Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Sin

Sin

Sin ɖò taji nú nǔ e ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ. Bɛ́sín kunkun téwun ɖokpo jí kaka jɛ agbetawoyo lɛ jí ɔ, kpɔ́n lee sin ɖò taji nú nǔ e ɖò gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí lɛ é sɔ́ é.