Josue 24:1-33

24  At tinipon ni Josue sa Sikem+ ang lahat ng tribo ng Israel at tinawag ang matatandang lalaki ng Israel+ at ang mga ulo nito at ang mga hukom nito at ang mga opisyal nito, at tumindig sila sa harap ng tunay na Diyos.+  At sinabi ni Josue sa buong bayan: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Sa kabilang ibayo ng Ilog+ nanahanan ang inyong mga ninuno+ noong sinaunang panahon, si Tera na ama ni Abraham at ama ni Nahor,+ at naglilingkod sila noon sa ibang mga diyos.  “ ‘Nang maglaon ay kinuha ko ang inyong ninunong si Abraham+ mula sa kabilang ibayo ng Ilog+ at pinalakad ko siya sa buong lupain ng Canaan at pinarami ko ang kaniyang binhi.+ Sa gayon ay ibinigay ko sa kaniya si Isaac.+  Pagkatapos ay ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau.+ Sa kalaunan ay ibinigay ko kay Esau ang Bundok Seir upang ariin iyon;+ at si Jacob at ang kaniyang mga anak ay lumusong sa Ehipto.+  Nang maglaon ay isinugo ko si Moises at si Aaron,+ at sinalot ko ang Ehipto gaya ng ginawa ko sa gitna nito;+ at pagkatapos ay inilabas ko kayo.+  Nang inilalabas ko ang inyong mga ama mula sa Ehipto+ at dumating kayo sa dagat, hinabol nga ng mga Ehipsiyo+ ang inyong mga ama taglay ang mga karong pandigma at mga kabalyero hanggang sa Dagat na Pula.  At nagsimula silang dumaing kay Jehova.+ Kaya naglagay siya ng kadiliman sa pagitan ninyo at ng mga Ehipsiyo+ at itinabon niya sa kanila ang dagat at tinakpan sila,+ at nakita ng inyong mga mata kung ano ang ginawa ko sa Ehipto;+ at nanahanan kayo sa ilang nang maraming araw.+  “ ‘Nang maglaon ay dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorita na nananahanan sa kabilang ibayo ng Jordan, at nakipaglaban sila sa inyo.+ Sa gayon ay ibinigay ko sila sa inyong kamay upang ariin ninyo ang kanilang lupain, at nilipol ko sila mula sa harap ninyo.+  At si Balak na anak ni Zipor,+ na hari ng Moab, ay tumindig at nakipaglaban sa Israel.+ Kaya nagsugo siya at ipinatawag si Balaam na anak ni Beor upang isumpa kayo.+ 10  At hindi ko nais na makinig kay Balaam.+ Dahil dito ay pinagpala niya kayo nang paulit-ulit.+ Sa gayon ay iniligtas ko kayo mula sa kaniyang kamay.+ 11  “ ‘At kayo ay tumawid sa Jordan+ at dumating sa Jerico.+ At ang mga may-ari ng lupain sa Jerico, ang mga Amorita at ang mga Perizita at ang mga Canaanita at ang mga Hiteo at ang mga Girgasita, ang mga Hivita at ang mga Jebusita ay nagsimulang makipaglaban sa inyo; ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay.+ 12  Kaya isinugo ko ang panlulumo sa unahan ninyo, at unti-unti silang pinalayas nito sa harap ninyo+—dalawang hari ng mga Amorita—hindi sa pamamagitan ng inyong tabak at hindi sa pamamagitan ng inyong busog.+ 13  Sa gayon ay binigyan ko kayo ng isang lupain na hindi ninyo pinagpagalan at ng mga lunsod na hindi ninyo itinayo,+ at nanahanan kayo sa mga ito. Mga ubasan at mga taniman ng olibo na hindi ninyo tinamnan ang siyang kinakain ninyo.’+ 14  “At ngayon ay matakot kayo kay Jehova+ at paglingkuran ninyo siya sa kawalang-pagkukulang at sa katotohanan,+ at alisin ninyo ang mga diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang ibayo ng Ilog at sa Ehipto,+ at paglingkuran ninyo si Jehova. 15  At kung masama sa inyong paningin ang maglingkod kay Jehova, piliin ninyo ngayon para sa inyong sarili kung sino ang paglilingkuran ninyo,+ kung ang mga diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang ibayo ng Ilog+ o ang mga diyos ng mga Amorita na sa kanilang lupain ay nananahanan kayo.