"Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, không bao giờ tôi từ bỏ sự vẹn toàn của tôi!" (Gióp 1:1-2:10; Đa-ni-ên 6:1-28)

LỰA CHỌN TẢI VỀ