Pumunta sa nilalaman

Diyos

Sino ang Diyos?

May Diyos Ba?

May limang nakakukumbinsing ebidensiya ang Bibliya.

Isa Lang Bang Puwersa ang Diyos?

Sinasabi ng Bibliya na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero nagmamalasakit ba siya?

Ang Diyos Ba ay Nasa Lahat ng Lugar, o Omnipresente?

Itinuturo ba ng Bibliya na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar? Bakit ka makapagtitiwala na kahit nasa iisang lugar siya, kilala ka pa rin niya bilang indibiduwal?

Saan Nakatira ang Diyos?

Ayon sa Bibliya, saan nakatira ang Diyos? Magkasama ba sila ni Jesus?

May Nakakita Na ba sa Diyos?

Nagkakasalungatan ba ang sinasabi ng Bibliya na “walang taong nakakita sa Diyos,” at na “nakita [ni Moises] ang Diyos ng Israel”?

Nasa Bibliya ba ang Turo ng Trinidad?

Maraming relihiyon ang nagtuturo na ang Diyos ay Trinidad. Iyan ba ang itinuturo ng Bibliya?

Si Maria Ba ang Ina ng Diyos?

Malinaw na sinasagot ng Banal na Kasulatan at ng kasaysayan ng Kristiyanismo ang paniniwalang ito.

Nagbabago Ba ng Isip ang Diyos?

Sinasalungat ba ng Bibliya ang sinasabi nito nang iulat nito na sinabi ng Diyos, “Hindi ako nagbabago,” at “Ikalulungkot ko”?

Ano ang Banal na Espiritu?

May magandang dahilan kung bakit tinukoy ng Bibliya ang banal na espiritu ng Diyos bilang kaniyang “mga kamay.”

Pangalan ng Diyos

May Pangalan ba ang Diyos?

Makikita sa maraming salin ng Bibliya ang personal na pangalan ng Diyos. Dapat mo ba itong gamitin?

Jesus ba ang Pangalan ng Diyos?

Hindi kailanman ipinakilala ni Jesus ang sarili niya bilang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Bakit?

Sino si Jehova?

Siya ba ay Diyos lang ng isang bayan, gaya ng mga Israelita?

Ilan ang Pangalan ng Diyos?

Iniisip ng iba na ang ‘Allah,’ ‘Alpha at Omega,’ ‘El Shaddai,’ at ‘Jehova-jireh’ ay mga pangalan ng Diyos. Mahalaga ba kung ano ang tawag natin sa Diyos?

Sino o Ano ang “Alpha at ang Omega”?

Bakit angkop ang katawagang ito?

Kalooban ng Diyos

Ano Kaya ang Kalooban ng Diyos Para sa Akin?

Kailangan mo ba ng espesyal na tanda o pangitain para malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Alamin ang sagot ng Bibliya.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kalayaang Magpasiya? Kinokontrol ba ng Diyos ang Lahat ng Bagay?

Marami ang naniniwalang nakatadhana na ang kanilang buhay. Makakaapekto pa ba sa ating buhay ang ginagawa nating mga desisyon?

Paano Ka Magiging Kaibigan ng Diyos?

Pitong hakbang para mapatibay ang pakikipagkaibigan mo sa Kaniya.

Ang Diyos ba ang Dapat Sisihin sa Ating Pagdurusa?

Kahit sino ay puwedeng magdusa—maging ang mga may pagsang-ayon ng Diyos. Bakit?