Surat ni Santiago 1:1-27

 • Kablaaw (1)

 • Ti panagibtur mangpataud iti ragsak (2-15)

  • Nasubok a pammati (3)

  • Agtultuloy nga agdawat buyogen ti pammati (5-8)

  • Ti tarigagay agtungpal iti basol ken ipapatay (14, 15)

 • Tunggal nasayaat a sagut ket naggapu iti ngato (16-18)

 • Panagdengngeg ken panagtungpal iti sao (19-25)

  • Tao a kumitkita iti sarming (23, 24)

 • Nadalus ken awan rugitna a panagdaydayaw (26, 27)

1  Siak ni Santiago,+ adipen ti Dios ken ti Apo a ni Jesu-Kristo, nagsuratak iti 12 a tribu a naiwarawara: Awatenyo ti kablaawko!  Kakabsatko, agragsakkayo no maipasangokayo iti nadumaduma a pakasuotan,+  ta ammoyo a no aramidenyo daytoy, ti nasubok a pammatiyo pataudenna ti panagibtur.+  Ngem bay-anyo nga itungpal ti panagibtur ti panggepna, tapno agbalinkayo a naan-anay ken awan pakababalawanna iti amin a banag, nga awan ti aniaman a pagkuranganyo.+  Isu a no agkurang iti sirib ti asinoman kadakayo, agtultuloy koma nga agdawat iti Dios,+ ta sipaparabur nga ikkanna ti amin ken saan a mangumsi,*+ ket maitedto dayta kenkuana.+  Ngem agtultuloy koma nga agdawat buyogen ti pammati,+ a saan a pulos agduadua,+ ta ti agduadua ket kas iti dalluyon ti baybay nga idurduron ti angin ken mayallo-allon.  Kinapudnona, saan koma nga ekspektaren dayta a tao nga umawat iti aniaman manipud ken Jehova;*  ta saan a makapagdesision+ ken agbaliwbaliw ti amin a dalanna.  Ngem bay-am nga agragsak* ti napakumbaba a kabsat gapu iti pannakaitan-okna,+ 10  ken ti nabaknang gapu iti pannakaipababana,+ ta maawanto ti nabaknang a kas iti sabong iti tanap. 11  Ta no kasano a sumingising ti init a makasinit ti pudotna ken laylayenna ti mula, ket agregreg ti sabongna ken agpukaw ti napintas a langana, maawanto met ti nabaknang a tao bayat nga as-asikasuenna dagiti aramidna.+ 12  Naragsak ti tao nga agtultuloy nga agibtur iti pakasuotan,+ ta no maaprobaran awatennanto ti korona ti biag,+ nga inkari ni Jehova* kadagidiay agtultuloy nga agayat Kenkuana.+ 13  No masubok ti maysa, saanna koma nga ibaga: “Subsubokennak ti Dios.” Ta saan a mabalin a masubok ti Dios iti dakes a bambanag, ken saanna met a suboken ti asinoman. 14  No di ket masubok ti tunggal maysa no maallukoy ken masulisog* iti bukodna a tarigagay.+ 15  Kalpasanna inton mayinawen ti tarigagay, mangyanak iti basol; sa inton naaramiden ti basol, mangyeg iti ipapatay.+ 16  Dikay agpaallilaw, patpatgek a kakabsat. 17  Tunggal nasayaat ken perpekto a sagut ket naggapu iti ngato,+ manipud iti Ama dagiti lawag ti langit,+ a saan nga agbaliw a kas iti anniniwan.*+ 18  Pagayatanna a maaddatayo babaen ti sao ti kinapudno,+ tapno agbalintayo nga umuna a bungbunga dagiti parsuana.+ 19  Ammuenyo daytoy, patpatgek a kakabsat: Masapul nga alisto a dumngeg ti tunggal maysa, nainayad nga agsao,+ nabannayat nga agpungtot,+ 20  ta ti pungtot ti tao ket saan a maitunos iti kinalinteg ti Dios.+ 21  Ikkatenyo ngarud ti amin a kinarugit ken tunggal pakakitaan iti kinadakes,*+ ken sipapakumbaba nga awatenyo ti pannakaimula kadakayo ti sao a makaisalakan kadakayo.* 22  Nupay kasta, agbalinkayo a managtungpal iti sao,+ imbes a managdengngeg laeng, nga al-allilawenyo ti bagiyo iti ulbod a panagrasrason. 23  Ta no ti asinoman ket managdengngeg iti sao ngem saan a managtungpal,+ kayariganna ti maysa a tao a kitkitaenna ti rupana* iti sarming. 24  Ta kitaenna ti bagina ngem inton pumanawen, dagus a malipatanna ti langana. 25  Ngem ti mangsukimat iti perpekto a linteg+ a mangiturong iti wayawaya ken agtultuloy iti dayta ket agbalin a managtungpal iti sao imbes a mananglilipat a managdengngeg; ket naragsakto iti aramidenna.+ 26  No ipagarup ti asinoman a daydayawenna ti Dios* ngem saanna a medmedan* ti dilana,+ al-allilawenna ti pusona, ket awan serserbi ti panagdaydayawna. 27  Daytoy ti pamay-an ti panagdaydayaw* a nadalus ken awan rugitna iti panangmatmat ti Dios ken Amatayo: ti panangasikaso kadagiti agrigrigat+ nga ulila+ ken balo a babbai,+ ken ti panagtalinaed ti maysa nga awanan rugit iti lubong.+

Footnotes

Wenno “nga agsapul iti biddut.”
Kitaem ti App. A5.
Lit., “agpannakkel.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “maappanan.”
Wenno “a kenkuana saan nga agbaliw ti pagturongan ti anniniwan.”
Wenno mabalin a, “ken ti nakaad-adu a kinadakes.”
Wenno “iti kararuayo.”
Wenno “natural a rupana.”
Wenno “nga isu ket relihioso.”
Wenno “saanna a riendaan.”
Wenno “Daytoy ti relihion.”