مراجعه به متن

عیسی چطور با فدا کردن جانش «بهای رهایی» انسان‌ها را پرداخت؟‏

عیسی چطور با فدا کردن جانش «بهای رهایی» انسان‌ها را پرداخت؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا از طریق قربانی عیسی،‏ انسان‌ها را از گناه و مرگ نجات می‌دهد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که خون ریخته‌شدهٔ عیسی بهایی است برای نجات انسان‌ها.‏ (‏اِفِسُسیان ۱:‏۷؛‏ ۱پِطرُس ۱:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ عیسی گفت که به زمین آمده است تا جانش را برای «نجات بسیاری» فدا کند.‏—‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

چرا لازم بود که عیسی برای نجات انسان‌ها جانش را فدا کند؟‏

 آدم یعنی اولین انسان،‏ کامل یا بدون گناه آفریده شد.‏ او می‌توانست تا ابد زندگی کند؛‏ ولی چون از دستورات خدا اطاعت نکرد،‏ زندگی ابدی را از دست داد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹‏)‏ آدم گناه را به بچه‌هایش هم به ارث داد.‏ (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ به همین دلیل کتاب مقدّس می‌گوید که آدم خودش و بچه‌هایش را به بردگی گناه و مرگ فروخت.‏ (‏رومیان ۷:‏۱۴‏)‏ پس چون آن‌ها ناکامل شدند نمی‌توانستند چیزی را که آدم از دست داده بود،‏ یعنی زندگی ابدی را دوباره به دست بیاورند.‏—‏مزمور ۴۹:‏۷،‏ ۸‏.‏

 خدا دلش به حال انسان‌ها سوخت.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ البته جون او خدای عادلی است،‏ گناه آدم را نادیده نگرفت.‏ (‏مزمور ۸۹:‏۱۴؛‏ رومیان ۳:‏۲۳-‏۲۶‏)‏ خدا انسان‌ها را دوست دارد،‏ پس راه‌حلی پیدا کرد تا گناهانشان بخشیده شود و دوباره بتوانند به کاملیت برسند.‏ (‏رومیان ۵:‏۶-‏۸‏)‏ بهایی که عیسی با فدا کردن جانش پرداخت همان راه‌حل بود.‏

‏«بهای رهایی» چیست؟‏

 عبارت «بهای رهایی» در کتاب مقدّس،‏ شامل سه جنبه می‌شود:‏

  1.   مبلغی است که پرداخت می‌شود.‏—‏اعداد ۳:‏۴۶،‏ ۴۷‏.‏

  2.   رهایی یا نجات به همراه می‌آورد.‏—‏خروج ۲۱:‏۳۰‏.‏

  3.   برابر با ارزش چیزی است که از دست رفته است.‏ a

 توجه کنید که چطور این سه جنبه در بهایی که عیسی مسیح برای رهایی یا نجات انسان‌ها پرداخت،‏ دیده می‌شود.‏

  1.   پرداخت.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که مسیحیان ‹به بهایی خریده شده‌اند.‏› (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۲۰؛‏ ۷:‏۲۳‏)‏ این مبلغ،‏ خون عیسی است که انسان‌ها را ‹از هر طایفه،‏ زبان،‏ قوم و ملت برای خدا خرید.‏›—‏مکاشفه ۵:‏۸،‏ ۹‏.‏

  2.   رهایی.‏ ریخته‌شدن خون عیسی رهایی از گناه را فراهم کرد—‏۱قُرِنتیان ۱:‏۳۰؛‏ کولُسیان ۱:‏۱۴؛‏ عبرانیان ۹:‏۱۵‏.‏

  3.   برابری.‏ جان عیسی برابر با زندگی کاملی بود که آدم از دست داد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۱،‏ ۲۲،‏ ۴۵،‏ ۴۶‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «همان طور که از طریق نافرمانی یک انسان [یعنی آدم] بسیاری گناهکار شدند،‏ همچنین از طریق اطاعت یک انسان [یعنی عیسی مسیح] نیز بسیاری درستکار خواهند شد.‏» (‏رومیان ۵:‏۱۹‏)‏ این آیه توضیح می‌دهد که چطور ممکن است گناهان انسان‌های بسیار از طریق جان تنها یک نفر یعنی عیسی بخشیده شود.‏ در واقع جان عیسی بهای رهایی‌ای است که برای جان انسان‌ها داده شد.‏—‏۱تیموتائوس ۲:‏۵،‏ ۶‏.‏

a در زبان اصلی کتاب مقدّس،‏ کلمه‌هایی که «بهای رهایی» ترجمه شده به مبلغی اشاره می‌کند که برای خرید چیزی پرداخت می‌شود.‏ برای مثال،‏ کلمهٔ عبری کَفار به معنی کفّاره یا پوشاندن است.‏ (‏پیدایش ۶:‏۱۴‏)‏ این کلمه معمولاً برای پوشاندن گناه به کار می‌رود.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۳‏)‏ همین طور کلمهٔ عبری کوفِر که هم‌خانوادهٔ کَفار است،‏ برای مبلغی به کار برده می‌شود که برای پوشاندن گناه یا بازخرید کسی یا چیزی پرداخت می‌شود.‏ (‏خروج ۲۱:‏۳۰‏)‏ به طور مشابه،‏ کلمهٔ یونانی لیترون که با این واژهٔ عبری هم‌معنی است،‏ به صورت «بهای رهایی» ترجمه شده است.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ نویسنده‌های یونانی از این کلمه برای بهایی که برای آزادی اسیران جنگی یا برده‌ها پرداخت می‌شد استفاده می‌کردند.‏