Pumunta sa nilalaman

Buhay at Kamatayan

Buhay

Ano ang Layunin ng Buhay?

Pinag-iisipan mo ba, ‘Ano ang layunin ng buhay?’ Alamin ang sagot ng Bibliya sa tanong na iyan.

Ano Kaya ang Kalooban ng Diyos Para sa Akin?

Kailangan mo ba ng espesyal na tanda o pangitain para malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Alamin ang sagot ng Bibliya.

Paano Ka Mabubuhay Magpakailanman?

Nangangako ang Bibliya na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alamin ang tatlong bagay na gusto niyang gawin natin.

Ano ang Kaluluwa?

Hiwalay ba ito sa ating katawan? Patuloy ba itong nabubuhay pagkamatay ng isa?

Kaninong mga Pangalan ang Nakasulat sa “Aklat ng Buhay”?

Nangako ang Diyos na aalalahanin niya ang mga tapat sa kaniya. Nakasulat ba sa kaniyang “aklat ng buhay” ang pangalan mo?

Kamatayan

Bakit Namamatay ang mga Tao?

Ang sagot ng Bibliya sa tanong na ito ay nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa.

Ano ang Nangyayari Kapag Namatay ang Isang Tao?

Alam ba ng mga patay ang nangyayari sa paligid nila?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Cremation?

May iba pa bang katanggap-tanggap na paraan ng pag-aasikaso sa labí ng namatay?

Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay?

Anong praktikal na payo ang ibinibigay ng Bibliya sa mga gustong magpakamatay?

Takot sa Kamatayan—Paano Mo Ito Mapagtatagumpayan?

Magiging maligaya ka sa buhay kung mapagtatagumpayan mo ang matinding takot sa kamatayan.

Karanasan ng mga Napasabingit ng Kamatayan—Ano ang Katotohanan Tungkol Dito?

Patikim ba ito ng kabilang-buhay? Makikita ang sagot dito sa ulat ng Bibliya tungkol sa pagbuhay-muli kay Lazaro.

Nakatakda Na ba Kung Kailan Tayo Mamamatay?

Bakit sinasabi ng Bibliya na may “panahon ng pagkamatay”?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Euthanasia?

Paano kung may taning na ang buhay ng isa? Dapat bang gawin ang lahat para patagalin ang buhay ng isa?

Langit at Impiyerno

Ano ang Langit?

Sa Bibliya, ang salitang ito ay may tatlong pangunahing kahulugan.

Sino ang Aakyat sa Langit?

Inaakala ng marami na lahat ng mabubuting tao ay aakyat sa langit. Ano ba talaga ang itinuturo ng Bibliya?

Totoo Ba ang Impiyerno? Ano ang Impiyerno Ayon sa Bibliya?

Marami ang naniniwala na ang impiyerno ay isang lugar kung saan walang-hanggang pinapahirapan ang masasama. Pero iyan ba ang itinuturo ng Bibliya?

Sino ang Napupunta sa Impiyerno?

Posible bang mapunta sa impiyerno ang mabubuting tao? Maaari bang makalabas mula rito ang isang tao? Habang panahon bang iiral ang impiyerno? Sinasagot ng Bibliya ang mga tanong na ito.

Ano ang Lawa ng Apoy? Kapareho ba Ito ng Impiyerno o ng Gehenna?

Hawak ni Jesus “ang mga susi ng impiyerno,” pero may susi ba siya sa lawa ng apoy?

Sino ang Taong Mayaman at si Lazaro?

Itinuturo ba ng ilustrasyon ni Jesus na pupunta sa langit ang mabubuting tao at papahirapan sa maapoy na impiyerno ang masasama?

Binabanggit Ba sa Bibliya ang Purgatoryo?

Baka magulat ka sa pinagmulan ng turong ito.

Mapupunta Ba sa Langit ang mga Hayop?

Walang sinasabi sa Bibliya na langit para sa mga aso o alagang hayop—at makatuwiran naman iyan.

Pag-asa ng mga Patay

Ano ang Pagkabuhay-Muli?

Baka magulat ka kung sino ang mga bubuhaying muli.

Itinuturo Ba ng Bibliya ang Reinkarnasyon?

Ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao?