Levitico 19:1-37

 • Mga kasuguan tuhoy sa pagkabalaan (1-37)

  • Nagakaigo nga pag-ani (9, 10)

  • Pasunaid sa bungol kag bulag (14)

  • Pagbutangbutang (16)

  • Indi maghinakit (18)

  • Ginadumilian ang madyik kag espiritismo (26, 31)

  • Ginadumilian ang pika (28)

  • Pagtahod sa mga tigulang (32)

  • Pagtratar sa mga dumuluong (33, 34)

19  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Amo ini ang isiling mo sa bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon, ‘Dapat mangin balaan kamo, tungod ako si Jehova nga inyo Dios balaan.+  “‘Tahuron* ninyo ang inyo iloy kag ang inyo amay,+ kag tumanon ninyo ang akon kasuguan tuhoy sa adlaw nga inugpahuway.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.  Indi kamo magdangop sa wala pulos nga mga dios+ kag indi kamo maghimo para sa inyo kaugalingon sing mga dios nga hinurma nga metal.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.  “‘Kon maghalad kamo kay Jehova sing halad sa pag-ambitanay,+ ihalad ninyo ini sa paagi nga mabaton ninyo ang kahamuot sang Dios.+  Dapat ini kaunon sa adlaw nga ginahalad ninyo ini kag sa madason nga adlaw, apang ang mabilin sa ikatlo nga adlaw dapat sunugon.+  Apang kon kaunon ini sa ikatlo nga adlaw, mahigko na ini nga butang kag indi ini pagbatunon.  Ang tawo nga magakaon sini manabat sa iya sala bangod gintamay niya ang balaan nga butang ni Jehova, kag dapat patyon* ina nga tawo.*  “‘Kon anihon ninyo ang alanyon sa inyo duta, indi ninyo pag-ubuson ani ang sa higad sang inyo uma kag indi ninyo pagkuhaon ang salaghawon* sa inyo alanyon.+ 10  Indi man ninyo pagsiputon ang mabilin sa inyo ulubasan ukon pagpuluton ang magkalahulog nga mga ubas sa inyo ulubasan. Ibilin ninyo ini para sa mga imol*+ kag sa dumuluong nga mga pumuluyo. Ako si Jehova nga inyo Dios. 11  “‘Indi kamo magpangawat,+ indi kamo magpangdaya,+ kag indi kamo magbinutig sa isa kag isa. 12  Indi kamo magpanumpa sing binutig sa akon ngalan+ agod indi ninyo mapasipalahan ang ngalan sang inyo Dios. Ako si Jehova. 13  Indi ninyo pagdayaan ang inyo isigkatawo,+ kag indi kamo magpangawat.+ Indi ninyo pagpabuasan ang suhol sang tawo nga ginpaobra ninyo.+ 14  “‘Indi ninyo pagpakamalauton ang bungol kag indi ninyo pagbutangan sing balagbag ang alagyan sang bulag,+ kag magkahadlok kamo sa inyo Dios.+ Ako si Jehova. 15  “‘Dapat nga wala sing inhustisya ang inyo paghukom. Indi ninyo pagpasulabihon ang imol nga tawo, kag indi ninyo pagpaboran ang manggaranon nga tawo.+ Dapat kamo maghukom nga may hustisya sa inyo isigkatawo. 16  “‘Indi kamo magpalapta sa inyo katawhan sing mga butangbutang batok sa iban.+ Indi ninyo pag-ibutang sa katalagman ang kabuhi* sang inyo isigkatawo.*+ Ako si Jehova. 17  “‘Indi ninyo pagdumtan sa inyo tagipusuon ang inyo utod.+ Dapat ninyo sawayon ang inyo isigkatawo,+ agod indi kamo makasala upod sa iya. 18  “‘Indi kamo magtimalos+ ukon maghinakit sa mga anak sang inyo katawhan, kag higugmaon ninyo ang inyo isigkatawo subong sang inyo kaugalingon.+ Ako si Jehova. 19  “‘Sundon ninyo ang akon mga pagsulundan: Indi pagpakastahi ang isa ka sapat sa lain nga sahi sang sapat. Indi kamo magsab-ug sa inyo uma sing duha ka sahi sang binhi,+ kag indi kamo magsuksok sing bayo nga hinimo sa duha ka sahi sang hilo.+ 20  “‘Kon ang isa ka lalaki maghulid sa isa ka alagad nga babayi nga kalaslon sa iban nga lalaki, apang wala pa sia matubos ukon mahilway, dapat sila silutan. Apang indi sila pagpatyon, bangod wala pa mahilway ang babayi. 