نامهٔ دوم پولُس به تیموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۷

  • زمان‌های سخت روزهای آخر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • سرمشق قرار دادن پولُس ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • آنچه آموختی،‏ دنبال کن ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

    • کل نوشته‌های مقدّس از الهام خداست ‏(‏۱۶‏)‏

۳  اما این را بدان که در روزهای آخر،‏ زمان‌هایی سخت فرا خواهد رسید.‏ ۲  زیرا مردم،‏ خودپرست،‏ پول‌دوست،‏ خودستا،‏* خودپسند،‏ کفرگو،‏* نسبت به والدین خود نافرمان،‏ ناسپاس،‏ عهدشکن،‏* ۳  بی‌عاطفه،‏ ناسازگار،‏ تهمت‌زن،‏* فاقد خویشتنداری،‏ وحشی،‏ متنفر از نیکویی،‏ ۴  خیانتکار،‏ خودسر و مغرور خواهند بود.‏ همچنین لذّت را بیش از خدا دوست خواهند داشت.‏ ۵  به‌ظاهر خداپرست خواهند بود،‏ اما اعمالشان خلاف آن را ثابت می‌کند.‏* از چنین مردمانی برحذر باش.‏ ۶  از میان اینان،‏ افرادی برمی‌خیزند که با حیله و مکر به خانه‌ها راه می‌یابند و زنان ضعیف را اسیر می‌سازند؛‏ زنانی که زیر بار گناه و تابع هوس‌های گوناگون خویشند ۷  و هرچند پیوسته تعلیم می‌گیرند،‏ به هیچ وجه قادر نیستند به شناخت دقیق حقیقت برسند.‏ ۸  حال همان گونه که یَنّیس و یَمبریس با موسی مخالفت کردند،‏ این افراد نیز با حقیقت مخالفت می‌کنند.‏ ذهن چنین اشخاصی کاملاً فاسد است و ایمانشان مردود شمرده می‌شود.‏ ۹  اما بیش از این کاری از پیش نخواهند برد؛‏ زیرا حماقت آنان بر همه آشکار خواهد شد،‏ چنان که حماقت آن دو مرد آشکار شد.‏ ۱۰  اما تو به‌خوبی از تعالیم من،‏ همچنین از شیوهٔ زندگی،‏ هدف،‏ ایمان،‏ صبر،‏ محبت و بردباری من آگاهی.‏ ۱۱  به‌خوبی مطلع هستی که چه آزارها و سختی‌هایی را در اَنطاکیه،‏ قونیه و لِستِره متحمّل شدم.‏ من این آزارها را با بردباری تحمّل کردم و سَرورمان* مرا از همهٔ آن‌ها رهایی داد.‏ ۱۲  در واقع،‏ همهٔ کسانی که می‌خواهند پیرو مسیحْ عیسی باشند و زندگی خود را وقف خدا* کنند،‏ آزار خواهند دید.‏ ۱۳  اما شریران و شیّادان روزبه‌روز بدتر خواهند شد،‏ خود گمراه می‌شوند و دیگران را نیز گمراه می‌کنند.‏ ۱۴  اما،‏ تو آنچه را از دیگران آموختی و با دلیل و برهان به آن متقاعد شدی،‏ دنبال کن؛‏ زیرا می‌دانی آن‌ها را از چه کسانی آموخته‌ای.‏ ۱۵  تو از طفولیت با نوشته‌های مقدّس آشنایی داشته‌ای؛‏ نوشته‌هایی که قادر است به تو حکمت بخشد تا از طریق ایمان به مسیحْ عیسی نجات یابی.‏ ۱۶  کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است و برای تعلیم،‏ توبیخ،‏ سامان دادن به امور* و تأدیبی مطابق با معیارهای عادلانهٔ خدا* مفید است ۱۷  تا خادم خدا از هر جهت صلاحیت یابد؛‏ آری،‏ برای هر عمل نیکو کاملاً مجهز گردد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «لافزن».‏
یا:‏ «ناسزاگو».‏
یا:‏ «بی‌وفا».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ابلیس‌ها»؛‏ به یونانی دیابولوی.‏
تحت‌اللفظی:‏ «اما قدرت آن را انکار می‌کنند».‏
یا احتمالاً:‏ «خداوندمان»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
یا:‏ «اصلاح».‏
تحت‌اللفظی:‏ «تأدیب در عدالت».‏