Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wan mun yɛ bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ-ɔ?

?Wan mun yɛ bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ-ɔ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Ɲanmiɛn kpali Klisifuɛ wie mun. Klisifuɛ sɔ’m b’a sɔnman. Kɛ be wu’n Ɲanmiɛn cɛn be naan be ko tran ɲanmiɛn su lɔ. (1 Piɛli 1:3, 4) Kɛ be ko kpa be’n ɔ fata kɛ be lafi Ɲanmiɛn su titi, yɛ maan be nzuɛn’n yo kpa titi, afin sɛ b’a yoman sɔ’n be su kwlá ɲanman like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be’n.—Efɛzifuɛ Mun 5:5; Filipufuɛ Mun 3:12-14.

?Ngue yɛ be nga bé wá kɔ́ ɲanmiɛn su’n bé kó yó-ɔ?

 Be nin Zezi bé kó dí famiɛn, yɛ bé yó Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ afuɛ akpi. (Sa Nglo Yilɛ 5:9, 10; 20:6) Be yɛ Biblu’n flɛ be “ɲanmiɛn su uflɛuflɛ’n” niɔn. Yɛle kɛ bé yó awa kun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i nunfuɛ. Kpɛkun bé síe “asiɛ uflɛuflɛ kun” mɔ yɛle klɔ sran nga bé wá trán asiɛ’n su blɛ sɔ’n nun’n. Sran sɔ’m bé wá yó maan klɔ sran’m be liɛ yó ye, kɛ nga i bobolɛ nun Ɲanmiɛn fa sunnzunnin’n sa.—Ezai 65:17; 2 Piɛli 3:13.

?Be nga bé kó trán Ɲanmiɛn su lɔ’n be ti sran nɲɛ?

 Biblu’n se kɛ be nga bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ’n be ti sran 144.000. (Sa Nglo Yilɛ 7:4) Sa Nglo Yilɛ 14:1-3 se kɛ aolia nun’n akoto Zan wunnin “Bua Ba’n,” ɔ “jin Siɔn Oka’n su,” yɛ sran “144.000” be nin i o lɛ. “Bua Ba” nga Zan wunnin i’n yɛle Zezi mɔ be cɛnnin i’n. (Zan 1:29; 1 Piɛli 1:19) “Siɔn Oka’n” ɔ ti aɲrunɲan nga Zezi nin 144.000 mɔ be nin i bé síe ɲanmiɛn su lɔ’n be le i’n i nzɔliɛ.—Jue Mun 2:6; Ebre Mun 12:22.

 “Be nga Ɲanmiɛn flɛli be’n, m’ɔ kpali be’n” mɔ be nin Zezi Klisi bé kó dí famiɛn’n be flɛ be “bua akpasua kaan’n.” (Sa Nglo Yilɛ 17:14; Liki 12:32) I sɔ’n kle kɛ Zezi i bua’m be nun’n be akpasua liɛ’n i nunfuɛ’m b’a sɔnman.—Zan 10:16.

Ɲanmiɛn su lɔ kɔlɛ’n i su ato ndɛ wie mɔ sran’m be kan’n

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Sran kpa’m be kwlaa bé kɔ́ ɲanmiɛn su.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ɲanmiɛn seli kɛ sran kpa’m be dan lika bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n asiɛ’n su.Jue Mun 37:11, 29, 34.

  •   Zezi seli kɛ: “Sran fi w’a ɔman ɲanmiɛn su lɔ.” (Zan 3:13) Ndɛ sɔ’n kle kɛ sran kpa nga be wuli ka naan Zezi w’a ba’n mɔ i wie yɛle Abraamun, Moizi, Zɔbu nin Davidi b’a ɔman ɲanmiɛn su. (Sa Nga Be Yoli’n 2:29, 34) Be liɛ’n kɛ bé wá cɛ́n be’n bé wá trán asiɛ’n su wa.—Sa Nga Be Yoli’n 2:29, 34.

  •   Be nga bé wá kɔ́ ɲanmiɛn su’n be cɛnlɛ liɛ’n yɛ be flɛ i “sran cɛnlɛ klikli’n” niɔn. (Sa Nglo Yilɛ 20:6) I sɔ’n kle kɛ sran wie mun ekun be o lɛ m’ɔ fata kɛ be cɛn be-ɔ. Asiɛ’n su wa yɛ i sɔfuɛ’m bé trán-ɔn.

  •   Biblu’n se kɛ, kɛ Ɲanmiɛn wá síe sran mun’n “wie’n su tranman lɛ kun.” (Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4) Ndɛ sɔ’n kpɛ́n su be nga bé trán asiɛ’n su wa’n be lika. Afin be nga be tran Ɲanmiɛn su lɔ’n be wuman.

