Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ðiɖe Cicaví Tɔn Lɛ

Video klewun klewun cicaví tɔn elɔ lɛ nɔ ɖɔ xó dó xota taji lɛ wu, amɔ̌, nùkplɔnmɛ lɛ nɔ vɛwǔ ǎ!

 

Jǒ Wǔbla Dó Bo Ðó Awǎjijɛ

Enyi wǔbla wá ɖí bú we ɔ, etɛ a ka sixu wà?

Nǔ E A Ðó Na Tuùn Dó Lɔnyiji Fɔnkan Yihun lɛ Wu É

Lɔnyiji fɔnkan yihun lɛ sixu zɔ́n bɔ a ɖó nǔwukpikpé taji lɛ, ɖi nǔwaɖókpɔ́ kpo xóɖɔɖókpɔ́ kpo xá mɛ ɖevo lɛ. Amɔ̌, lɔnyiji fɔnkan sín ayihun lɛ ɖó na nyí ɖokpo ɖò nǔ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán mɛtɔn mɛ lɛ é mɛ wɛ à?

Kpɔ́n Nǔ Zɛ Ahan ɔ Wu

É ko sín ahan syɛnsyɛn nunu wu bɔ mɛ gègě ɖɔ alǒ wà nǔ e wá vɛ́ nú ye ɖò nukɔnmɛ lɛ é. Nɛ̌ a ka sixu cyɔn alɔ hwiɖée jí ɖò tagba kpo awovinú kpo e ahan syɛnsyɛn nunu dingan nɔ hɛn wá lɛ é sí gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðó Mɛɖesúsínínɔ D’eji Gbɔn?

A lin ɖɔ emi ko sù bɔ è na nɔ wà nǔ xá emi mɛxo ɖɔhun, amɔ̌ mɛjitɔ́ towe lɛ sixu gɔn mɔ̌ lin. Afɔ tɛ lɛ a ka sixu ɖè bɔ ye na ɖeji dó wǔ we?

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n tinmɛ jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn tɔn kpo wanyiyi adodwé tɔn kpo.

Lidǒ Ðò Kɔgbidinúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Wlɛnwín e bɔkun é ɛnɛ sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ hlɔnhlɔn lobo nyí hwiɖée.

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nùnywɛ Kpo

Ðè ayi ɖ’ayǐ bo lɛ́ nɔ ayijayǐ mɛ hwenu e a ɖò kàn nu xá xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí é.