔɔ nɛ sɩñɔɔnɩ-ɩ.’

Sɔnɔ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se paa weyi ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, nɛ mbʋ ŋlɩzɩɣ se ŋlakɩ yɔ, pɩwɛɣnɩ ɖoŋ mbʋ ŋkaɣ kɛʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Ye ŋlɩzaa se ŋsɔɔlʋʋ Ɛsɔ, ŋñaŋ ɛ-nɔɔ nɛ ŋñɔɔnɩ-ɩ kɔyɔ, pʋbʋ lɛ ŋlɩzɩ wezuu, pɩ-tɔbʋʋ se wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ye pɔtɔma se ɛyʋ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ, ɛña ɛ-nɔɔ nɛ ɛñɔɔnɩ-ɩ yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

LƖZƖ SE ŊSƆƆLƲƲ ƐSƆ

Ɛsɔ wɛtʋ taa lɛ, sɔɔlɩm kpaɖɩna. Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ ɛma se: “Ɛsɔ kɛ Sɔɔlɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:8) Pʋyɔɔ pɔpɔzɩ Yesu se paɣtʋ taa lɛ ndʋ kpaɖaa lɛ, ecosi se: “Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.” (Maatiyee 22:37) Pɩtɩkɛ sɔɔndʋ ɛlɛ sɔɔlɩm yekina nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Yehowa Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlɩzɩ se ɖɩsɔɔlʋʋ Ɛsɔ?

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ sɔɔlɩm mbʋ lʋlɩyaa wɛnɩ pe-piya yɔɔ yɔ. Paa lʋlɩyaa ɩtɩtalɩ pilim yɔ, pasɩnzɩɣ pe-piya lɔŋ, pakpazɩɣ-sɩ ɖoŋ, pasɩɣnɩ-sɩ nɛ pɔhɔŋ sɩ-nɩŋgbaaŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔsɔɔlaa se piɖeni-sɩ nɛ sɩwɛɛ koboyaɣ taa. Ɛbɛ lʋlɩyaa ñɩnɩɣ se piya ɩla nɛ sɩwɩlɩ-wɛ sɩ-ɛsɩmɩyɛ? Pañɩnɩɣ se pe-piya ɩsɔɔlɩ-wɛ nɛ sɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ weyi patasɩ-sɩ se piɖeni-sɩ yɔ. Ye mbʋ, ŋŋmaɣzɩɣ se pɩmʋnaa se ɖa-Caa  weyi ɛwɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtalɩ pilim yɔ, ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ mbʋ payɩ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

ÑA Ɛ-NƆƆ

Pɩsa nɛ ɖɩña Ɛsɔ nɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛ-sɔɔlɩm. Ɛsɔ maɣmaɣ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɖʋ nɛ eheyi-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm. Ye mbʋ, ɖɩñaŋ ɛ-nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɛ-tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa nɛ ɖɩlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ yɔ.​—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ se pɩcɛyaa se ɖɩña Ɛsɔ nɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ yeke yɔɔ ɛyʋ wɛɣnɩ wezuu, ɛwɛɣnɩ wezuu ɖɔɖɔ tɔm ndʋ tɩlɩɣnɩ Ɛsɔ nɔɔ taa yɔ ti-kpeekpe tɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 4:4) Tomnaɣ yɔɔ tɔɔnaɣ tɔm cɛyaa, ɛlɛ toovenim taa lɛ, Ɛsɔ tɩlʋʋ tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Wiyaʋ lɔŋsɩnɖʋ Salomɔɔ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ɛzɩ lɔŋ huuzuu yɔ mbʋ ɖɔɖɔ liidiye huuzuu; ɛlɛ sɩmtʋ kpaɖɩna, mbʋ yɔ, mbʋ lɛ sise lɔŋ haɣ wezuu weyi ɛwɛna-ɩ yɔ.” (Eklesɩyastɩ 7:12) Sɩmtʋ nɛ lɔŋ weyi ɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, pakandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ sɔnɔ nɛ pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana wena ayeki nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ cee wayɩ yɔ.

ÑƆƆNƖ-Ɩ

Ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa, ɖɩyɔɔdɩ Yesu kɩɖaʋ nakʋyʋ tɔm; kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa Yesu yɔɔdaa se: “Nɔnɔɔ kpɩyɩsaɣ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɖɩɩɩ yɔ, ŋgʋ kiwokinini ɛyaa wezuu ɖeɖe, nɛ mba panaɣ nɔnɔɔ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, patɩɖɔɔ.” (Maatiyee 7:13, 14) Ye ɖɩɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ nɛ ɛpɩzɩ eɖiyi-ɖʋ nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ. Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ. (Keɣa 15:8) Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔnɩ-ɩ?

Paa evemiye nɖɩ lɛ, mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlɩ labʋ yɔ, pɩɖɔ sakɩyɛ. Pɩpɩzɩɣ pɩkpaɣ-ɖʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ piyele nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩla yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ ɛnɛ: “Mbʋ lɛ ɩcɔnɩ mɩ-ɖɔnɛ yɔɔ camɩyɛ; ɩtaawɛɛ ɛzɩ kpanzɩyaa yɔ, ɛlɛ ɛzɩ mba pasɩm lɔŋ yɔ. Mba pasɩm labʋ nɛ wɛɛ ana yɔ awazɩɣ-wɛ yɔ; mbʋ yɔ ɖɛ-wɛɛ ana yɔ akɛ kɩdɛkɛdɛɛ.” (Efɛɛzɩ 5:15, 16) Ye ɖiyeba nɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖa-taabalɩyɛ tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pʋbʋ lɛ, ɖɩñɔʋnɩ-ɩ.​—Maatiyee 6:33.

ÑA PƖWƐƐ SE ŊLƖZƖ MBƲ ŊSƆƆLAA YƆ

Ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɛɣzɩ mbʋ ŋtɛm labʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛlɛ ŋpɩzɩɣ ŋwɛɛnɩ lakasɩ nzɩ siyeki nɛ piɖeni ña nɛ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa cee wayɩ yɔ. Bibl wɩlɩɣ se ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛsɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ eyeba se ɖɩtɩlɩ mbʋ ɛñɩnɩɣ se ɖɩla yɔ. Yʋsɩ nayʋ Mikee tɔm tʋnɛ:

“Hayɩ ɛyʋ, pawɩlɩ-ŋ mbʋ pɩkɛ kɩbandʋ yɔ nɛ mbʋ [Yehowa] pɔzʋʋ-ŋ yɔ: Siɣsiɣ lakasɩ labʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ sɔɔlʋʋ nɛ ɖɔm nɛ ɛhʋyɛ ña nɛ ñɛ-Ɛsɔ.”​Mikee 6:8.

Ŋtisiɣ nɛ ña nɛ Yehowa ɩɖɔ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ ŋgʋ ɛñɔɔzaa nɛ ɛsɩɩ mba palakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ? Ña pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ se ŋtisiɣ yaa ŋŋtisiɣ!