Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue yɛle sran cɛnlɛ’n?

?Ngue yɛle sran cɛnlɛ’n?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n nun ndɛ nga be kacili i kɛ “sran cɛnlɛ’n,” ɔ fin Glɛki nun ndɛ mma anastasisi. I bo’n yɛle kɛ “jaso,” annzɛ “jaso jran nglo ekun.” Kɛ be cɛn sran kun’n, ɔ sɛ i sin nguan nun ekun kɛ laa’n sa.—1 Korɛntifuɛ Mun 15:12, 13.

 Kannzɛ ndɛ nga be kacili i kɛ “sran cɛnlɛ’n” ɔ nunman Biblu’n i bue nga laa be klɛli i Ebre nun’n i nun trele sa’n, sanngɛ be kan sran cɛlɛ’n i ndɛ lɔ. Ɲanmiɛn sinnin i sufuɛ Ose i lika seli kɛ: “Ń má dé be Ndia’n i tinmin’n i sa nun, ń dé be wie’n i sa nun.”—Oze 13:14; Zɔbu 14:13-15; Ezai 26:19; Daniɛli 12:2, 13.

 ?Nin yɛ be nga bé cɛ́n be’n bé trán-ɔn? Bé wá cɛ́n sran wie mun naan be nin Zezi be ko di famiɛn Ɲanmiɛn su lɔ. (2 Korɛntifuɛ Mun 5:1; Sa Nglo Yilɛ 5:9, 10) Biblu’n kan sran cɛnlɛ sɔ’n i ndɛ se kɛ “sran cɛnlɛ klikli’n” annzɛ “sran nga bé dún mmua cɛ́n be’n.” I sɔ’n kle kɛ sran wie mun ekun be o lɛ m’ɔ fata kɛ be cɛn be-ɔ. (Sa Nglo Yilɛ 20:6; Filipufuɛ Mun 3:11) Sran sɔ mɔ bé wá cɛ́n be kasiɛn su’n, bé wá trán asiɛ’n su wa, yɛ be sɔnnin tra be nga bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ’n.—Jue Mun 37:29.

 ?Wafa sɛ yɛ bé wá cɛ́n sran mun-ɔn? Ɲanmiɛn mannin Zezi i tinmin naan ɔ cɛn be nga be wuli’n mun. (Zan 11:25) Zezi wá cɛ́n “be kwlaa nga be o ndia’m be nun’n” be nguan. Kɛ bé bá’n be su kaciman. (Zan 5:28, 29) Be nga bé cɛ́n be mɔ bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ’n, bé káci aolia nun sran. Yɛ be nga bé trán asiɛ’n su wa’n, bé sá be sin kɛ laa’n sa, yɛ lɛ fi su tranman be wun.—Ezai 33:24; 35:5, 6; 1 Korɛntifuɛ Mun 15:42-44, 50.

 ?Wan mun yɛ bé wá cɛ́n be-ɔ? Biblu’n se kɛ: “Be nga be yoli sa kpa-o, be nga b’a yoman sa kpa-o, Ɲanmiɛn wá cɛ́n be.” (Sa Nga Be Yoli’n 24:15) Be nga be yoli sa kpa’n be nun wie mun yɛle Nowe, nin Sara, nin Abraamun. (Bo Bolɛ 6:9; Ebre Mun 11:11; Zaki 2:21) Be nga b’a yoman sa kpa’n, be nun wie mun yɛle be nga b’a kwlá suanman Ɲanmiɛn mmla’n naan b’a nanti su’n.

 Sanngɛ klunwifuɛ’m be liɛ’n be su cɛnman be wie. Kɛ sran sɔ’m be ko wu’n, nn be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn.—Matie 23:33; Ebre Mun 10:26, 27.

 ?Blɛ benin nun yɛ bé cɛ́n sran mun-ɔn? Biblu’n seli kɛ blɛ mɔ Klisi’n o lɛ’n i nun yɛ bé cɛ́n be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su mun-ɔn. Ɔ boli i bo afuɛ 1914 nun. (1 Korɛntifuɛ Mun 15:21-23) Be nga bé wá trán asiɛ’n su wa’n be cɛnlɛ liɛ’n, ɔ́ bó i bo Zezi Klisi i Afuɛ Akpi Famiɛn Dilɛ blɛ’n nun. Blɛ sɔ’n nun’n, asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman kun.—Liki 23:43; Sa Nglo Yilɛ 20:6, 12, 13.

