Pumunta sa nilalaman

Pinatutunayan Ba ng mga Hula sa Bibliya na si Jesus ang Mesiyas?

Ang sagot ng Bibliya

Oo. Noong nasa lupa si Jesus, tinupad niya ang maraming hula tungkol sa “Mesiyas na Lider,” na magiging “Tagapagligtas ng sanlibutan.” (Daniel 9:25; 1 Juan 4:14) At kahit pagkamatay niya, patuloy na tinupad ni Jesus ang mga hula tungkol sa Mesiyas.—Awit 110:1; Gawa 2:34-36.

 Ano ang ibig sabihin ng “Mesiyas”?

Ang terminong Hebreo na Ma·shiʹach (Mesiyas) at ang katumbas na salitang Griego na Khri·stos (Kristo) ay parehong nangangahulugang “Pinahiran.” Kaya naman, ang “Jesu-Kristo” ay nangangahulugang “Jesus na Pinahiran,” o “Jesus na Mesiyas.”

Noong panahon ng Bibliya, kapag ang isang tao ay hinirang sa isang pantanging posisyon ng awtoridad, pinapahiran siya sa pamamagitan ng pagbubuhos ng langis sa kaniyang ulo. (Levitico 8:12; 1 Samuel 16:13) Hinirang ng Diyos si Jesus bilang Mesiyas—isang napakataas na posisyon ng awtoridad. (Gawa 2:36) Pero sa halip na langis, pinahiran ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu.—Mateo 3:16.

 Posible bang hindi lang isang tao ang tutupad sa mga hula tungkol sa Mesiyas?

Hindi. Kung paanong ang fingerprint ay pagkakakilanlan ng iisang tao, ang katuparan ng mga hula sa Bibliya ay tumutukoy lang sa iisang Mesiyas, o Kristo. Pero nagbababala ang Bibliya na “ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta ay babangon at magbibigay ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili.”—Mateo 24:24

 Lilitaw ba ang Mesiyas sa hinaharap?

Hindi. Inihula ng Bibliya na ang Mesiyas ay manggagaling sa angkan ni Haring David ng Israel. (Awit 89:3, 4) Pero wala na ang mga rekord ng talaangkanan ng mga Judio mula noong panahon ni David. Lumilitaw na nasira ang mga ito nang sakupin ng mga Romano ang Jerusalem noong 70 C.E. * Dahil diyan, imposible nang mapatunayan ng sinumang nag-aangkin na nagmula siya sa maharlikang pamilya ni David. Sa kabaligtaran, kahit mayroon pang mga rekord ng talaangkanan noong panahon ni Jesus, hindi mapabulaanan ng mga kaaway niya na siya ay nagmula sa angkan ni David.—Mateo 22:41-46.

 Ilang hula tungkol sa Mesiyas ang nakaulat sa Bibliya?

Imposibleng matukoy ang eksaktong bilang ng mga hula tungkol sa Mesiyas. Halimbawa, puwedeng magkakaiba ang paraan ng pagbilang sa mga hula na malinaw na tumutukoy sa Mesiyas. Ang ulat sa Isaias 53:2-7 ay bumabanggit ng ilang makahulang paglalarawan tungkol sa Mesiyas. Puwedeng bilangin ng iba ang buong ulat na ito bilang iisang hula; baka ituring naman ito ng iba bilang magkakahiwalay na hula.

 Mga hula tungkol sa Mesiyas na natupad kay Jesus

Hula

Mababasa sa

Katuparan

Binhi o supling ni Abraham

Genesis 22:17, 18

Mateo 1:1

Inapo ng anak ni Abraham na si Isaac

Genesis 17:19

Mateo 1:2

Ipinanganak sa tribo ng Juda sa Israel

Genesis 49:10

Mateo 1:1, 3

Mula sa maharlikang angkan ni Haring David

Isaias 9:7

Mateo 1:1

Isinilang ng isang birhen

Isaias 7:14

Mateo 1:18, 22, 23

Ipinanganak sa Betlehem

Mikas 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Tatawagin sa pangalang Emmanuel *