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Sɛ sran kun kɔ́ ɲanmiɛn su annzɛ ɔ́ trán asiɛ’n su wa’n i bɔbɔ yɛ ɔ kle-ɔ.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Klisifuɛ kpa nga ‘be flɛ be kɛ be ko tran ɲanmiɛn su’n’ Ɲanmiɛn yɛ ɔ kpa be-ɔ. (Filipufuɛ Mun 3:14) Nán kɛ sran kun kunndɛ kpa kɛ ɔ́ kó trán ɲanmiɛn su’n, annzɛ ɔ miɛn i ɲin yo ninnge wie mun naan w’a kwla ko tran ɲanmiɛn su lɔ’n i ti yɛ Ɲanmiɛn sé i kɛ ɔ ko tran lɔ-ɔ.—Matie 20:20-23.

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Be nga be nin ɲanmiɛn su lɔ kɔlɛ’n fataman’n be yɛ bé trán asiɛ’n su wa-ɔ.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Be nga bé wá ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n asiɛ’n su wa’n, Ɲanmiɛn flɛ be i “nvle’n nunfuɛ mun,” yɛ ɔ flɛ be i ‘sran m’ɔ kpali be’n.’ Biblu’n se kɛ “Zoova yrali be” su. (Ezai 65:21-23) Bé wá yó maan like nga Ɲanmiɛn sunnzunnin i i bobolɛ nun klɔ sran’m be lika’n, ɔ́ kpɛ́n su. Yɛle kɛ bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n mɛn klanman kun nun, yɛ fɔ su tranman be nun.—Bo Bolɛ 1:28; Jue Mun 115:16; Ezai 45:18.

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Sran 144.000 mɔ Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kɛn i ndɛ’n ɔ ti akunndan nun ndɛ. Ɔ timan sran nga be kan be ndɛ’n be nuan jrɛiin sa.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Kɛ Sa Nglo Yilɛ fluwa’n bo ninnge wie’m be nuan’n, wie liɛ’n ɔ ti akunndan ndɛ, sanngɛ wie liɛ’n ɔ ti be nuan jrɛiin. I wie yɛle kɛ ɔ kan “Bua Ba’n i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman blu-nin-nɲɔn (12) mun” be ndɛ. (Sa Nglo Yilɛ 21:14) I wafa kunngba’n sa wie’m be kle kɛ sran 144.000 be ti sran nga be kan be ndɛ’n be nuan jrɛiin. Maan e fa e ɲin e sie i sa sɔ’m be su.

 Sa Nglo Yilɛ 7:4 se kɛ ‘be nga be sieli be nzɔliɛ’n,’ yɛle kɛ be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n ‘be nuan nga be boli’n ti sran akpiakpi ya akpiakpi ablanan-nin-nnan (144.000).’ Kɛ be wieli ndɛ sɔ’n i kan’n be kannin sran akpasua kun ekun ndɛ. Be sɔfuɛ’m be ti “kpanngban kpa, sran fi kwlá kaman be.” Sran kpanngban kpa sɔ’m be kusu Ɲanmiɛn maan bé ɲán be ti. (Sa Nglo Yilɛ 7:9, 10) Sɛ ɔ ti kɛ sran 144.000 nga be kan be ndɛ’n be nuan timan jrɛiin sa’n, nn be su seman kɛ sran akpasua nɲɔn su’n i nunfuɛ’m be liɛ’n be kwlá kaman be. a

 Asa’n Ɲanmiɛn Ndɛ’n seli kɛ “be toli sran sɔ mun klɔ sran’m be afiɛn” naan be yo kɛ “fie su ninnge’m be mma klikli’n” sa. (Sa Nglo Yilɛ 14:4) I sɔ’n kle kɛ be ti sran akpasua kaan kun mɔ be fali be klɔ sran’m be afiɛn-ɔn. Nanwlɛ, ndɛ sɔ’n ti su. Ɔ kle kɛ sran akpasua sɔ mɔ be nin Zezi bé wá dí famiɛn’n be yɛ bé wá síe be nga be trán asiɛ’n su wa mɔ be siman be nuan’n niɔn.—Sa Nglo Yilɛ 5:10.

a Fluwa sifuɛ kun m’ɔ suan Robɛɛ Toma’n ɔ kannin sran 144.000 mɔ Sa Nglo Yilɛ 7:4 kan be ndɛ’n be ndɛ seli kɛ: “Sran be nuan nga be boli’n ɔ ti trele, ɔ timan kɛ ndɛ ng’ɔ o i ndɛ tre 7 i ndɛ mma 9 nun sa. Sɛ be waan nga ti akunndan nun ndɛ’n nn ninnge be nuan kwlaa nga be boli i fluwa’n nun’n ɔ ti akunndan nun ndɛ wie.”—Sa Nglo Yilɛ 1–7: Fluwa An Exegetical Commentary, i ndɛ tre 474.