نامهٔ دوم پِطرُس ۲‏:‏۱‏-‏۲۲

  • معلّمان دروغين خواهند آمد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • محكوميت قطعی معلّمان دروغين ‏(‏۴-‏۱۰الف‏)‏

    • افكنده شدن فرشتگان به «تارتاروس» ‏(‏۴‏)‏

    • طوفان؛‏ سُدوم و غَمورَه ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • خصوصيات معلّمان دروغين ‏(‏۱۰ب-‏۲۲‏)‏

۲  با اين حال،‏ همان طور كه در ميان قوم اسرائيل انبيای دروغين بودند،‏ در ميان شما نيز معلّمان دروغين خواهند بود.‏ آنان به طور پنهان،‏ فرقه‌هايی ويرانگر به وجود خواهند آورد و حتی آن سَرور* را كه ايشان را خريد،‏ انكار خواهند كرد و بدين سان هلاكتی سريع بر خود خواهند آورد.‏ ۲  به علاوه،‏ بسياری رفتار بی‌شرمانهٔ* آنان را پيروی خواهند كرد و به خاطر ايشان در مورد راه حقيقت سخنان اهانت‌آميز گفته خواهد شد.‏ ۳  همچنين،‏ از روی طمع با سخنان جعلی از شما بهره‌كشی خواهند كرد.‏ اما محكوميت ايشان كه از گذشته‌های دور تعيين شده است،‏ تأخير نمی‌كند و نابودی آنان قطعی است.‏* ۴  واضح است كه خدا از مجازات فرشتگانی كه گناه كردند خودداری نكرد،‏ بلكه ايشان را در «تارتاروس»‏* افكند و در زنجيرهای تاريكی مطلق* قرار داد تا برای داوری نگاه داشته شوند.‏ ۵  به علاوه،‏ او از مجازات دنيای باستان خودداری ننمود،‏ بلكه وقتی توفانی بر همهٔ مردم خدانشناس دنيا آورد،‏ نوح را كه طريق درست خدا را موعظه می‌كرد همراه با هفت نفر ديگر حفظ نمود.‏ ۶  همچنين با مبدّل ساختن شهرهای سُدوم و غَمورَه به تلّی از خاكستر،‏ آن شهرها را محكوم كرد.‏ او با اين نمونه نشان داد كه چه بر سر مردمان خدانشناس خواهد آمد.‏ ۷  اما لوط درستكار* را كه از رفتار بی‌شرمانهٔ* شريران به ستوه آمده بود،‏ نجات بخشيد؛‏ ۸  ‏(‏زيرا آن مرد درستكار* كه در ميان ايشان ساكن بود،‏ هر روز از اعمال شريرانه‌ای كه می‌ديد و می‌شنيد،‏ عذاب می‌كشيد.‏)‏ ۹  پس يَهُوَه* می‌داند كه چگونه كسانی را كه زندگی‌شان را به او وقف كرده‌اند،‏ از آزمايش‌ها رهايی بخشد،‏ اما مردمان شرير را برای نابودی در روز داوری نگاه دارد،‏ ۱۰  به‌خصوص كسانی را كه در پی ناپاک ساختن بدن ديگران هستند و هر اقتداری* را خوار می‌شمارند.‏ آنان چنان گستاخ و خودسرند كه از گفتن سخنان اهانت‌آميز به حرمت‌يافتگان* باكی ندارند،‏ ۱۱  اما فرشتگان با اين كه از قدرت و توانايی بيشتر برخوردارند،‏ از روی احترام به* يَهُوَه* آنان را با سخنان اهانت‌آميز متهم نمی‌كنند.‏ ۱۲  اما اين افراد،‏ همچون حيواناتی فاقد شعور كه از روی غريزه عمل می‌كنند و برای به دام افتادن و هلاک شدن تولّد يافته‌اند،‏ در مورد اموری كه از آن بی‌اطلاعند،‏ سخنان اهانت‌آميز می‌گويند.‏ راه هلاكتی كه ايشان در پيش گرفته‌اند،‏ به نابودی‌شان خواهد انجاميد ۱۳  و به سبب راه مضری كه در پيش گرفته‌اند،‏ جزايشان اين خواهد بود كه ضرر ببينند.