Isaias 7:14

Mateo 1:21-23

Hamak na pasimula

Isaias 53:2

Lucas 2:7

Pinatay ang mga bata pagkatapos siyang ipanganak

Jeremias 31:15

Mateo 2:16-18

Tinawag mula sa Ehipto

Oseas 11:1

Mateo 2:13-15

Tinawag na Nazareno *

Isaias 11:1

Mateo 2:23

Pinangunahan ng isang mensahero

Malakias 3:1

Mateo 11:7-10

Pinahiran bilang Mesiyas noong 29 C.E. *

Daniel 9:25

Mateo 3:13-17

Kinilala ng Diyos bilang Kaniyang Anak

Awit 2:7

Gawa 13:33, 34

Masigasig para sa bahay ng Diyos

Awit 69:9

Juan 2:13-17

Tagapaghayag ng mabuting balita

Isaias 61:1

Lucas 4:16-21

Ministeryo sa Galilea, isang matinding liwanag

Isaias 9:1, 2

Mateo 4:13-16

Gumawa ng mga himala gaya ni Moises

Deuteronomio 18:15

Gawa 2:22

Sinalita niya ang mga kaisipan ng Diyos gaya ni Moises

Deuteronomio 18:18, 19

Juan 12:49

Pinagaling ang sakit ng marami

Isaias 53:4

Mateo 8:16, 17

Hindi siya nagpasikat

Isaias 42:2

Mateo 12:17, 19

Nagpakita siya ng habag sa iba

Isaias 42:3

Mateo 12:9-20; Marcos 6:34

Ipinakita niya ang katarungan ng Diyos

Isaias 42:1, 4

Mateo 12:17-20

Isang Kamangha-manghang Tagapayo

Isaias 9:6, 7

Juan 6:68

Ipinahayag niya ang pangalan ni Jehova

Awit 22:22

Juan 17:6

Nagsalita gamit ang mga ilustrasyon

Awit 78:2

Mateo 13:34, 35

Isang Lider

Daniel 9:25

Mateo 23:10

Marami ang hindi naniwala sa kaniya

Isaias 53:1

Juan 12:37, 38

Isang batong katitisuran

Isaias 8:14, 15

Mateo 21:42-44

Itinakwil ng mga tao

Awit 118:22, 23

Gawa 4:10, 11

Kinapootan nang walang dahilan

Awit 69:4

Juan 15:24, 25

Matagumpay na pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno

Zacarias 9:9

Mateo 21:4-9

Pinapurihan ng mga bata

Awit 8:2

Mateo 21:15, 16

Dumating sa pangalan ni Jehova

Awit 118:26

Juan 12:12, 13

Tinraidor ng pinagkakatiwalaang kasamahan

Awit 41:9

Juan 13:18

Tinraidor kapalit ng 30 pirasong pilak *

Zacarias 11:12, 13

Mateo 26:14-16; 27:3-10

Iniwan ng mga kaibigan niya

Zacarias 13:7

Mateo 26:31, 56

Tumestigo ang huwad na mga saksi laban sa kaniya

Awit 35:11

Mateo 26:59-61

Nanahimik sa harap ng mga tagapag-akusa

Isaias 53:7

Mateo 27:12-14

Dinuraan

Isaias 50:6

Mateo 26:67; 27:27, 30

Hinampas sa ulo

Mikas 5:1

Marcos 15:19

Sinaktan

Isaias 50:6

Juan 19:1

Hindi lumaban sa mga nanakit sa kaniya

Isaias 50:6

Juan 18:22, 23

Nagsabuwatan ang mga lider ng gobyerno laban sa kaniya

Awit 2:2

Lucas 23:10-12

Ipinako sa tulos ang kaniyang mga kamay at paa

Awit 22:16

Mateo 27:35; Juan 20:25

Nagpalabunutan (nagsugal) ang mga tao para sa kaniyang damit

Awit 22:18

Juan 19:23, 24

Ibinilang kasama ng mga makasalanan

Isaias 53:12

Mateo 27:38

Nilait, ininsulto

Awit 22:7, 8

Mateo 27:39-43

Nagdusa para sa mga makasalanan

Isaias 53:5, 6

1 Pedro 2:23-25

Parang pinabayaan ng Diyos

Awit 22:1

Marcos 15:34

Binigyan ng sukà at apdo para inumin

Awit 69:21

Mateo 27:34

Nauhaw bago mamatay

Awit 22:15

Juan 19:28, 29

Ipinagkatiwala ang espiritu sa Diyos

Awit 31:5

Lucas 23:46

Ibinigay ang kaniyang buhay

Isaias 53:12

Marcos 15:37

Inilaan ang pantubos para alisin ang kasalanan

Isaias 53:12

Mateo 20:28

Hindi binali ang mga buto

Awit 34:20

Juan 19:31-33, 36

Inulos

Zacarias 12:10

Juan 19:33-35, 37

Inilibing kasama ng mayayaman

Isaias 53:9

Mateo 27:57-60

Ibinangon mula sa mga patay

Awit 16:10

Gawa 2:29-31

Pinalitan ang nagkanulo sa kaniya

Awit 109:8

Gawa 1:15-20

Umupo sa kanan ng Diyos

Awit 110:1

Gawa 2:34-36

^ par. 15 Sinabi ng Cyclopedia nina McClintock at Strong: “Tiyak na ang mga rekord ng talaangkanan ng mga tribo at pami-pamilya ng mga Judio ay nasira nang mawasak ang Jerusalem, at hindi bago nito.”

^ par. 40 Ang pangalang Hebreo na Emmanuel, ibig sabihin, “Sumasaatin ang Diyos,” ay angkop na naglalarawan sa papel ni Jesus bilang Mesiyas. Ang presensiya niya sa lupa at ang mga ginawa niya ay patunay na ang Diyos ay kasama ng Kaniyang mga lingkod.—Lucas 2:27-32; 7:12-16.

^ par. 52 Lumilitaw na ang terminong “Nazareno” ay nagmula sa salitang Hebreo na neʹtser, na nangangahulugang “sibol.”

^ par. 58 Para sa detalye ng kronolohiya ng Bibliya na tumutukoy sa 29 C.E. bilang paglitaw ng Mesiyas, tingnan ang artikulong “Kung Paano Inihula ni Daniel ang Pagdating ng Mesiyas.”

^ par. 127 Ang hulang ito ay nasa aklat ng Zacarias, pero sinabi ng manunulat ng Bibliya na si Mateo na ito ay “sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta.” (Mateo 27:9) Lumilitaw na kung minsan, inilalagay ang aklat ng Jeremias sa unahan ng seksiyon ng Kasulatan na tinatawag na “mga Propeta.” (Lucas 24:44) Malinaw na ginamit ni Mateo ang “Jeremias” para tukuyin ang buong koleksiyong iyon ng mga aklat na kinabibilangan ng Zacarias.