Đi đến nội dung

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

 Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này tạo lập nền tảng cho việc xử lý bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi và mọi ứng dụng được cung cấp bởi Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (gọi tắt là “Watchtower”). Chúng tôi lưu giữ một số thông tin cơ bản khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và ý thức tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin đó và cho bạn biết chúng tôi sẽ làm gì với chúng. Bạn có thể quyết định cung cấp cho chúng tôi những thông tin được xem là dữ liệu cá nhân. Cụm từ “dữ liệu cá nhân” được dùng trong Chính sách này nói đến những thông tin như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc bất cứ dữ liệu nào khác của bạn mà có thể được dùng để nhận biết bạn. Cụm từ “trang web” bao gồm trang web này và những trang web có liên quan của chúng tôi, như apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, và wol.jw.org.

THÔNG TIN QUẢN LÝ DỮ LIỆU

 Trang web này và mọi ứng dụng liên quan thuộc quyền sở hữu của Watchtower, một tổ chức phi lợi nhuận tại New York. Tổ chức này hỗ trợ cho hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va và công việc giáo dục Kinh Thánh của họ. Nếu bạn tự nguyện mở một tài khoản, đóng góp một khoản tiền, yêu cầu được viếng thăm, hoặc có bất cứ hành động nào khác bao hàm việc cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn đồng ý với Chính sách này và đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu của bạn trên những máy chủ được đặt tại Hoa Kỳ, cũng như đồng ý cho Watchtower và các tổ chức hợp tác hỗ trợ Nhân Chứng Giê-hô-va tại nhiều nước thu thập, xử lý, chuyển giao và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần để xử lý yêu cầu của bạn. Tổ chức tôn giáo này hoạt động trên toàn cầu thông qua nhiều thực thể tại địa phương. Vì mục đích bảo vệ dữ liệu, những thực thể này có thể bao gồm các hội thánh địa phương, văn phòng chi nhánh và những tổ chức hợp tác tương tự của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Việc quản lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể khác biệt tùy theo tính chất sự tương tác của bạn với trang web. Chẳng hạn, nếu bạn đóng góp cho một thực thể pháp lý tại một nước, tên và thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho thực thể pháp lý đó, và điều này được báo cho bạn trong quá trình đóng góp. Một ví dụ khác, nếu bạn yêu cầu được viếng thăm, tên và thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho một văn phòng chi nhánh địa phương và một hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Để hỗ trợ bạn, nếu nước mà bạn cư trú có những luật về bảo vệ dữ liệu đang được áp dụng, bạn có thể tìm thông tin liên lạc của nước mà bạn cư trú trong trang Liên lạc bảo vệ dữ liệu.

AN NINH VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

 Chúng tôi rất xem trọng sự an ninh và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi dùng những kỹ thuật an ninh và lưu trữ dữ liệu cập nhật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ sai mục đích, hiệu chỉnh trái phép, hủy hoại bất hợp pháp hoặc vô tình bị mất. Mọi đối tượng xử lý dữ liệu cá nhân và bất cứ bên thứ ba nào tham gia vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của thông tin của bạn. Chúng tôi chỉ lưu dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều này là cần thiết và phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu đó và phù hợp với bất cứ quy định hiện hành nào về việc báo cáo pháp lý hoặc lưu giữ tài liệu.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình chuyển tải bằng cách sử dụng các phương pháp mã hóa như Transport Layer Security (TLS). Chúng tôi sử dụng các hệ thống máy tính đặt tại các sơ sở được hạn chế tiếp cận và sử dụng các phương pháp bảo vệ đối với các tác nhân bên ngoài, về mặt điện tử cũng như về mặt thủ tục để bảo mật thông tin được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn bất cứ việc truy cập trái phép nào.

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

 Nếu bạn là trẻ vị thành niên tại nước mà bạn đang truy cập trang web của chúng tôi, bạn chỉ có thể gửi dữ liệu cá nhân của mình trên trang web này khi có sự chấp thuận của cha (mẹ) bạn hoặc của người giám hộ. Nếu bạn là cha (mẹ) hoặc người giám hộ và bạn chấp thuận cho một trẻ vị thành niên gửi dữ liệu cá nhân trên trang web này, bạn đồng ý với Chính sách này về việc sử dụng của trẻ vị thành niên.

