یوحنا ۱۴‏:‏۱‏-‏۳۱

  • عیسی تنها راه نزدیک شدن به پدر ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • ‏«من راه و حقیقت و حیات هستم» ‏(‏۶‏)‏

  • عیسی وعدهٔ روح‌القدس را می‌دهد ‏(‏۱۵-‏۳۱‏)‏

    • ‏«پدر از من بزرگ‌تر است» ‏(‏۲۸‏)‏

۱۴  ‏«اضطراب به دل خود راه مدهید.‏ به خدا ایمان بورزید و به من نیز ایمان بورزید.‏ ۲  در خانهٔ پدر من مسکن* بسیار است.‏ اگر نبود به شما می‌گفتم.‏ اکنون می‌روم تا مکانی برای شما حاضر کنم.‏ ۳  همچنین هنگامی که بروم و مکانی برای شما حاضر کنم،‏ بار دیگر باز خواهم گشت و شما را نزد خود خواهم پذیرفت تا جایی که من هستم،‏ شما نیز باشید.‏ ۴  جایی که من می‌روم،‏ شما راهش را می‌دانید.‏»‏ ۵  توما به او گفت:‏ «سَرور،‏ ما نمی‌دانیم که به کجا می‌روی.‏ چطور می‌توانیم راهش را بدانیم؟‏»‏ ۶  عیسی به او گفت:‏ «من راه و حقیقت و حیات هستم.‏ هیچ کس جز از طریق من نزد پدر نمی‌آید.‏ ۷  اگر شما مرا می‌شناختید،‏ پدر مرا نیز می‌شناختید؛‏ از این پس،‏ شما او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.‏»‏ ۸  فیلیپُس به او گفت:‏ «سَرور،‏ پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.‏»‏ ۹  عیسی به او گفت:‏ «فیلیپُس،‏ من این همه وقت با شما بوده‌ام و هنوز مرا نشناخته‌ای؟‏ هر که مرا دیده است،‏ پدر را نیز دیده است.‏ پس چگونه است که می‌گویی:‏ ‹پدر را به ما نشان بده›؟‏ ۱۰  آیا باور نداری که من در اتحاد با پدر هستم و پدر در اتحاد با من است؟‏ آنچه به شما می‌گویم،‏ از خود نمی‌گویم،‏ بلکه پدر که در اتحاد با من می‌ماند،‏ مشغول انجام دادن کارهای خود است.‏ ۱۱  سخن مرا باور کنید که من در اتحاد با پدر هستم و پدر در اتحاد با من است؛‏ اگر باور نمی‌کنید به خاطر همان کارها این را باور کنید.‏ ۱۲  حقیقتاً به شما می‌گویم،‏ هر که به من ایمان بورزد،‏ کارهایی را که من می‌کنم،‏ او نیز خواهد کرد و حتی کارهای بزرگ‌تر از آن انجام خواهد داد؛‏ زیرا من نزد پدر می‌روم.‏ ۱۳  همچنین،‏ هر آنچه به نام من بخواهید،‏ آن را انجام خواهم داد تا پدر از طریق پسر جلال یابد.‏ ۱۴  آری،‏ اگر چیزی به نام من بخواهید،‏ آن را انجام خواهم داد.‏ ۱۵  ‏«اگر مرا دوست داشته باشید،‏ احکام مرا به جا خواهید آورد.‏ ۱۶  من از پدر درخواست خواهم کرد و او یاوری* دیگر به شما خواهد داد که تا ابد با شما باشد؛‏ ۱۷  یعنی روح راستی که دنیا نمی‌تواند آن را به دست آورد؛‏ زیرا نه آن را می‌بیند و نه آن را می‌شناسد.‏ اما شما آن را می‌شناسید؛‏ زیرا با شما می‌ماند و در شماست.‏ ۱۸  من شما را عزادار* رها نخواهم کرد.‏ نزد شما می‌آیم.‏ ۱۹  اندکی بعد دنیا دیگر مرا نخواهد دید،‏ اما شما مرا خواهید دید.‏ چون من زنده‌ام،‏ شما نیز زنده خواهید بود.‏ ۲۰  در آن روز خواهید دانست که من در اتحاد با پدر خود هستم،‏ شما در اتحاد با من هستید و من در اتحاد با شما.‏ ۲۱  هر که احکام مرا بپذیرد و آن‌ها را به جا آوَرَد،‏ مرا دوست دارد.‏ همچنین کسی که مرا دوست دارد،‏ پدر،‏ او را دوست خواهد داشت و من او را دوست خواهم داشت و خود را به‌روشنی بر او آشکار خواهم ساخت.‏»‏ ۲۲  یهودا،‏ نه یهودای اِسخَریوطی،‏ به عیسی گفت:‏ «سَرور،‏ به چه دلیل است که می‌خواهی خود را به‌روشنی بر ما آشکار سازی،‏ اما نه بر این دنیا؟‏»‏ ۲۳  عیسی به او گفت:‏ «اگر کسی مرا دوست داشته باشد،‏ مطابق کلام من عمل خواهد کرد و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید.‏* ۲۴  هر که مرا دوست ندارد،‏ مطابق کلام من عمل نمی‌کند؛‏ کلامی که شما می‌شنوید از من نیست،‏ بلکه از پدر است که مرا فرستاده است.‏ ۲۵  ‏«این چیزها را در حینی که هنوز با شما هستم،‏ به شما گفتم.‏ ۲۶  اما آن یاور،‏* یعنی روح‌القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد،‏ همه چیز را به شما خواهد آموخت و تمام آنچه را به شما گفتم به یادتان خواهد آورد.‏ ۲۷  من آرامش برای شما به جا می‌گذارم؛‏ آرامش خود را به شما می‌دهم.‏ آرامشی که من به شما می‌دهم،‏ مانند آرامشی نیست که دنیا به شما می‌دهد.‏ اضطراب به دل خود راه مدهید و مگذارید ترس بر دلتان چیره شود.‏ ۲۸  شنیدید که به شما گفتم:‏ ‹می‌روم و نزد شما باز می‌گردم.‏› اگر مرا دوست می‌داشتید،‏ شادی می‌کردید که نزد پدر می‌روم؛‏ زیرا پدر از من بزرگ‌تر است.‏ ۲۹  پس حال،‏ پیش از آن که این امر به وقوع بپیوندد،‏ به شما گفتم تا وقتی آن به وقوع پیوست،‏ باور کنید.‏ ۳۰  من از این پس،‏ دیگر زیاد با شما سخن نخواهم گفت؛‏ زیرا حکمران این دنیا می‌آید.‏ او بر من هیچ قدرتی* ندارد،‏ ۳۱  اما برای این که دنیا بداند من پدر را دوست دارم،‏ درست آنچه پدر به من حکم کرده است،‏ انجام می‌دهم.‏ برخیزید،‏ از اینجا برویم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «منزل».‏
یا:‏ «تسلّی‌دهنده‌ای».‏
یا:‏ «بی‌کس؛‏ یتیم».‏
یا:‏ «منزل خواهیم کرد».‏
یا:‏ «تسلّی‌دهنده»؛‏ در اینجا به روح‌القدس شخصیت داده شده است.‏
یا:‏ «تسلّطی».‏