Josue 3:1-17

3  Sa gayon ay maagang bumangon si Josue sa kinaumagahan, at siya at ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumisan mula sa Sitim+ at nakarating hanggang sa Jordan; at nagpalipas sila roon ng gabi bago sila tumawid.  At nangyari sa pagwawakas ng tatlong araw,+ ang mga opisyal+ ay dumaan sa gitna ng kampo  at nag-utos sa bayan, na sinasabi: “Kapag nakita ninyo ang kaban ng tipan ni Jehova na inyong Diyos, at ang mga saserdote, ang mga Levita, na nagdadala niyaon,+ lilisan nga kayo mula sa inyong dako, at susundan ninyo iyon,  —magkaroon lamang kayo ng distansiya mula roon na mga dalawang libong siko ang sukat;+ huwag kayong lalapit doon—upang malaman ninyo ang daan na inyong paroroonan, sapagkat hindi pa kayo nakatatawid sa daang iyon noong una.”  Si Josue ngayon ay nagsabi sa bayan: “Pabanalin+ ninyo ang inyong sarili, sapagkat bukas ay gagawa si Jehova ng mga kamangha-manghang bagay sa gitna ninyo.”+  Pagkatapos ay sinabi ni Josue sa mga saserdote: “Buhatin ninyo ang kaban ng tipan+ at dumaan kayo sa unahan ng bayan.” Kaya binuhat nila ang kaban ng tipan at yumaon sa unahan ng bayan.  At sinabi ni Jehova kay Josue: “Sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel,+ upang malaman nila na kung paanong ako ay suma kay Moises+ ay gayon ako sasaiyo.+  At ikaw—uutusan+ mo ang mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng tipan, na sinasabi, ‘Kapag nakarating na kayo hanggang sa gilid ng tubig ng Jordan ay tumigil+ kayo sa Jordan.’ ”  At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel: “Lumapit kayo rito at pakinggan ninyo ang mga salita ni Jehova na inyong Diyos.” 10  Pagkatapos ay sinabi ni Josue: “Sa ganito ninyo malalaman na isang Diyos na buháy ang nasa gitna ninyo,+ at na walang pagsalang palalayasin niya mula sa harap ninyo ang mga Canaanita at ang mga Hiteo at ang mga Hivita at ang mga Perizita at ang mga Girgasita at ang mga Amorita at ang mga Jebusita.+ 11  Narito! Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay dumaraan sa unahan ninyo patungo sa Jordan. 12  At ngayon ay kumuha kayo para sa inyong sarili ng labindalawang lalaki mula sa mga tribo ng Israel, isang lalaki para sa bawat tribo.+ 13  At mangyayari nga na sa sandaling ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdoteng nagdadala ng kaban ni Jehova, na Panginoon ng buong lupa, ay lumapag sa tubig ng Jordan, ang tubig ng Jordan ay hihinto, ang tubig na bumababa mula sa itaas, at iyon ay titigil na gaya ng isang prinsa.”+ 14  At nangyari nga, nang lumisan ang bayan mula sa kanilang mga tolda bago tumawid sa Jordan, habang dala-dala ng mga saserdote ang kaban+ ng tipan sa unahan ng bayan, 15  at nang sandaling ang mga tagapagdala ng Kaban ay makarating hanggang sa Jordan at ang mga paa ng mga saserdoteng nagdadala ng Kaban ay malubog sa gilid ng tubig (inaapawan nga ng Jordan ang lahat ng mga pampang+ nito sa lahat ng mga araw ng pag-aani), 16  ang tubig na bumababa mula sa itaas ay nagsimulang tumigil. Iyon ay natipon na gaya ng isang prinsa+ na napakalayo, doon sa Adan, na lunsod sa tabi ng Zaretan,+ samantalang yaong bumababa patungo sa dagat ng Araba, na Dagat Asin,+ ay naubos. Iyon ay huminto, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jerico. 17  Samantala ang mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng tipan ni Jehova ay nanatiling nakatayo at di-kumikilos sa tuyong lupa+ sa gitna ng Jordan habang ang buong Israel ay tumatawid sa tuyong lupa,+ hanggang sa matapos ng buong bansa ang pagtawid sa Jordan.

Talababa