Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Kasano ti Rumbeng a Panagkararagtayo iti Dios?

Kasano ti Rumbeng a Panagkararagtayo iti Dios?

MAYSA a di magatadan a pribilehio ti panagkararag iti Mannakabalin-amin ken ti panangyebkas kenkuana iti kaunggan a panunottayo. Nupay kasta, di masigurado ti adu no kasano ti agkararag, ken kayat met ti sabsabali a pasayaaten dagiti kararagda. Nalawag nga interesado ti dadduma kadagiti nagkauna a pasurot ni Jesu-Kristo iti kalidad dagiti kararagda. Kinuna kenkuana ti maysa kadakuada: “Apo, isurom kadakami no kasano ti agkararag.” (Lucas 11:1) Simmungbat ni Jesus babaen ti panangtedna iti pagtuladan a kararag a masansan a maawagan kas ti Kararag ti Apo wenno ti Amami. Dayta a napintas ngem simple a kararag dinatay la tulongan nga umadani iti Dios iti umiso a wagas. Isurona pay kadatayo ti kangrunaan a mensahe ti Biblia.

Ti Pagtuladan a Kararag ni Jesus

Kinuna ni Jesus: “Agkararagkayo, ngarud, a kastoy: ‘Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo. Umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga. Itedmo kadakami ita nga aldaw ti tinapaymi nga agpaay itoy nga aldaw; ket pakawanennakami kadagiti utangmi, a kas met iti panangpakawanmi kadagiti nakautang kadakami. Ket saannakami nga iyeg iti pannakasulisog, no di ket ispalennakami iti daydiay nadangkes.’”​—Mateo 6:9-13.

Usigem ti kinuna ni Jesus: “Agkararagkayo, ngarud, a kastoy.” Apay? Saan a kayat ni Jesus nga ulit-uliten wenno ikabesa dayta dagiti pasurotna. Kinapudnona, kaibagbagana a dida koma ar-aramiden ti kasta. (Mateo 6:7) Imbes ketdi, isursuro ti kararagna no ania dagiti rumbeng a maipangpangruna​—no ania ti napateg iti imatang ti Dios, saan la ti napateg kadatayo. Tapno maawatantayo no ania dagita, nasken a tarusantayo ti kababagas ti kinuna ni Jesus. Saggaysa ngarud a sukimatentayo dagita.

Ti Kababagas ti Pagtuladan a Kararag

“Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo.” Siuumiso nga inawagan ni Jesus ti Dios kas “Amami” ta isu ket naayat ken manangsalaknib a kas iti naimbag nga ama. Adda met personal a naganna​—Jehova​—a naiduma iti adu a titulona, kas iti Mannakabalin-amin, Dios, ken Apo. * (Salmo 83:18) Ngem apay a ti nagan ti Dios, a nainaig iti reputasionna, ket masapul a masantipikar, wenno mapagbalin a nasantuan? Mapadpadakes ken maparpardaya ngamin dayta.

Ti Dios ti pabasolen ti dadduma a tao kadagiti sagsagabaenda, idinto ta mabalin a tao wenno di napakpakadaan a pasamak ti agpayso a makinggapuanan kadagita. (Proverbio 19:3; Eclesiastes 9:11) Adda pay dagidiay mangibaga a nakem ti Dios dagiti natural a didigra. Nupay kasta, kuna ti Biblia nga “iti dakes a bambanag saan a mabalin a suoten ti Dios ket isu saanna met a suoten ti asinoman.” (Santiago 1:13) Isursuro met ti adu a relihion a dusdusaen ti Dios dagiti nadangkes babaen ti agnanayon a panangtutuokna kadakuada iti umap-apuy nga impierno, maysa a pannursuro a sigurado a karimon ti naayat a Dios. (Jeremias 19:5; 1 Juan 4:8) “Dagiti isupapak ti basol isu ti ipapatay,” kuna ti Roma 6:23, saan nga agnanayon a panangtutuok! *

“Umay koma ti pagariam.” Ti Pagarian ti Dios ket naarian a gobierno nga iturayan ti Ari a ni Jesu-Kristo. Asidegen a naan-anay nga iturayanna ti intero a daga. Kuna ti Daniel 7:14: “Kenkuana adda naited a panagturay ken dayaw ken pagarian.” “Umay” ti Pagarian ti Dios inton bumallaet dayta kadagiti aramid ti tao. Rumekennanto ti  amin a bumusbusor nga agtuturay ken naan-anayen nga iturayanna ti daga.​—Daniel 2:44.

“Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” Babaen ti turay ti Pagarian, agpasakupto ti sangatauan iti pagayatan ti Dios. Kas resultana, agarinto ti pudno a talna ket amin a tao agdaydayawdanto iti Dios maitunos iti pagayatanna. Awanton ti mamagsisina a politika ken palso a relihion. Iti simboliko nga anag, “ti tolda ti Dios” addanto “iti sangatauan,” kuna ti Apocalipsis 21:3, 4, iti kasta “punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”

“Itedmo kadakami ita nga aldaw ti tinapaymi nga agpaay itoy nga aldaw.” Kalpasan nga impangpangruna ni Jesus ti nagan ken Pagarian ti Dios, insarunona dagiti kasapulantayo. Sigun iti imbagana, rumbeng a ditay pagreggetan a gun-oden ti ad-adu ngem iti kasapulantayo “agpaay itoy nga aldaw.” Imbes ketdi, nasken nga ipangagtayo ti balakad ti Proverbio 30:8: “Saannak nga ikkan iti kinakurapay wenno uray kinabaknang. Bay-annak a mangalun-on iti taraon a naibilin nga agpaay kaniak.”

Pakawanennakami kadagiti utangmi, a kas met iti panangpakawanmi kadagiti nakautang kadakami.” Ti tuktukoyen ditoy ti sao nga ‘utang’ ket ‘basbasol.’ * Rebbengentayo amin ti agtulnog iti Dios. Isu a no agsukir wenno agbasoltayo kenkuana, arigna a makautangtayo. Ngem nakasagana ni Jehova a mangpakawan iti dayta nga utang no siaasi a pakawanentayo dagiti nakabasol kadatayo.​—Mateo 18:21-35.

“Saannakami nga iyeg iti pannakasulisog, no di ket ispalennakami iti daydiay nadangkes.” “Daydiay nadangkes” ket ni Satanas a Diablo, a maawagan met iti “Mannulisog.” (Mateo 4:3) Nakapuy ti imperpekto a lasagtayo isu a kasapulantayo ti tulong ti Dios tapno masarangettayo ni Satanas ken ti us-usarenna a tattao.​—Marcos 14:38.

Sapay koma ta ti pagtuladan a kararag ni Jesus ti tumulong kenka a mangpasayaat kadagiti kararagmo, nalabit babaen ti panangbalbaliwmo kadagiti ipangpangrunam. Ngem kasano nga ilawlawag ti pagtuladan a kararag ni Jesus ti kangrunaan a mensahe ti Biblia? Maitunos iti kinuna ni Jesus, ti kangrunaan a tema ti Biblia ket ti pannakasantipikar ti nasantuan a nagan ti Dios, ti pannakapukaw ti amin a kinadakes, ken ti natalna a panagturay ditoy daga ti Pagarian ti Dios. Wen, talaga a napno iti naespirituan a kinabaknang ti pagtuladan a kararag ni Jesus!

[Footnotes]

^ par. 8 Kadagiti orihinal a pagsasao ti Biblia, kangrunaanna iti Hebreo ken Griego, mabasa ti nagan ti Dios iti agarup 7,000 a daras. Nakalkaldaang ta dagiti titulo ti Dios imbes a ti nasantuan a naganna ti us-usaren ti adu a bersion ita.

^ par. 9 Dagiti natay ket saanen a sibibiag iti sabali a kasasaad no di ket ‘matmaturogda,’ wenno “saanda a pulos a sipapanunot iti aniaman,” bayat nga ur-urayenda ti pannakapagungardanto.​—Juan 5:28, 29; 11:11-13; Eclesiastes 9:5.

^ par. 13 Kitaem ti Lucas 11:4 nga agpada a nakausaran dagita a sasao.

NAPANUNOTMO KADIN?

● Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi kinunana: “Agkararagkayo, ngarud, a kastoy”?​—Mateo 6:9.

● Kadawyanna, ania dagiti rumbeng a maipangpangruna kadagiti kararagtayo?​—Mateo 6:9, 10.

● Ania “dagiti utangmi,” ken apay a rumbeng a pakawanentayo dagidiay nakabasol kadatayo?​—Mateo 6:12.

[Ladawan iti panid 13]

Ti pagtuladan a kararag ni Jesus tulongannaka a mangipangpangruna kadagiti napateg iti imatang ti Dios, saan la a dagiti napateg kenka