Pumunta sa nilalaman

Isa Lang Bang Mabuting Tao si Jesus?

Ang sagot ng Bibliya

Hindi lang basta isang mabuting tao si Jesus. Siya ang taong may pinakamalaking impluwensiya sa kasaysayan. Pansinin ang sinabi ng sikat na mga istoryador at manunulat tungkol sa kaniya:

“Si Jesus ng Nazaret . . . ay walang-alinlangang ang pinakamaimpluwensiyang tao sa kasaysayan.”—H. G. Wells, istoryador na Ingles.

“Walang sinumang nabuhay sa lupa ang nagkaroon ng gayon kalaking impluwensiya sa napakaraming tao maliban [kay Jesus] at patuloy pang lumalaki ang kaniyang impluwensiya.”—Kenneth Scott Latourette, Amerikanong istoryador at awtor.

Sinasabi ng Bibliya kung bakit si Jesus ang may pinakamalaking impluwensiya sa lahat ng mabubuting tao na nabuhay. Nang tanungin ni Jesus ang pinakamalapít niyang mga tagasunod kung sino siya, sinabi ng isa sa kanila: “Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buháy.”—Mateo 16:16.