+ Ngunit kung para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Jehova.”+ 16  At ang bayan ay sumagot at nagsabi: “Malayong mangyari, sa ganang amin, na iwan si Jehova upang maglingkod sa ibang mga diyos. 17  Sapagkat si Jehova na ating Diyos ang nag-ahon sa atin at sa ating mga ama mula sa lupain ng Ehipto,+ mula sa bahay ng mga alipin,+ at gumawa ng mga dakilang tandang ito sa ating paningin+ at patuloy na nagbabantay sa atin sa lahat ng daan na ating nilakaran at sa gitna ng lahat ng bayan na ating dinaanan.+ 18  At pinalayas ni Jehova ang lahat ng mga bayan,+ maging ang mga Amorita, na nananahanan sa lupain mula sa harap natin. Kung para sa amin, maglilingkod din kami kay Jehova, sapagkat siya ang aming Diyos.”+ 19  Sa gayon ay sinabi ni Josue sa bayan: “Hindi kayo makapaglilingkod kay Jehova, sapagkat siya ay isang banal na Diyos;+ siya ay isang Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon.+ Hindi niya pagpapaumanhinan ang inyong pagsalansang at ang inyong mga kasalanan.+ 20  Kung iiwan ninyo si Jehova+ at maglilingkod nga kayo sa mga banyagang diyos,+ tiyak na tatalikod din siya at gagawan kayo ng pinsala at lilipulin kayo pagkatapos na magawan niya kayo ng mabuti.”+ 21  Sinabi naman ng bayan kay Josue: “Hindi, kundi si Jehova ang paglilingkuran namin!”+ 22  Dahil dito ay sinabi ni Josue sa bayan: “Kayo ay mga saksi laban sa inyong sarili+ na sa sarili ninyong kagustuhan ay pinili ninyo si Jehova para sa inyong sarili, upang paglingkuran siya.”+ Sinabi naman nila: “Mga saksi kami.” 23  “At ngayon ay alisin ninyo ang mga banyagang diyos na nasa gitna ninyo,+ at ikiling ninyo ang inyong mga puso kay Jehova na Diyos ng Israel.” 24  Sinabi naman ng bayan kay Josue: “Si Jehova na aming Diyos ang paglilingkuran namin, at sa kaniyang tinig kami makikinig!”+ 25  At si Josue ay nakipagtipan sa bayan nang araw na iyon at nagtatag para sa kanila ng isang tuntunin at hudisyal na pasiya+ sa Sikem. 26  Pagkatapos ay isinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan+ ng Diyos at kumuha siya ng isang malaking bato+ at inilagay iyon doon sa ilalim ng dambuhalang punungkahoy+ na nasa tabi ng santuwaryo ni Jehova. 27  At sinabi ni Josue sa buong bayan: “Narito! Ang batong ito ang magsisilbing saksi laban sa atin,+ sapagkat narinig nito ang lahat ng pananalita ni Jehova na sinalita niya sa atin, at ito ay magsisilbing saksi laban sa inyo, upang hindi ninyo maikaila ang inyong Diyos.” 28  Sa gayon ay pinayaon ni Josue ang bayan, bawat isa sa kaniyang mana.+ 29  At nangyari nga pagkatapos ng mga bagay na ito, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Jehova, ay namatay sa edad na isang daan at sampung taon.+ 30  Kaya inilibing nila siya sa teritoryo na kaniyang mana sa Timnat-sera,+ na nasa bulubunduking pook ng Efraim, sa hilaga ng Bundok Gaas. 31  At ang Israel ay patuloy na naglingkod kay Jehova sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang lalaki na ang mga araw ay lumawig pa pagkaraan ni Josue+ at nakaalam ng lahat ng gawa ni Jehova na ginawa niya para sa Israel.+ 32  At ang mga buto ni Jose,+ na iniahon ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto, ay inilibing nila sa Sikem sa bahagi ng parang na binili ni Jacob mula sa mga anak ni Hamor,+ na ama ni Sikem, ng isang daang piraso ng salapi;+ at napunta iyon sa mga anak ni Jose bilang mana.+ 33  Gayundin, si Eleazar na anak ni Aaron ay namatay.+ At inilibing nila siya sa Burol ni Pinehas na kaniyang anak,+ na ibinigay niya sa kaniya sa bulubunduking pook ng Efraim.

Talababa