Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | A KA NA YÍ GBÈ NÚ NÙNINA ÐAXÓ HUGǍN MAWU TƆN À?

Nùnina E Ma Kpé Wè Ǎ É Ðé

Nùnina E Ma Kpé Wè Ǎ É Ðé

KLƐNYƆ́ƆKPÁNÚ e ɖò Jordan sín alɔ mɛ bo cí batóo ɖɔhun é hwɛ́n nǔtí ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é nyí ɖokpo ɖò nǔ xɔ akwɛ hugǎn tɔn lɛ mɛ. Jordan tinmɛ ɖɔ: “Hwenu e un kpò ɖò vǔ tawun é wɛ Russell, xwédo mǐtɔn sín xɔ́ntɔn mɛxomɔ ɖé na mì.” Ee Russell kú gudo é ɔ, Jordan sè ɖɔ é wà nǔ taji ɖé ɖò nɔ tɔn tɔ́ kpo mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo sín gbɛzán mɛ, bo nɔ dó gbɔ nú ye ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ. “Dìn e un lɛ́vɔ kplɔ́n nǔ dó Russell wu d’eji é ɔ, nùnina kpɛví enɛ lɛ́vɔ xɔ akwɛ nú mì d’eji hú ɖ’ayǐ tɔn,” wɛ Jordan ɖɔ.

Lee Jordan sín kpɔ́ndéwú xlɛ́ gbɔn é ɔ, nùnina ɖé sixu nɔ ma xɔ akwɛ ɖò mɛɖé lɛ sín nukúnmɛ. Amɔ̌, é sixu xɔ akwɛ tawun nú mɛ e é na nǔ ɔ, é nɔ sù nukún tɔn mɛ é. Biblu tinmɛ nùnina e akwɛ ma sixu xɔ ǎ é ɖé ɖò xógbe elɔ lɛ mɛ: “Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”Jaan 3:16.

Nùnina e sixu zɔ́n bɔ è na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi é ɖé! Nùnina ɖé ka sixu lɛ́ xɔ akwɛ hú mɔ̌ à? Nùnina enɛ sixu nɔ ma xɔ akwɛ ɖò mɛɖé lɛ nukúnmɛ, amɔ̌, ɖò Klisanwun nugbǒ lɛ nukúnmɛ ɔ, akwɛ e nùnina enɛ xɔ é “sukpɔ́ dín.” (Ðɛhan 49:9; 1 Piyɛ́ɛ 1:18, 19) Amɔ̌, etɛwu Mawu ka sɔ́ Vǐ tɔn sín gbɛ̀ jó dó gbɛ̀ ɔ tamɛ nùnina ɖé ɖɔhun?

Mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ nǔ e wu wɛ é ɖò xógbe elɔ lɛ mɛ: “Hwɛhuhu ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ é gbɔn bo wá gbɛ̀ ɔ mɛ; mɛ enɛ wɛ nyí Adamu; hwɛhuhu ɔ ka dɔn kú wá. Enɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú.” (Hlɔmanu lɛ 5:12) Adamu, gbɛtɔ́ nukɔntɔn ɔ tuùn gaàn bo hu hwɛ gbɔn tó tlítlí nú Mawu gblamɛ; mɔ̌ mɛ ɔ, è ɖó kú hwɛ n’i. Kú gbɔn Adamu jí wá kúnkan tɔn lɛ bǐ jí, enɛ wɛ nyí gbɛtɔ́ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ.

“Axɔ e hwɛhuhu nɔ sú mɛ ɔ wɛ nyí kú; amɔ̌ nǔ e Mawu nɔ na mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ e mǐ  ɖó ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu Aklunɔ mǐtɔn mɛ é.” (Hlɔmanu lɛ 6:23) Bo na dó tún kàn nú gbɛtɔ́ lɛ sín kú sí ɔ, Mawu sɛ́ Vǐ tɔn, Jezu Klisu, dó ayikúngban jí b’ɛ sɔ́ gbɛ̀ tɔn maɖóblɔ̌ ɔ dó savɔ̌ dó gbɛtɔ́ lɛ tamɛ. Gbɔn vɔsisa enɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ ‘gbɛxixɔ ɔ’ é gblamɛ ɔ, mɛ ɖěɖee ɖi nǔ nú Jezu lɛ é bǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.Hlɔmanu lɛ 3:24.

Pɔlu kpɔ́n nyɔna tobutobu e Mawu sɔ́ ɖó nukɔn nú mɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀n ɛ gbɔn Jezu Klisu jí lɛ é lobo ɖɔ: “Mi nú mǐ na dokú nú Mawu ɖó nùnina tɔn e d’agba bɔ è ma sixu jlɛ́ ǎ é wu.” (2 Kɔlɛntinu lɛ 9:15) Ɛɛn, gbɛxixɔ ɔ jiwǔ sɔmɔ̌ bɔ è sixu jlɛ́ ɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ yì fó ǎ. Amɔ̌, ɖò nùnina tobutobu e Mawu na gbɛtɔ́ lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo é mɛ ɔ, etɛwu gbɛxixɔ ɔ ka ɖò taji sɔmɔ̌? Ali tɛ nu é ma ka cí nùnina Mawu tɔn ɖě lɛ ɖɔhun ǎ ɖè? * Nɛ̌ nùnina enɛ ka ɖó na cí nú mǐ? Mǐ byɔ we ɖɔ hwi ni xà xósin e Biblu na nú nùkanbyɔ enɛ lɛ é ɖò xota wè e bɔ d’ewu lɛ é mɛ.

^ akpá. 8 Jezu sɔ jlǒ dó “sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó dó ta mǐtɔn mɛ.” (1 Jaan 3:16) Amɔ̌, ɖó vɔsisa enɛ nyí akpáxwé linlin Mawu tɔn tɔn ɖé wutu ɔ, xota ɖebɔdoɖewu elɔ lɛ sɔ́ ayi ɖó azɔ̌ e Mawu, Mɛ e sɔnǔ nú gbɛxixɔ ɔ é wà é jí.