Skip to content

Nɛ̌ Vɔsisa Jezu Tɔn ka “Xɔ Gbɛ̀ nú Mɛ Gegě Gbɔn”?

Nɛ̌ Vɔsisa Jezu Tɔn ka “Xɔ Gbɛ̀ nú Mɛ Gegě Gbɔn”?

Xósin e Biblu na é

 Vɔsisa Jezu tɔn wɛ nyí wlɛnwín e Mawu nɔ zán dó hwlɛn gbɛtɔ́ lɛ gán, alǒ ɖè ye sín hwɛhuhu kpo kú kpo kannu é. Biblu xlɛ́ ɖɔ hun e Jezu kɔn nyi ayǐ é nyí akwɛ e è dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ é. (Efɛzinu lɛ 1:7; 1 Piyɛ́ɛ 1:18, 19) Enɛ ɔ wu wɛ Jezu ɖɔ ɖɔ emi wá bo na “sɔ́ gbɛ̀ [emitɔn] jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ gegě.”—Matie 20:28, MAWUXÓWEMA.

Etɛwu è ka ɖó na “xɔ gbɛ̀ nú mɛ gegě”?

 Hwenu e è dá sunnu nukɔntɔn Adamu é ɔ, mɛ maɖóblɔ̌ wɛ é nyí. Gbɛ̀ mavɔmavɔ sín nukúnɖiɖó wɛ é ɖó, amɔ̌, nǔ sɔ́ wá nyí mɔ̌ ǎ, ɖó é sɔ́ jlǒ dó tlitó nú Mawu wutu. (Bǐbɛ̌mɛ 3:17-19) Hwenu e é jì vǐ lɛ é ɔ, ye ɖu hwɛhuhu sín gǔ sín gɔ̌n tɔn. (Hlɔmanu lɛ 5:12) Ðó hwɛjijɔ enɛ wu ɔ, Biblu tinmɛ ɖɔ Adamu “sà” éɖée kpo vǐ tɔn lɛ kpo dó kannumɔgbenu hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn. (Hlɔmanu lɛ 7:14) Ðó ye bǐ nyí blɔ̌ nɔ wutu ɔ, ye ɖě sixu xɔ nǔ e Adamu hɛn bú é ǎ.—Ðɛhan 49:8, 9.

 Lele e mɛ kúnkan Adamu tɔn lɛ ɖè é zɔ́n bɔ nǔ yetɔn blawǔ nú Mawu. (Jaan 3:16) É ɖò mɔ̌ có, nǔgbododó nǔjlɔjlɔwiwa tɔn Mawu tɔn lɛ zɔ́n bɔ é sixu myɔ nukún dó hwɛ yetɔn lɛ mɔ̌ kpowun ma zɔn dó hwɛjijɔ taji ɖé wu ǎ. (Ðɛhan 89:15; Hlɔmanu lɛ 3:23-26) Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, enɛ wu ɔ, é sɔnǔ nú nǔ e sɔgbe xá sɛ́n, bo sixu zɔ́n bɔ è na sɔ́ hwɛ yetɔn lɛ kɛ ye, bo lɛ́ súnsún ye bǐ kpátákpátá é ɖé. (Hlɔmanu lɛ 5:6-8) Nǔ enɛ e sɔgbe xá sɛ́n é wɛ nyí gbɛxixɔ ɔ.

Azɔ̌ tɛ gbɛxixɔ ɔ ka nɔ wà?

 Ðò Biblu mɛ ɔ, xókwín “gbɛxixɔ” ɔ nɔ dó gesí nǔ atɔn elɔ lɛ:

  1.   Axɔ́ e è sú é ɖé.—Kɛ́nsísɔ́ 3:46-49.

  2.   É nɔ ɖè mɛ sín mɛ kannu alǒ xɔ mɛ.—Tíntɔ́n 21:30.

  3.   É nɔ sɔgbe xá axɔ́ e è ɖó na sú nú nǔɖe é. a

 Kpɔ́n lee nǔ atɔn enɛ lɛ tɔ́n ɖò vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu Klisu tɔn mɛ gbɔn é.

  1.   Axɔ́ e è sú é. Biblu ɖɔ ɖɔ “axivɛ́nú wɛ Mawu xɔ” Klisanwun lɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:20; 7:23) Hun Jezu tɔn wɛ nyí axɔ́ e è sú dó “xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ lɛ nú Mawu, ɖò gbè lɛ bǐ mɛ, ɖò togun lɛ bǐ mɛ, ɖò tò lɛ bǐ mɛ” é.—Nǔɖexlɛ́mɛ 5:8, 9.

  2.   Ðè mɛ sín mɛ kannu. Vɔsisa Jezu tɔn sɔnǔ nú nǔ e xɔ gbɛ̀ nú mǐ sín hwɛhuhu sí é.—1 Kɔlɛntinu lɛ 1:30; Kolosinu lɛ 1:14; Eblée lɛ 9:15.

  3.   Nǔ e é sɔgbe xá é. Vɔsisa Jezu tɔn sɔgbe pɛ́pɛ́pɛ́ xá nǔ e Adamu hɛn bú é, é wɛ nyí gbɛ̀ maɖóblɔ̌. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:21, 22, 45, 46) Biblu ɖɔ: “Lee tónúmase gbɛtɔ́ ɖokpo géé tɔn [Adamu] zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ gegě huzu hwɛhutɔ́ ɔ, mɔ̌ jɛn tónúsíse gbɛtɔ́ ɖokpo géé tɔn [Jezu Klisu] zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ gegě huzu hwɛjijɔnɔ ɖò Mawu nukúnmɛ.” (Hlɔmanu lɛ 5:19) Enɛ xlɛ́ lee kú gbɛtɔ́ ɖokpo géé tɔn sixu xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ gegě gbɔn é. Nǔgbo ɔ, vɔsisa Jezu tɔn wɛ nɔ “xɔ gbɛ̀ nú” mɛ ɖěɖee nɔ ɖè afɔ e ɖò dandan, bo na dó sixu ɖu lè tɔn lɛ é “bǐ.”—1 Timɔtée 2:5, 6.

a Ðò Biblu mɛ ɔ, xókwín dodó e è lilɛ dó “gbɛxixɔ” lɛ é sín tinmɛ wɛ nyí akwɛ, alǒ nǔ xɔ akwɛ e è sú nú nǔɖe é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xógbe Ebléegbe tɔn kaphar sín tinmɛ tlɔlɔ ɔ wɛ nyí, “bú nǔ dó.” Hwɛhwɛ ɔ, é nɔ dó gesí hwɛ súnsún súnsún. (Ðɛhan 65:4) Xókwín kophèr e ɖó kancica xá xógbe enɛ é nɔ dó gesí axɔ́ e è sú bo na dó súnsún nǔ enɛ é. (Tíntɔ́n 21:30) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, xókwín Glɛkigbe tɔn lutron e è nɔ lilɛ hwɛhwɛ dó “gbɛxixɔ” ɔ é ɔ, è sixu lɛ́ lilɛ dó “akwɛ e è dó vɔ́ nǔɖe xɔ na é.” (Matie 20:28; The New Testament in Modern Speech, R. F. Weymouth) Nǔwlantɔ́ Glɛkinu lɛ zán xókwín enɛ dó dó gesí axɔ́ e è nɔ sú dó ɖè ahwankannumɔ ɖé alǒ kannumɔ ɖé nyite na é.