نامهٔ اول یوحنا ۵‏:‏۱‏-‏۲۱

  • پیروزی بر دنیا از طریق ایمان به عیسی ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • معنی محبت به خدا ‏(‏۳‏)‏

  • اطمینان به قدرت دعا ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • هوشیار بودن در دنیای شیطان ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

    • تمام دنیا زیر سلطهٔ شیطان ‏(‏۱۹‏)‏

۵  کسی که ایمان دارد عیسی همان مسیح است،‏ فرزند خداست* و کسی که پدرمان خدا را دوست دارد،‏ فرزندان او را هم دوست دارد.‏ ۲  اگر خدا را دوست داشته باشیم و به فرمان‌هایش عمل کنیم،‏ آن وقت می‌توانیم بگوییم که فرزندان او را هم دوست داریم.‏ ۳  در واقع محبت به خدا همین است که از فرمان‌هایش اطاعت کنیم و فرمان‌هایش برایمان بار سنگینی نیست؛‏* ۴  چون کسی که فرزند خداست بر این دنیا پیروز می‌شود.‏ بله،‏ ایمان ما بر این دنیا پیروز شده است!‏ ۵  چه کسی می‌تواند بر دنیا پیروز شود؟‏ مگر همان کسی نیست که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟‏ ۶  عیسی مسیح همان کسی است که از طریق آب و خون آمد؛‏ نه فقط با آب،‏ بلکه با آب و خون!‏ روح هم که حقیقت است،‏ بر این موضوع شهادت می‌دهد.‏ ۷  پس سه شاهد هستند که شهادت می‌دهند:‏ ۸  روح،‏ آب و خون؛‏ و هر سه با هم توافق دارند.‏ ۹  ما شهادت انسان‌ها را قبول می‌کنیم،‏ ولی شهادتی که خدا می‌دهد معتبرتر* است،‏ چون خدا خودش دربارهٔ پسرش شهادت داده است.‏ ۱۰  کسی که به پسر خدا ایمان دارد،‏ این شهادت را از ته دل قبول کرده است.‏* ولی کسی که به خدا ایمان ندارد،‏ خدا را دروغگو شمرده است؛‏ چون به شهادتی که او دربارهٔ پسرش داده ایمان نیاورده است.‏ ۱۱  شهادت خدا این است که به ما زندگی ابدی داده و ما از طریق پسرش به این زندگی می‌رسیم.‏ ۱۲  کسی که پسر را قبول کند،‏ به زندگی ابدی دست پیدا می‌کند؛‏ ولی کسی که او را رد کند،‏ به زندگی ابدی دست پیدا نمی‌کند.‏ ۱۳  من این‌ها را برای شما که به پسر خدا* ایمان دارید می‌نویسم تا بدانید که به زندگی ابدی دست پیدا می‌کنید.‏ ۱۴  ما اطمینان داریم* که هر وقت از خدا چیزی مطابق خواستش بخواهیم،‏ او دعای ما را می‌شنود.‏ ۱۵  اگر می‌دانیم که هر چیزی در دعا از خدا بخواهیم،‏ او دعای ما را می‌شنود،‏ پس این اطمینان را هم داریم که خواسته‌های ما را برآورده می‌کند؛‏ چون آن‌ها را از خودش خواسته‌ایم.‏ ۱۶  اگر کسی ببیند برادرش گناهی می‌کند که به مرگ منجر نمی‌شود،‏ آن وقت دعا کند و خدا به او زندگی خواهد داد؛‏* این موضوع دربارهٔ کسانی است که گناهشان به مرگ منجر نمی‌شود.‏ اما گناهی هم هست که به مرگ منجر می‌شود و من دربارهٔ چنین گناهی نمی‌گویم که باید دعا کرد.‏ ۱۷  هر کار نادرستی گناه است،‏ اما نوعی گناه هست که به مرگ منجر نمی‌شود.‏ ۱۸  ما می‌دانیم کسی که فرزند خداست،‏* به گناهش ادامه نمی‌دهد،‏ بلکه پسر خدا* از او محافظت می‌کند و دست شیطان* به او نمی‌رسد.‏ ۱۹  ما می‌دانیم که به خدا تعلّق داریم،‏* ولی تمام دنیا زیر سلطهٔ شیطان* است.‏ ۲۰  همین طور می‌دانیم که پسر خدا به زمین آمده و به ما درک و فهم* داده است تا بتوانیم خدای حقیقی را بشناسیم.‏ ما از طریق پسر خدای حقیقی یعنی عیسی مسیح با او متحد هستیم؛‏ او که همان خدای حقیقی و منشأ زندگی ابدی است.‏ ۲۱  فرزندان عزیزم،‏ از بت‌ها دوری کنید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از خدا زاده شده.‏»‏
یا:‏ «اطاعت از آن‌ها برایمان سخت نیست.‏»‏
یا:‏ «بزرگ‌تر؛‏ والاتر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «در خود دارد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «اسم پسر خدا.‏»‏
یا:‏ «ما این آزادی بیان را داریم.‏»‏
احتمالاً منظور بخشش خداست.‏
یا:‏ «از خدا زاده شده.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «متولدشده از خدا.‏» منظور عیسی مسیح است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از خداییم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «بینش.‏»‏