Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

Alixlɛ́mɛ elɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ, ma xò nǔ kpɔ́n.