Josue 21:1-45

21  Ang mga ulo ng mga ama ng mga Levita ay lumapit ngayon kay Eleazar+ na saserdote at kay Josue+ na anak ni Nun at sa mga ulo ng mga ama ng mga tribo ng mga anak ni Israel,  at nagsalita sila sa mga ito sa Shilo+ sa lupain ng Canaan, na sinasabi: “Si Jehova ay nag-utos sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga lunsod na matatahanan, kasama ang kanilang mga pastulan para sa aming mga alagang hayop.”+  Kaya ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita,+ sa utos ni Jehova, ang mga lunsod na ito at ang mga pastulan ng mga ito mula sa kanilang mana.+  Sa gayon ay lumabas ang palabunot para sa mga pamilya ng mga Kohatita,+ at labintatlong lunsod ang napasa mga anak ni Aaron na saserdote, na mga Levita, sa pamamagitan ng palabunutan, mula sa tribo ni Juda+ at mula sa tribo ng mga Simeonita+ at mula sa tribo ni Benjamin.+  At ang mga anak ni Kohat+ na natira ay nagkaroon, sa pamamagitan ng palabunutan, ng sampung lunsod mula sa mga pamilya ng tribo ni Efraim+ at mula sa tribo ni Dan+ at mula sa kalahati ng tribo ni Manases.+  At ang mga anak ni Gerson+ ay nagkaroon, sa pamamagitan ng palabunutan, ng labintatlong lunsod mula sa mga pamilya ng tribo ni Isacar+ at mula sa tribo ni Aser+ at mula sa tribo ni Neptali+ at mula sa kalahati ng tribo ni Manases sa Basan.+  Ang mga anak ni Merari+ ayon sa kanilang mga pamilya ay nagkaroon ng labindalawang lunsod mula sa tribo ni Ruben+ at mula sa tribo ni Gad+ at mula sa tribo ni Zebulon.+  Sa gayon ay ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita ang mga lunsod na ito at ang mga pastulan+ ng mga ito sa pamamagitan ng palabunutan,+ gaya ng iniutos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+  Kaya mula sa tribo ng mga anak ni Juda at mula sa tribo ng mga anak ni Simeon ay ibinigay nila ang mga lunsod na ito na tinatawag ayon sa pangalan,+ 10  at ang mga iyon ay napasa mga anak ni Aaron mula sa mga pamilya ng mga Kohatita na mga anak ni Levi, sapagkat ang unang palabunot ay napasakanila.+ 11  Sa gayon ay ibinigay nila sa kanila ang Kiriat-arba+ (ang nasabing Arba ay ama ni Anak),+ na siyang Hebron,+ sa bulubunduking pook ng Juda,+ at ang pastulan niyaon sa buong palibot nito; 12  at ang parang ng lunsod at ang mga pamayanan nito ay ibinigay nila kay Caleb na anak ni Jepune bilang kaniyang pag-aari.+ 13  At sa mga anak ni Aaron na saserdote ay ibinigay nila ang kanlungang lunsod+ para sa mamamatay-tao,+ samakatuwid nga, ang Hebron,+ at ang pastulan nito, gayundin ang Libna+ at ang pastulan nito, 14  at ang Jatir+ at ang pastulan nito, at ang Estemoa+ at ang pastulan nito, 15  at ang Holon+ at ang pastulan nito, at ang Debir+ at ang pastulan nito, 16  at ang Ain+ at ang pastulan nito, at ang Juta+ at ang pastulan nito, ang Bet-semes+ at ang pastulan nito; siyam na lunsod mula sa dalawang tribong ito. 17  At mula sa tribo ni Benjamin, ang Gibeon+ at ang pastulan nito, ang Geba+ at ang pastulan nito, 18  ang Anatot+ at ang pastulan nito, at ang Almon+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 19  Ang lahat ng mga lunsod ng mga anak ni Aaron,+ na mga saserdote, ay labintatlong lunsod at ang mga pastulan+ ng mga ito. 20  At ang mga pamilya ng mga anak ni Kohat, ang mga Levita na natira sa mga anak ni Kohat, ay nagkaroon, ayon sa kanilang palabunot, ng mga lunsod mula sa tribo ni Efraim.