نامهٔ اول یوحنا ۵‏:‏۱‏-‏۲۱

  • با ایمان به عیسی بر دنیا غالب می‌آییم ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • معنی محبت خدا ‏(‏۳‏)‏

  • اعتماد به قدرت دعا ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • خود را در این دنیای شریر حفظ کنید ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

    • تمام دنیا زیر سلطهٔ شیطان است ‏(‏۱۹‏)‏

۵  هر که ایمان داشته باشد که عیسی همان مسیح است،‏ از خدا زاده شده است و هر که پدر را دوست می‌دارد،‏ مولود او را نیز دوست می‌دارد.‏ ۲  اگر خدا را دوست داشته باشیم و احکام او را به جا آوریم،‏ می‌دانیم که فرزندان خدا را نیز دوست می‌داریم.‏ ۳  در واقع،‏ محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری سنگین نیست؛‏ ۴  زیرا هر که* از خدا زاده شده است،‏ بر دنیا غالب می‌آید.‏ آری ایمان پیروزی ماست و با آن بر دنیا غالب آمده‌ایم.‏ ۵  کیست که بتواند بر دنیا غالب آید؟‏ آیا همان نیست که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟‏ ۶  عیسی مسیح آن کسی است که از طریق آب و خون آمد.‏ آری نه فقط با آب،‏ بلکه با آب و خون.‏ روح است که شهادت می‌دهد؛‏ زیرا روح،‏ حقیقت را آشکار می‌کند.‏* ۷  پس سه شاهد وجود دارد:‏ ۸  روح،‏ آب و خون.‏ این سه با هم توافق دارند.‏ ۹  اگر شهادت انسان را می‌پذیریم،‏ شهادت خدا که بزرگ‌تر است؛‏ زیرا شهادتی است که خدا خود در مورد پسرش می‌دهد.‏ ۱۰  هر که به پسر خدا ایمان آوَرَد،‏ این شهادت را در خود دارد.‏ آن که به خدا ایمان نیاوَرَد،‏ او را دروغگو شمرده است؛‏ زیرا به شهادتی که خدا در مورد پسرش داده،‏ ایمان نیاورده است.‏ ۱۱  آن شهادت این است که خدا حیات جاودان به ما بخشید و این حیات در پسر اوست.‏ ۱۲  آن که پسر را دارد،‏ از این حیات برخوردار است؛‏ آن که پسر را ندارد،‏ این حیات را ندارد.‏ ۱۳  این را به شما که به نام پسر خدا ایمان دارید،‏ می‌نویسم تا بدانید که از حیات جاودان برخوردارید.‏ ۱۴  این اعتمادی است که به او داریم* که هر چه مطابق خواست او در دعا بطلبیم،‏ دعای ما را می‌شنود.‏ ۱۵  اگر می‌دانیم که هر آنچه از او بطلبیم،‏ ما را می‌شنود،‏ پس یقین نیز داریم که آنچه از او بطلبیم،‏ خواهیم یافت؛‏ زیرا آن‌ها را از او طلبیده‌ایم.‏ ۱۶  اگر شخصی ببیند که برادرش گناهی می‌کند که به مرگ نمی‌انجامد،‏ باید دعا کند و خدا به او حیات خواهد بخشید؛‏ یعنی به کسانی که گناهشان به مرگ نمی‌انجامد.‏ اما گناهی هست که به مرگ می‌انجامد.‏ در مورد چنین گناهی نمی‌گویم که دعا کند.‏ ۱۷  هر عمل نادرست گناه است؛‏ اما گناهی هست که به مرگ نمی‌انجامد.‏ ۱۸  ما می‌دانیم کسی که از خدا زاده شده است،‏ گناه پیشه نمی‌کند،‏ بلکه مولود خدا* از او محافظت می‌کند و آن شریر* نمی‌تواند گرفتارش سازد.‏* ۱۹  ما می‌دانیم که از خداییم،‏ اما تمام دنیا زیر سلطهٔ آن شریر* است.‏ ۲۰  همچنین می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما بینش* بخشیده است تا بتوانیم در مورد خدای حقیقی شناخت کسب کنیم.‏ ما از طریق پسرش عیسی مسیح در اتحاد با او هستیم.‏ اوست خدای حقیقی و منشأ حیات جاودان.‏ ۲۱  ای فرزندان عزیز،‏ خود را از بت‌ها محفوظ نگاه دارید.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «هر آنچه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح،‏ حقیقت است».‏
یا:‏ «در حضور او این آزادی گفتار را داریم».‏
منظور از «مولود خدا» پسر خدا عیسی مسیح است.‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «آن شریر به او صدمه نمی‌زند».‏
منظور شیطان است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ادراک؛‏ توان ذهنی»؛‏ یا:‏ «بصیرت».‏