مراجعه به متن

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

یوحنا ۱۶:‏۳۳—‏«من بر دنیا چیره شده‌ام»‏

یوحنا ۱۶:‏۳۳—‏«من بر دنیا چیره شده‌ام»‏

‏«من این چیزها را به شما گفتم تا از طریق من آرامش یابید.‏ شما در این دنیا سختی خواهید کشید،‏ اما قوی‌دل باشید!‏ من بر دنیا غالب آمده‌ام.‏»—‏یوحنا ۱۶:‏۳۳‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید.‏

‏«این چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید.‏ در جهان رنج و زحمت خواهید داشت.‏ ولی شجاع باشید،‏ من بر دنیا چیره شده‌ام.‏»—‏یوحنا ۱۶:‏۳۳،‏ مژده برای عصر جدید.‏

مفهوم یوحنا ۱۶:‏۳۳

عیسی با این گفته به پیروانش اطمینان داد که آن‌ها هم می‌توانند با وجود سختی‌ها و آزار و اذیت‌ها یَهُوَه را خشنود کنند.‏

‏«من این چیزها را به شما گفتم تا از طریق من * آرامش یابید.‏» ادامهٔ آیه نشان می‌دهد که این آرامش به این معنی نیست که پیروان عیسی هیچ وقت سختی نمی‌کشند.‏ بلکه به معنی آرامش درونی است.‏ این آرامش «از طریق» عیسی مسیح به دست می‌آید.‏ او وعده داده که با روح‌القدس در سختی‌ها به پیروانش کمک می‌کند.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۱۶،‏ ۲۶،‏ ۲۷‏.‏

‏«شما در این دنیا سختی خواهید کشید،‏ اما قوی‌دل باشید!‏» عیسی به وضوح گفت که پیروانش با سختی‌هایی مثل بی‌عدالتی و آزار و اذیت روبرو می‌شوند.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۹؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۲‏)‏ با این وجود،‏ می‌توانند «شجاع» یا «قوی‌دل» باشند.‏—‏یوحنا ۱۶:‏۳۳.‏

‏«من بر دنیا غالب آمده‌ام.‏» در این آیه کلمهٔ «دنیا» به انسان‌هایی اشاره دارد که مورد تأیید خدا نیستند.‏ * اول یوحنا ۵:‏۱۹ می‌گوید:‏ «تمام دنیا زیر سلطهٔ آن شریر» یا شیطان است.‏ برای همین،‏ افکار و رفتار اکثر مردم «دنیا» برخلاف معیارهای خداست.‏—‏۱یوحنا ۲:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

شیطان و دنیای او سعی کردند عیسی را از انجام خواست خدا باز دارند تا نتواند در مورد خدا موعظه کند و جان خود را به عنوان بهای رهایی بدهد.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸؛‏ لوقا ۴:‏۱۳؛‏ یوحنا ۱۸:‏۳۷‏)‏ اما عیسی اجازه نداد که دنیا روی طرز فکرش تأثیر بگذارد و او را از خدا دور کند.‏ در عوض او تا پای مرگ وفادار ماند.‏ برای همین او گفت که بر دنیا غالب آمده است و شیطان ‹حکمران این دنیا بر او هیچ قدرتی ندارد.‏›—‏یوحنا ۱۴:‏۳۰‏.‏

عیسی الگوی خوبی برای پیروانش به جا گذاشت.‏ او نشان داد که آن‌ها هم می‌توانند در آزمایش‌ها وفاداری‌شان را حفظ کنند و در عمل به آن‌ها گفت:‏ «همان طور که من بر دنیا غالب آمده‌ام،‏ شما هم می‌توانید.‏»‏

آیات پیرامون یوحنا ۱۶:‏۳۳

عیسی این گفته را در آخرین شب زندگی‌اش بیان کرد.‏ او می‌دانست که به زودی می‌میرد و از فرصت استفاده کرد تا مسائل جدّی را به رسولان وفادارش گوشزد کند.‏ او گفت که آن‌ها دیگر او را نمی‌بینند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند.‏ (‏یوحنا ۱۵:‏۲۰؛‏ ۱۶:‏۲،‏ ۱۰‏)‏ این موضوع می‌توانست باعث وحشت آن‌ها بشود؛‏ برای همین عیسی با گفته‌اش در یوحنا ۱۶:‏۳۳ به آن‌ها دلگرمی و اطمینان داد.‏

صحبت‌ها و الگوی عیسی امروزه هم به پیروانش دلگرمی می‌دهد.‏ همهٔ مسیحیان می‌توانند در سختی‌ها به خدا وفادار بمانند.‏

^ بند 4 عبارت یونانی‌ای که «از طریق من» ترجمه شده است می‌تواند به معنی «در اتحاد با من» هم باشد.‏ این عبارت نشان می‌دهد که تا زمانی که پیروان عیسی در اتحاد با او باشند آرامش خواهند داشت.‏

^ بند 6 واژهٔ «دنیا» در یوحنا ۱۵:‏۱۹ و ۲پِطرُس ۲:‏۵ هم به همین معنی است.‏