+ 21  Sa gayon ay ibinigay nila sa kanila ang kanlungang lunsod+ para sa mamamatay-tao,+ samakatuwid nga, ang Sikem,+ at ang pastulan+ nito sa bulubunduking pook ng Efraim, at ang Gezer+ at ang pastulan nito, 22  at ang Kibzaim+ at ang pastulan nito, at ang Bet-horon+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 23  At mula sa tribo ni Dan, ang Elteke at ang pastulan nito, ang Gibeton+ at ang pastulan nito, 24  ang Aijalon+ at ang pastulan nito, ang Gat-rimon+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 25  At mula sa kalahati ng tribo ni Manases, ang Taanac+ at ang pastulan nito, at ang Gat-rimon at ang pastulan nito; dalawang lunsod. 26  Ang lahat ng mga lunsod kasama ang mga pastulan ng mga ito na natamo ng mga pamilya ng mga anak ni Kohat na natira ay sampu. 27  At sa mga anak ni Gerson,+ mula sa mga pamilya ng mga Levita, ay napunta mula sa kalahati ng tribo ni Manases+ ang kanlungang lunsod para sa mamamatay-tao, samakatuwid nga, ang Golan,+ na nasa Basan, at ang pastulan nito, at ang Beestera+ at ang pastulan nito; dalawang lunsod. 28  At mula sa tribo ni Isacar,+ ang Kision+ at ang pastulan nito, ang Daberat+ at ang pastulan nito, 29  ang Jarmut+ at ang pastulan nito, ang En-ganim+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 30  At mula sa tribo ni Aser,+ ang Misal+ at ang pastulan nito, ang Abdon+ at ang pastulan nito, 31  ang Helkat+ at ang pastulan nito, at ang Rehob+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 32  At mula sa tribo ni Neptali,+ ang kanlungang lunsod+ para sa mamamatay-tao,+ samakatuwid nga, ang Kedes+ sa Galilea, at ang pastulan nito, at ang Hamot-dor+ at ang pastulan nito, at ang Kartan at ang pastulan nito; tatlong lunsod. 33  Ang lahat ng mga lunsod ng mga Gersonita ayon sa kanilang mga pamilya ay labintatlong lunsod at ang mga pastulan ng mga ito. 34  At sa mga pamilya ng mga anak ni Merari,+ ang mga Levita na natira, ay napunta mula sa tribo ni Zebulon+ ang Jokneam+ at ang pastulan nito, ang Karta at ang pastulan nito, 35  ang Dimna+ at ang pastulan nito, ang Nahalal+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 36  At mula sa tribo ni Ruben,+ ang Bezer+ at ang pastulan nito, at ang Jahaz+ at ang pastulan nito, 37  ang Kedemot+ at ang pastulan nito, at ang Mepaat+ at ang pastulan nito; apat na lunsod. 38  At mula sa tribo ni Gad,+ ang kanlungang lunsod para sa mamamatay-tao, samakatuwid nga, ang Ramot sa Gilead,+ at ang pastulan nito, at ang Mahanaim+ at ang pastulan nito, 39  ang Hesbon+ at ang pastulan nito, ang Jazer+ at ang pastulan nito; ang lahat ng mga lunsod ay apat. 40  Ang lahat ng mga lunsod na naging pag-aari ng mga anak ni Merari+ ayon sa kanilang mga pamilya, na natira sa mga pamilya ng mga Levita, bilang kanilang palabunot, ay labindalawang lunsod. 41  Ang lahat ng mga lunsod ng mga Levita sa gitna ng mga pag-aari ng mga anak ni Israel ay apatnapu’t walong lunsod+ kasama ang mga pastulan+ ng mga ito. 42  Ang mga lunsod na ito, bawat isa, ay naging isang lunsod kasama ang pastulan niyaon sa buong palibot nito—gayon sa lahat ng mga lunsod na ito.+ 43  Kaya ibinigay ni Jehova sa Israel ang buong lupain na isinumpa niyang ibibigay sa kanilang mga ninuno,+ at inari+ nila iyon at tinahanan iyon. 44  Karagdagan pa, binigyan sila ni Jehova ng kapahingahan+ sa buong palibot, ayon sa lahat ng bagay na isinumpa niya+ sa kanilang mga ninuno, at walang isa man sa lahat ng kanilang mga kaaway ang nakatayo sa harap nila.+ Ang lahat ng kanilang mga kaaway ay ibinigay ni Jehova sa kanilang kamay.+ 45  Walang isa mang pangako ang nabigo sa lahat ng mabuting pangako na binitiwan ni Jehova sa sambahayan ng Israel; ang lahat ay nagkatotoo.+

Talababa