Skip to content

Ðiɖe cícaví tɔn lɛ́

Video kléwún kléwún cícaví tɔn élɔ́ lɛ́ nɔ ɖɔ xó dó xóta tají lɛ́ wú, amɔ̌, nǔkplɔ́nmɛ lɛ́ nɔ vɛ́ wǔ ǎ!

 

Ma Jó Azɔ Dó nú É Hɛn Gbɛ̀ Towe Gblé Ó

Mɛ gegě nɔ nu azɔ alǒ sigáa kulánnɔ, mɛ ɖevo lɛ ko jó nunu tɔn dó, bɔ mɛɖé lɛ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá jó dó, é ka ko kpa ye ǎ. Etɛwu? Azɔ nunu ka nyla dóo à?

Ayihundida Video Jí Tɔn Lɛ: A ka Ðò Ðuɖu Ð’eji Wɛ Nǔgbo À?

Ayihundida video jí tɔn lɛ sixu víví tawun, amɔ̌, awovínú gegě lɛ́ ɖò ye mɛ. Nɛ̌ a ka sixu nyi alɔ nú awovínú lɛ, bo ɖu ɖ’eji nǔgbo gbɔn?

Jǒ Wǔbla Dó Bo Ðó Awǎjijɛ

Enyi wǔbla wá ɖí bú we ɔ, etɛ a ka sixu wà?

Nǔ E A Ðó Na Tuùn Dó Lɔnyiji Fɔnkan Yihun lɛ Wu É

Lɔnyiji fɔnkan yihun lɛ sixu zɔ́n bɔ a ɖó nǔwukpikpé taji lɛ, ɖi nǔwaɖókpɔ́ kpo xóɖɔɖókpɔ́ kpo xá mɛ ɖevo lɛ. Amɔ̌, lɔnyiji fɔnkan sín ayihun lɛ ɖó na nyí ɖokpo ɖò nǔ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán mɛtɔn mɛ lɛ é mɛ wɛ à?

Kpɔ́n Nǔ Zɛ Ahan ɔ Wu

É ko sín ahan syɛnsyɛn nunu wu bɔ mɛ gègě ɖɔ alǒ wà nǔ e wá vɛ́ nú ye ɖò nukɔnmɛ lɛ é. Nɛ̌ a ka sixu cyɔn alɔ hwiɖée jí ɖò tagba kpo awovinú kpo e ahan syɛnsyɛn nunu dingan nɔ hɛn wá lɛ é sí gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

Enyi xó ɖiɖɔ ma jló we a ɔ, nɛ̌ a ka sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ gbɔn?

Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?

A sixu ɖò gbɛ̀ e mɛ Ɛntɛnɛti kpé kámɛ gomɛ ɖè é ɖé mɛ cobo ka sixu gɔn kannumɔ nyí na. Nɛ̌ a ka sixu tuùn nú a nyí kannumɔ nú alokan towe alǒ gbɔ gbɔn? Nú a ko nyí kannumɔ na wɛ nyí ɔ, nɛ̌ a ka sixu ɖu ɖ’eji gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðó Mɛɖesúsíninɔ D’eji Gbɔn?

A lin ɖɔ é sù lo bɔ è na wà nǔ xá we mɛxo ɖɔhun, loɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ sixu gbɛ́ mɔ̌ wà. Etɛ lɛ a ka sixu wà bɔ ye na ɖeji dó wǔ we?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðó Mɛnúɖiɖɔ Te Gbɔn?

Hweɖebǔnu e mɛnúɖiɖɔ na lun byɔ xóɖɔɖókpɔ́ towe lɛ mɛ é ɔ, wà nǔɖe!

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n nǔ e wanyiyi adodwé kpo jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn kpo nyí é.

Lidǒ Ðò Kɔgbidínúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Nǔ klewun klewun e sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ hlɔnhlɔn bo nyí hwiɖée é ɛnɛ ɖíe.

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nǔnywɛ Kpo

Ðè ayi ɖ’ayǐ bo lɛ́ nɔ ayijayǐ mɛ hwenu e a ɖò kannu xá xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí é.

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Xɔ́ntɔn-nyijɛtɔ́ lɛ mimɔ vɛwǔ ɖebǔ ǎ, amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu mɔ xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ gbɔn?

Ðu Ðò Nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé Jí Akpotokwín Mɛvo

Kplɔ́n nǔ e wu mɛ lɛ nɔ ba nǔɖɔ mɛ é kpo lee a sixu ɖí xwi xá b’ɛ kpa we gbɔn é kpo.