BÊN THỨ BA

 Thỉnh thoảng trang web này hoặc mọi ứng dụng liên quan có thể chứa các đường liên kết đến bên thứ ba. Điều này bao gồm các đường liên kết đến trang web của bên thứ ba mà chúng tôi ủy quyền cho họ thực hiện một số dịch vụ thay cho chúng tôi (ví dụ như việc điền các đơn trực tuyến). Bạn sẽ biết mình đang xem trang web của bên thứ ba vì kiểu dáng của trang và địa chỉ trong thanh trình duyệt sẽ thay đổi. Và ngoài ra, bạn có thể nhận được các e-mail hoặc tin nhắn qua một bên thứ ba theo yêu cầu mà bạn thực hiện trên trang web này để xin cung cấp thông tin bao gồm thông báo về các hoạt động mà bạn đã xin thông tin. Vào lúc bên thứ ba được lựa chọn và định kỳ sau đó, chính sách bảo mật quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ được kiểm tra để đảm bảo rằng họ có cùng tiêu chuẩn với chính sách mà chúng tôi sử dụng. Tuy nhiên, các bên thứ ba này cung cấp các ứng dụng và dịch vụ mà sự lập trình, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các điều khoản chung của chúng là điều chúng tôi không thể kiểm soát. Vì lý do này, việc bạn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ đó cần tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách chung hiện hành do bên thứ ba thiết lập. Chúng tôi không được thông báo về các cập nhật nên xin bạn vui lòng xem lại các điều khoản trước khi dùng dịch vụ của bên thứ ba. Nếu có thắc mắc về chính sách của một bên thứ ba, xin xem chính sách đó trên trang web của họ.

Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google Maps trên trang web này tuân theo Chính sách bảo mật của Google hiện hành. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba có các ứng dụng, sự lập trình và Điều khoản dịch vụ mà chúng tôi không thể kiểm soát. Vì lý do này, việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google Maps trên trang web này cần tuân theo Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps/Google Earth. Chúng tôi không được thông báo về các cập nhật nên xin bạn vui lòng xem lại các điều khoản trước khi dùng các dịch vụ của Google Maps. Đừng dùng các dịch vụ của Google Maps nếu bạn không chấp nhận các điều khoản.

THÔNG BÁO VỀ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH NÀY

 Chúng tôi không ngừng cải thiện và bổ sung chức năng và tính năng mới cho trang web này và mọi ứng dụng liên quan, cũng như cải thiện và bổ sung những dịch vụ hiện có. Vì những sự thay đổi không ngừng này, và những thay đổi khác về luật pháp cũng như bản chất của công nghệ, thỉnh thoảng các hoạt động dữ liệu của chúng tôi sẽ thay đổi. Khi thấy cần thay đổi Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên trang này để bạn luôn biết những thông tin nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng.

ACTIVE SCRIPTING HOẶC JAVASCRIPT

 Ngôn ngữ lập trình kịch bản (Scripting) được sử dụng để cải thiện chức năng trang web của chúng tôi và những ứng dụng liên quan. Việc sử dụng kỹ thuật lập trình kịch bản cho phép chúng tôi cung cấp thông tin nhanh chóng hơn cho bạn. Ngôn ngữ lập trình kịch bản không bao giờ được trang web này hoặc các ứng dụng liên quan sử dụng nhằm cài đặt phần mềm vào máy vi tính của bạn hoặc thu thập thông tin trái phép về bạn.

Đối với trang web của chúng tôi, Active Scripting hoặc JavaScript phải được bật trong trình duyệt đối với vài phần trên trang web thì mới sử dụng đúng cách được. Hầu hết các trình duyệt cho phép tính năng này được bật hoặc tắt đối với một số trang web cụ thể. Hãy tham khảo tài liệu Trợ giúp của trình duyệt để biết cách cho phép bật Scripting đối với các trang web được chọn.