Pumunta sa nilalaman

Jesus

Sino si Jesus?

Isa Lang Bang Mabuting Tao si Jesus?

Kung bakit si Jesus ng Nazaret ang taong may pinakamalaking impluwensiya sa kasaysayan.

Si Jesus ba ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat?

Ayon kay Jesus, ano ang posisyon niya kung ihahambing sa Diyos?

Bakit Tinawag na Anak ng Diyos si Jesus?

Kung hindi literal na nagkaanak ang Diyos gaya ng sa pag-aanak ng tao, paano naging Anak ng Diyos si Jesus?

Pinatutunayan Ba ng mga Hula sa Bibliya na si Jesus ang Mesiyas?

Posible bang hindi lang iisang tao ang Mesiyas?

Sino ang Antikristo?

Darating pa lang ba siya o nandito na?

Sino o Ano ang Salita ng Diyos?

Sa Bibliya, ang terminong ito ay may higit pa sa isang kahulugan.

Sino si Miguel na Arkanghel?

Kilala rin siya sa ibang pangalan, na malamang na mas pamilyar sa iyo.

Buhay ni Jesus sa Lupa

Kailan Ipinanganak si Jesus?

Alamin kung bakit ipinagdiriwang ang Pasko tuwing Disyembre 25.

Birheng Maria—Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kaniya?

Sinasabi ng ilan na ang pagsilang kay Jesus ng isang birhen ang Immaculada Concepcion. Itinuturo ba ito ng Bibliya?

Sino ang “Tatlong Pantas na Lalaki”? Sinundan Ba Nila ang “Bituin” ng Betlehem?

Ang ilang termino na ginagamit sa kaugalian sa Pasko ay hindi mababasa sa Bibliya.

Totoo Bang Nabuhay si Jesus?

Alamin kung naniniwala ang mga iskolar na isang tunay na tao si Jesus.

Tumpak ba ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Buhay ni Jesus?

Tingnan ang mga detalye tungkol sa mga ulat ng Ebanghelyo at ng pinakalumang mga manuskrito.

Ano Ba ang Hitsura ni Jesus?

Ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa kaniyang panlahatang hitsura.

May Asawa ba si Jesus? May mga Kapatid ba si Jesus?

Yamang walang espesipikong binanggit ang Bibliya tungkol sa pag-aasawa ni Jesus, paano natin malalaman kung nag-asawa siya o hindi?

Kailan Isinulat ang mga Ulat Tungkol kay Jesus?

Gaano kahaba ang panahong lumipas mula nang mamatay si Jesus hanggang sa maisulat ang mga Ebanghelyo?

Kamatayan at Pagkabuhay-Muli ni Jesus

Bakit Namatay si Jesus?

Ano ang epekto sa atin ng kamatayan niya?

Sa Krus ba Namatay si Jesus?

Itinuturing ng marami ang krus bilang simbolo ng Kristiyanismo. Dapat ba itong gamitin sa pagsamba?

Shroud of Turin Ba ang Ipinambalot sa Bangkay ni Jesus?

Tutulong ang tatlong mahahalagang bagay tungkol sa Shroud para malaman ang sagot.

Anong Katawan ang Taglay ni Jesus Nang Buhayin Siyang Muli—Katawang Laman o Katawang Espiritu?

Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay “binuhay sa espiritu,” kaya bakit siya nakita at nahipo ng kaniyang mga alagad noong siya’y buhaying muli?

Ang Papel ni Jesus sa Layunin ng Diyos

Paano Nakapagliligtas si Jesus?

Bakit kailangang makiusap si Jesus para sa atin? Sapat na ba ang paniniwala kay Jesus para maligtas?

Sapat Na Ba ang Pananampalataya kay Jesus Para Maligtas?

Ipinapakita ng Bibliya na may naniniwala kay Jesus pero hindi naman maliligtas. Bakit?

Paanong ang Hain ni Jesus ay Naging “Pantubos Para sa Marami”?

Paano naglaan ang pantubos ng katubusan mula sa kasalanan?

Bakit Dapat Manalangin sa Pangalan ni Jesus?

Alamin kung bakit ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpaparangal sa Diyos at kay Jesus.

Pagdating ni Kristo—Ano Ito?

Literal bang makikita ang kaniyang pagbabalik?