21  Ang lalaki dapat magdala kay Jehova sang iya dulot tungod sa kasal-anan sa puertahan sang tolda nga tilipunan,* isa ka karnero nga lalaki nga dulot tungod sa kasal-anan.+ 22  Ang saserdote maghimo sing pagtumbas para sa iya sala sa atubangan ni Jehova paagi sa karnero nga lalaki nga dulot tungod sa kasal-anan para sa sala nga nahimo niya, kag patawaron ang iya sala. 23  “‘Kon mag-abot na kamo sa duta nga ihatag ko sa inyo, kag magtanom kamo sing bisan ano nga kahoy subong kalan-on, kabigon ninyo ang mga bunga sini nga indi matinlo kag ginadumilian.* Wala kamo ginatugutan sa pagkaon sini* sa sulod sang tatlo ka tuig. 24  Apang sa ikap-at nga tuig, ang tanan nga bunga sini mangin balaan, kag mangin tion ini sang paghinugyaw sa atubangan ni Jehova.+ 25  Sa ikalima nga tuig, mahimo na ninyo makaon ang mga bunga sini kag magadamo pa ang inyo patubas. Ako si Jehova nga inyo Dios. 26  “‘Indi kamo magkaon sing bisan ano nga may dugo.+ “‘Indi kamo magpamakot pasad sa mga panimad-on ukon maghimo sing madyik.+ 27  “‘Indi ninyo pagbarbasan* ang inyo mga patilya ukon paggub-on ang punta sang inyo bungot.*+ 28  “‘Indi ninyo pagpilasan ang inyo lawas tungod sa isa ka patay nga tawo,*+ kag indi kamo magpapika. Ako si Jehova. 29  “‘Indi ninyo pagpakahuy-an ang inyo anak nga babayi paagi sa paghimo sa iya nga makihilawason,+ agod ang duta indi magpakighilawas kag mapuno sing imoral nga mga buhat.+ 30  “‘Tumanon ninyo ang akon kasuguan tuhoy sa adlaw nga inugpahuway,+ kag tahuron* ninyo ang akon santuaryo. Ako si Jehova. 31  “‘Indi kamo magdangop sa mga espiritista,+ kag indi kamo magpamangkot sa mga manugpakot sing mga hitabo+ kay mangin indi matinlo kamo kon himuon ninyo ini. Ako si Jehova nga inyo Dios. 32  “‘Magtindog kamo sa atubangan sang ubanon,+ kag tahuron ninyo ang tigulang nga tawo,+ kag magkahadlok kamo sa inyo Dios.+ Ako si Jehova. 33  “‘Kon ang isa ka dumuluong mag-istar upod sa inyo sa inyo duta, indi ninyo sia pagmaltratuhon.+ 34  Kabigon mo nga pareho sang tumandok ang dumuluong nga nagaistar upod sa inyo;+ kag higugmaon mo sia subong sang imo kaugalingon, kay nangin dumuluong nga mga pumuluyo kamo sa duta sang Egipto.+ Ako si Jehova nga inyo Dios. 35  “‘Indi kamo maggamit sing may daya nga mga talaksan sa pagtakus sang kalabaon, kabug-aton, ukon kadamuon.+ 36  Dapat kamo maggamit sing eksakto nga mga talaksan, eksakto nga mga timbangan, kag eksakto nga mga sulukban.*+ Ako si Jehova nga inyo Dios, nga nagpagua sa inyo sa duta sang Egipto. 37  Dapat ninyo sundon ang tanan ko nga pagsulundan kag ang tanan ko nga kasuguan, kag dapat ninyo ini tumanon.+ Ako si Jehova.’”

Footnote

Sa literal, “Kahadluki.”
Sa literal, “utdon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “nabilin.”
Ukon “ginapiutan.”
Sa literal, “dugo.”
Ukon mahimo, “Indi kamo magpahimunong lang kon ang kabuhi sang inyo isigkatawo yara sa katalagman.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “bilang panit sa punta sang kinatawo.”
Sa literal, “Mangin wala matuli ini para sa inyo.”
Ukon “pag-utdan.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy ini sa pila ka pagano nga kinabatasan.
Ukon “tungod sa isa ka kalag.” Ang Hebreo nga tinaga diri nga neʹphesh nagapatuhoy sa patay nga tawo.
Sa literal, “kahadlukan.”
Sa literal, “eksakto nga efa kag eksakto nga hin.” Tan-awa ang Apendise B14.