 ?Ngue ti yɛ sɛ e lafi su kɛ sran’m bé cɛ́n’n ɔ ti su-ɔ? Biblu’n kan sran ngwlan mɔ be cɛnnin be’n, be ndɛ. Yɛ i kwlaa sɔ’n nun’n, kɛ bé cɛ́n be’n sran wie’m be wunnin nun. (1 Famiɛn Mun 17:17-24; 2 Famiɛn Mun 4:32-37; 13:20, 21; Liki 7:11-17; 8:40-56; Zan 11:38-44; Sa Nga Be Yoli’n 9:36-42; 20:7-12; 1 Korɛntifuɛ Mun 15:3-6) Lazaa i cɛnlɛ liɛ’n, ɔ ti i liɛ ngunmin. Afin kɛ ɔ wuli’n ɔ dili cɛn ba nnan ka naan Zezi w’a cɛn i. Kpɛkun ɔ cɛnnin i sran kpanngban be ɲrun. (Zan 11:39, 42) Be nga be kpɔ Zezi bɔbɔ’n b’a kwlá seman kɛ sa sɔ’n w’a junman. I sɔ’n ti’n, be kunndɛli kɛ bé kún Zezi nin Lazaa.—Zan 11:47, 53; 12:9-11.

 Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli mun, yɛ ɔ kwla yo sɔ kusu. Be kwlaa nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n be’n, ɔ si be tinuntinun be kpa. Ɔ́ wá fɛ́ i tinmin dan’n ɔ́ cɛ́n be. (Zɔbu 37:23; Matie 10:30; Liki 20:37, 38) Ɲanmiɛn kwla yo maan be nga be wuli’n be sa be sin nguan nun ekun, yɛ ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó sɔ. Kɛ Biblu’n kan blɛ mɔ bé wá cɛ́n sran mun i ndɛ’n, ɔ kan Ɲanmiɛn i ndɛ se kɛ ‘i ɲin trán i sa nuan like’n i sin kpa.’—Zɔbu 14:15.

Sran cɛnlɛ’n i su ato ndɛ nga sran’m be kan’n

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Sran cɛnlɛ’n yɛle kɛ sran’n i wawɛ’n ɔ sɛ i sin i nun ekun.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Biblu’n se kɛ kɛ sran kun ko wu’n, nn w’a wu, like fi nunmɛn i nun m’ɔ wuman-ɔn. (Bo Bolɛ 2:7, ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n; Ezekiɛli 18:4) Kɛ Ɲanmiɛn cɛn sran kun’n, ɔ yi i uflɛ. Nán like kun m’ɔ o i nun m’ɔ wuman’n yɛ ɔ sɛ i sin i nun ekun-ɔn.

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Kɛ be cɛn sran wie mun’n, be ka lɛ be kun be.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Biblu’n se kɛ “be nga be yoli sa tɛ’n, bé dí be jɔlɛ.” (Zan 5:29) Kɛ bé wá cɛ́n be’n like nga bé yó’n i su yɛ bé jrán bé dí be jɔlɛ-ɔ. Nán like nga be yoli i laa’n niɔn. Zezi seli kɛ: “Be nga be wuli’n bé wá tí Ɲanmiɛn i Wa’n i nɛn’n. Kpɛkun be nga be sieli be su’n, bé ɲán nguan.” (Zan 5:25) Be nga kɛ be cɛnnin be’n ‘be sieli be su,’ annzɛ be niannin like nga be kleli be’n su yoli’n, bé wá klɛ́ be dunman “nguan fluwa’n” nun.—Sa Nglo Yilɛ 20:12, 13.

 Ato ndɛ nga sran’m be kan’n: Sran ng’ɔ wuli’n i wunnɛn kunngba’n yɛ ɔ fa sɛ i sin nguan nun ekun-ɔn.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Kɛ bé wá cɛ́n sran mun’n, nn atrɛkpa’n be nun dan lika be wunnɛn’n sacili w’a cɛ.—Akunndanfuɛ’n 3:19, 20.