Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Lee È Sɔnǔ nú Gbɛ̀ Gbɔn É

Lee È Sɔnǔ nú Gbɛ̀ Gbɔn É

È dá gbɛ̀ ɔ wɛ à? Nǔ e ɖò gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ cá kan xá nǔɖogbɛ ɖevo e lɛlɛ̌ dó ye lɛ é.