Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Nainsiriban a Balakad Para iti Mata

Nainsiriban a Balakad Para iti Mata

 Nainsiriban a Balakad Para iti Mata

● Ti mata ti tao ket napintas nga obramaestra. Ngem saan la a kasta. Adda met pannakabalinna. Kuna ti libro a Visual Impact, Visual Teaching nga “40% iti amin a nerve fiber a konektado iti utek ket nakakonektar iti retina”​—ti naingpis ken komplikado a kulapot iti uneg ti mata.

Maitutop unay ti panangtukoy ni Jesu-Kristo iti mata kas ti “pagsilawan ti bagi.” Kas panangilawlawag iti kayatna a sawen, intuloyna a kinuna: “No . . . simple ti matam [napasnek, naipamaysa iti naimbag], ti intero a bagim naraniagto; ngem no nadangkes ti matam, ti intero a bagim nasipngetto.” (Mateo 6:22, 23) Kadagita a sasao, impaganetget ni Jesus a maimpluensiaan dagiti matatayo ti panunot, rikrikna, ken tigtignaytayo. Dagiti nasayaat a kapanunotan ti pannakasilaw ti biagtayo idinto ta dagiti dakes a kapanunotan ti mangpasipnget iti dayta.

Kas pagarigan, usigem ti kinuna ni Jesus a nailanad iti Mateo 5:28, 29: “Tunggal maysa nga agtultuloy a mangmatmat iti maysa a babai tapno gartemanna nakikamalalan kenkuana iti pusona. No, ita, dayta makannawan a matam itibtibkolnaka, suatem [iti simboliko a wagas].” Ania ti kayatna a sawen? Ti agalla-alla a mata ket mangrubrob kadagiti dakes a tarigagay, a no maipaayan iti gundaway, ti maysa a tao nalabit makaaramid iti imoralidad ken mapukawna ti anamong ti Dios.​—Santiago 1:14, 15.

Anian a nasaysayaat nga amang ti agteppel uray no dayta ket kas iti karigat ti panangsuat iti mata! Ngamin, awan serbi ti apagbiit laeng a nainlasagan a ragsak no mapukawmo met ti namnama a biag nga agnanayon.

Dagiti kitkitaentayo ket mabalin met a mangabbukay iti kinaagum. Gapuna, pakdaarannatayo ti Biblia a ti naagum a “derrep dagiti mata . . . saan nga agtaud iti Ama, no di ket agtaud iti lubong. Kanayonanna pay, ti lubong aglabas ken kasta met ti tarigagayna, ngem ti agaramid iti pagayatan ti Dios agtalinaed iti agnanayon.”​—1 Juan 2:16, 17.

Estrikto kadi unay ti Biblia? Saan. Ti panangsukir kadagiti pagannurotanna ti mangyeg kadagiti problema ken ladingit. (Galacia 6:7, 8) Agbalintayo a naragsak no ipangagtayo ti Sao ti Dios agraman ti nainsiriban a balakadna para iti simboliko a matatayo. “Naragsak dagidiay dumdumngeg iti sao ti Dios ken mangsalsalimetmet iti dayta,” kinuna ni Jesus. (Lucas 11:28) Nangnangruna iti dayta, mainanamada ti agbiag nga agnanayon ditoy daga. Ngem dagidiay addaan iti imoral wenno naagum a mata, maikapisda iti biag ken kinaragsak.