نامهٔ دوم پولُس به تیموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۷

  • دوران بحرانی روزهای آخر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پولُس را با دقت سرمشق قرار بده ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • ‏‹به چیزهایی که یاد گرفتی پای‌بند باش› ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

    • ‏«تمام نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده» ‏(‏۱۶‏)‏

۳  اما می‌خواهم بدانی که روزهای آخر،‏ دورانی بحرانی خواهد بود که زندگی را سخت خواهد کرد؛‏ ۲  چون انسان‌ها خودپرست،‏ پول‌دوست،‏ ازخودراضی،‏ خودپسند،‏ کفرگو،‏ نامطیع والدین،‏ قدرنشناس،‏ بی‌وفا،‏ ۳  بی‌عاطفه،‏ ناسازگار،‏ تهمت‌زن،‏ بدون خویشتنداری،‏ وحشی،‏ متنفر از نیکویی،‏ ۴  خائن،‏ یکدنده و مغرور خواهند بود و لذّت را به جای خدا دوست خواهند داشت.‏ ۵  آن‌ها تظاهر می‌کنند که خداپرست هستند،‏ ولی کارهایشان خلاف آن را ثابت می‌کند.‏ از چنین افرادی دوری کن.‏ ۶  بعضی از آن‌ها با حیله و نیرنگ به خانه‌های مردم راه پیدا می‌کنند و زنان ساده‌لوح* را دلباختهٔ خودشان می‌کنند؛‏ زنانی که گناهانشان روی دوششان سنگینی می‌کند و تابع تمایلات گوناگون خودشان هستند.‏ ۷  این زنان دائماً تعلیم می‌گیرند،‏ با این حال،‏ هیچ وقت نمی‌توانند شناخت دقیقی دربارهٔ حقیقت به دست بیاورند.‏ ۸  همان طور که یَنّیس و یَمبْریس با موسی مخالفت می‌کردند،‏ این افراد هم با حقیقت مخالفت می‌کنند.‏ ذهن چنین اشخاصی کاملاً فاسد است و چون طبق ایمان عمل نمی‌کنند،‏ مورد قبول خدا نیستند.‏ ۹  اما آن‌ها نمی‌توانند کارشان را بیشتر از این پیش ببرند،‏ چون حماقتشان* برای همه آشکار خواهد شد،‏ همان طور که نادانی یَنّیس و یَمبْریس آشکار شد.‏ ۱۰  ولی تو با دقت به تعالیم،‏ شیوهٔ زندگی،‏ هدف،‏ ایمان،‏ صبر،‏ محبت و پایداری من توجه کرده‌ای،‏ ۱۱  و خوب می‌دانی که با چه آزارها و سختی‌هایی در اَنطاکیه،‏ قونیه و لِستِره روبرو شدم.‏ من آن آزارها را تحمّل کردم و سَرورمان* مرا از همهٔ آن‌ها نجات داد.‏ ۱۲  در اصل،‏ همهٔ کسانی که می‌خواهند زندگی‌شان را وقف خدا کنند و پیرو عیسی مسیح باشند،‏ با آزار و اذیت روبرو خواهند شد.‏ ۱۳  اما افراد شریر و حقه‌باز روزبه‌روز بدتر خواهند شد؛‏ خودشان گمراه می‌شوند و دیگران را هم گمراه می‌کنند.‏ ۱۴  ولی تو به چیزهایی که یاد گرفتی و از درستی آن‌ها مطمئن شدی پای‌بند باش،‏ چون می‌دانی که آن‌ها را از چه کسانی یاد گرفتی.‏ ۱۵  تو از کودکی* با نوشته‌های مقدّس آشنا بوده‌ای؛‏ نوشته‌هایی که می‌توانند به تو حکمت دهند تا از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کنی.‏ ۱۶  تمام نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده* و برای تعلیم،‏ توبیخ،‏ حل و فصل مشکلات* و برای تربیت* طبق معیارهای درست خدا مفید است.‏ ۱۷  با کمک این نوشته‌ها،‏ پرستندهٔ خدا می‌تواند برای انجام هر کار خوبی کاملاً آماده* و مجهز باشد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «زودباور؛‏ کم‌عقل.‏»‏
یا:‏ «نادانی‌شان.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «خداوندمان.‏»‏
یا:‏ «نوزادی.‏»‏
منظور این است که با کمک روح‌القدس نوشته شده است.‏
یا:‏ «اصلاح امور.‏»‏
یا:‏ «تأدیب.‏»‏
یا:‏ «دارای صلاحیت.‏»‏