‏ برای آنان لذّت‌بخش است كه خود را حتی در روشنايی روز غرق هوسرانی كنند.‏ ايشان لكه‌های ننگ هستند و در مهمانی‌هايی كه با شما شركت می‌كنند،‏ از تعاليم گمراه‌كننده‌ای كه می‌دهند،‏ لذّتی بی‌حدوحصر می‌برند.‏ ۱۴  چشمانشان پر از زناست و نمی‌توانند از گناه دست بكشند و سست‌ايمانان* را اغوا می‌كنند.‏ دلشان برای طمع‌ورزی آموزش ديده است.‏ آنان فرزندانی لعنت‌شده‌اند.‏ ۱۵  كسانی هستند كه راه راست را ترک كرده،‏ گمراه شده‌اند.‏ آنان راه بَلعام پسر بِعور را دنبال كرده‌اند كه مزد بدكاری را دوست داشت ۱۶  و به سبب زير پا گذاشتن آنچه درست بود،‏ توبيخ شد.‏ آری،‏ حيوانی بی‌زبان با صدای انسان سخن گفت و سعی كرد آن نبی را از رفتن به راه احمقانه‌اش منع كند.‏ ۱۷  آنان چشمه‌های بی‌آب هستند و ابرهای بی‌بارانی كه با توفانی شديد رانده می‌شوند و سياه‌ترين تاريكی‌ها برايشان نگاه داشته شده است.‏ ۱۸  سخنان تكبّرآميزی می‌گويند كه پوچ و بی‌ارزش است.‏ آنان با توسل به اميال نفسانی و با رفتار بی‌شرمانهٔ* خود مردمانی را اغوا می‌كنند كه به‌تازگی از چنگ كسانی كه رفتاری گناه‌آلود دارند،‏ گريخته‌اند.‏ ۱۹  در حالی كه وعدهٔ آزادی می‌دهند،‏ خود بندهٔ فسادند؛‏ زيرا اگر كسی مغلوب شخصی ديگر شود،‏ بندهٔ اوست.‏* ۲۰  اگر آنان كه با كمک شناخت دقيقِ سَرور و نجات‌دهندهٔ ما عيسی مسيح از ناپاكی‌های اين دنيا گريختند،‏ بار ديگر درگير همان امور شده،‏ مغلوب آن شوند،‏ عاقبتشان بدتر از وضعيت سابقشان خواهد بود.‏ ۲۱  برای آنان بهتر می‌بود كه به شناخت دقيقِ راه درست خدا نمی‌رسيدند،‏ تا اين كه پس از آشنايی با آن از احكام مقدّسی كه به ايشان سپرده شد،‏ روی گردانند.‏ ۲۲  آن مَثَل راستين در موردشان مصداق دارد كه می‌گويد:‏ «سگ به قی خود بازگشته است و خوکِ شسته‌شده به غلتيدن در گِل.‏»‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «صاحب؛‏ ارباب».‏
يا:‏ «رفتار وقيحانهٔ»؛‏ حالت جمع واژهٔ يونانی اَسِلگِيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «نابودی آنان نخوابيده است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا احتمالاً:‏ «در سياهچال‌های تاريک».‏
يا:‏ «عادل».‏
يا:‏ «رفتار وقيحانهٔ»؛‏ به يونانی اَسِلگِيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
يا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «و مراجع قدرت».‏
يا:‏ «جلال‌يافتگان».‏
يا:‏ «در پيشگاه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «اشخاص بی‌ثبات».‏
يا:‏ «رفتار وقيحانهٔ»؛‏ حالت جمع واژهٔ يونانی اَسِلگِيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
يا:‏ «زيرا اگر كسی مغلوب چيزی شود،‏ بندهٔ آن است».‏