Galacia 5:1-26

  • Cristianong kahilwayan (1-15)

  • Paglakat suno sa espiritu (16-26)

    • Mga buhat sang unod (19-21)

    • Mga kinaiya nga ginapatubas sang espiritu (22, 23)

5  Ginhilway kita sang Cristo agod maagom naton ina nga kahilwayan. Gani, magtindog kamo sing malig-on,+ kag indi na magpasakop liwat sa gota sang pagkaulipon.+  Pamati kamo! Ako, si Pablo, nagasiling sa inyo nga kon magpatuli kamo, mangin wala sing pulos ang ginhimo sang Cristo sa inyo.+  Ginapahanumdom ko liwat ang tagsa ka tawo nga nagapatuli nga may salabton sia nga tumanon ang bug-os nga Kasuguan.+  Bisan sin-o man kamo, nahamulag kamo sa Cristo kon ginatinguhaan ninyo nga mapahayag kamo nga matarong paagi sa kasuguan;+ nagbiya kamo sa iya wala tupong nga kaayo.  Sa aton bahin, malangkagon nga ginahulat kag ginalauman naton nga tamdon kita nga matarong paagi sa espiritu kag pagtuo.  Kay sa paghiusa kay Cristo Jesus, wala sing kapuslanan ang pagtuli ukon ang indi pagtuli,+ kundi ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma.  Nagadalagan kamo sing maayo.+ Sin-o ang nag-upang sa inyo sa padayon nga pagtuman sa kamatuoran?  Ini nga sahi sang pagbuyok wala naggikan sa Isa nga nagatawag sa inyo.  Ang diutay nga lebadura nagapakumbo sa bug-os nga linamas.+ 10  Nagasalig ako sa inyo nga nahiusa sa Ginuo+ nga mag-ugyon kamo sa akon. Apang ang bisan sin-o nga nagapanggamo sa inyo+ magabaton sang nagakaigo nga silot. 11  Kon tuhoy sa akon, mga kauturan, kon ginabantala ko gihapon ang pagtuli, ngaa ginahingabot pa ako? Kon ginabantala ko pa ini, indi na kuntani mangin kasandaran ang usok sang pag-antos.*+ 12  Maayo pa nga ang mga lalaki nga nagapanggamo sa inyo magpakapon na lang.* 13  Mga kauturan, gintawag kamo sa kahilwayan; indi lang ninyo paggamita ini nga kahilwayan agod unahon ang mga handum sang unod,+ kundi magpaulipon kamo sa isa kag isa paagi sa gugma.+ 14  Kay ang bug-os nga Kasuguan natuman* sa isa ka sugo: “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”+ 15  Apang kon padayon kamo nga nagaatakihay kag nagasakitanay,+ mag-andam kamo nga indi ninyo mahalitan ang isa kag isa.+ 16  Apang nagasiling ako sa inyo nga magpadayon kamo sa paglakat suno sa espiritu+ kag indi gid kamo makahimo sang undanon nga handum.+ 17  Kay ang kailigbon sang unod batok sa espiritu, kag ang espiritu batok sa unod; ining duha nagasumpunganay, amo nga indi ninyo mahimo ang mga butang nga luyag ninyo himuon.+ 18  Dugang pa, kon ginatuytuyan kamo sang espiritu, wala kamo sa idalom sang kasuguan. 19  Madali makita ang mga buhat sang unod. Ini amo ang seksuwal nga imoralidad,*+ kahigkuan, matampalason nga paggawi,*+ 20  pagsimba sa mga diosdios, espiritismo,*+ pag-ilinaway, kinagamo, kaimon, pagsilabo sang kaakig, pagbinaisay, pagbinahinbahin, mga sekta, 21  kahisa, pagpahubog,+ magansal nga kinalipay, kag ang iban pa nga mga butang nga kaangay sini.+ Tuhoy sini nga mga butang, ginapaandaman ko kamo kaangay sang una nga ang mga nagahimo sini indi makapanubli sang Ginharian sang Dios.+ 22  Sa pihak nga bahin, ang mga kinaiya* nga ginapatubas sang espiritu amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon,* maayo nga kabubut-on, kaayo,+ pagtuo, 23  kalulo, kag pagpugong sa kaugalingon.+ Wala sing kasuguan nga batok sa sini nga mga butang. 24  Dugang pa, ginlansang sa usok sang mga sumulunod ni Cristo Jesus ang unod upod ang mga kailigbon kag handum sini.+ 25  Kon nagakabuhi kita sa espiritu, padayon kita nga maglakat suno sa panuytoy sini.+ 26  Indi kita magpabugal sang aton kaugalingon,+ nga ginahalinan sang paindisanay+ kag paghinisaay.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “magpakapon sang ila kaugalingon; mangin mga eunuco,” sa amo indi mangin kalipikado sa pagsunod sang kasuguan nga ila mismo ginaendorso.
Ukon mahimo, “natingob.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “makahuluya nga paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “binabaylan; pagdroga.”
Sa literal, “bunga.”
Ukon “pagkamabinatason.”