Josue 13:1-33

13  At si Josue ay matanda na, na may kalaunan na sa mga taon.+ Kaya sinabi ni Jehova sa kaniya: “Ikaw ay matanda na at may kalaunan na sa mga taon, at ang napakalaking bahagi ng lupain ay nananatili pang hindi nakukuha bilang pag-aari.+  Ito ang lupain na naiiwan pa:+ ang lahat ng mga pook ng mga Filisteo+ at ng lahat ng mga Gesurita+  (mula sa sanga ng Nilo na nasa tapat ng Ehipto at hanggang sa hanggahan ng Ekron sa gawing hilaga,+ iyon ay dating ibinibilang na pag-aari ng mga Canaanita);+ limang panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo, mga Gazita+ at mga Asdodita,+ mga Askelonita,+ mga Giteo+ at mga Ekronita;+ at ang mga Avim.+  Sa gawing timog ay ang buong lupain ng mga Canaanita; at ang Meara, na pag-aari ng mga Sidonio,+ hanggang sa Apek, hanggang sa hanggahan ng mga Amorita;  at ang lupain ng mga Gebalita+ at ang buong Lebanon sa dakong sikatan ng araw, mula sa Baal-gad+ sa paanan ng Bundok Hermon hanggang sa pagpasok sa Hamat;+  ang lahat ng tumatahan sa bulubunduking pook, mula sa Lebanon+ hanggang sa Misrepot-maim,+ ang lahat ng mga Sidonio;+ ako ang magtataboy sa kanila mula sa harap ng mga anak ni Israel.+ Pangyarihin mo lamang na ito ay mapasa-Israel bilang mana, gaya ng iniutos ko sa iyo.+  At ngayon ay hati-hatiin mo ang lupaing ito bilang mana sa siyam na tribo at sa kalahati ng tribo ni Manases.”+  Kasama ng kalahati pang tribo ay kinuha ng mga Rubenita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises sa panig ng Jordan sa dakong silangan, gaya ng ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Jehova,+  mula sa Aroer,+ na nasa pampang ng agusang libis ng Arnon,+ at ang lunsod na nasa gitna ng agusang libis, at ang buong talampas ng Medeba+ hanggang sa Dibon;+ 10  at ang lahat ng mga lunsod ni Sihon na hari ng mga Amorita, na naghari sa Hesbon, hanggang sa hanggahan ng mga anak ni Ammon;+ 11  at ang Gilead at ang teritoryo ng mga Gesurita+ at ng mga Maacateo at ang buong Bundok Hermon+ at ang buong Basan+ hanggang sa Saleca;+ 12  ang buong kaharian ni Og+ sa Basan, na naghari sa Astarot at sa Edrei+—siya ang nalabi sa natira sa mga Repaim+—at sinaktan sila ni Moises at itinaboy.+ 13  At hindi itinaboy+ ng mga anak ni Israel ang mga Gesurita at ang mga Maacateo, kundi patuloy na nanahanan ang Gesur+ at ang Maacat sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito. 14  Ang tribo lamang ng mga Levita ang hindi niya binigyan ng mana.+ Ang mga handog na pinaraan sa apoy+ para kay Jehova na Diyos ng Israel ang kanilang mana,+ gaya ng ipinangako niya sa kanila.+ 15  Sa gayon ay binigyan ni Moises ng kaloob ang tribo ng mga anak ni Ruben ayon sa kanilang mga pamilya, 16  at ang teritoryo ay napasakanila mula sa Aroer,+ na nasa pampang ng agusang libis ng Arnon, at ang lunsod na nasa gitna ng agusang libis, at ang buong talampas sa tabi ng Medeba;+ 17  ang Hesbon+ at ang lahat ng mga bayan+ nito na nasa talampas, ang Dibon+ at ang Bamot-baal+ at ang Bet-baal-meon,+ 18  at ang Jahaz+ at ang Kedemot+ at ang Mepaat,+ 19  at ang Kiriataim+ at ang Sibma+ at ang Zeret-sahar sa bundok ng mababang kapatagan, 20  at ang Bet-peor at ang mga dalisdis ng Pisga+ at ang Bet-jesimot,+ 21  at ang lahat ng mga lunsod ng talampas+ at ang buong kaharian ni Sihon na hari ng mga Amorita, na naghari sa Hesbon,+ at siyang sinaktan ni Moises,+ kasama ng mga pinuno ng Midian, si Evi at si Rekem at si Zur at si Hur at si Reba,+ ang mga duke ni Sihon, na nananahanan sa lupain. 22  At si Balaam na anak ni Beor,+ ang manghuhula,+ ay pinatay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng tabak kasama ng mga napatay sa kanila. 23  At ang naging hangganan ng mga anak ni Ruben ay ang Jordan; at bilang teritoryo ay ito ang mana ng mga anak ni Ruben+ ayon sa kanilang mga pamilya, kasama ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 24  Karagdagan pa, binigyan ni Moises ng kaloob ang tribo ni Gad, ang mga anak ni Gad ayon sa kanilang mga pamilya,+ 25  at ang kanilang naging teritoryo ay ang Jazer+ at ang lahat ng mga lunsod ng Gilead+ at kalahati ng lupain ng mga anak ni Ammon+ hanggang sa Aroer,+ na nasa tapat ng Raba;+ 26  at mula sa Hesbon+ hanggang sa Ramat-mizpe at Betonim at mula sa Mahanaim+ hanggang sa hanggahan ng Debir;+ 27  at sa mababang kapatagan ay ang Bet-haram+ at Bet-nimra+ at Sucot+ at Zapon, ang natitira sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon,+ na ang Jordan ang siyang hanggahan hanggang sa dulo ng dagat ng Kineret+ sa panig ng Jordan sa dakong silangan. 28  Ito ang mana ng mga anak ni Gad+ ayon sa kanilang mga pamilya, kasama ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 29  Karagdagan pa, binigyan ni Moises ng kaloob ang kalahati ng tribo ni Manases, at ito ay napasakalahati ng tribo ng mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga pamilya.+ 30  At ang kanilang naging teritoryo mula sa Mahanaim+ ay ang buong Basan, ang buong kaharian ni Og na hari ng Basan,+ at ang lahat ng mga nakatoldang nayon ng Jair+ na nasa Basan, animnapung bayan. 31  At ang kalahati ng Gilead, at ang Astarot+ at ang Edrei,+ na mga lunsod ng kaharian ni Og sa Basan, ay napunta sa mga anak ni Makir+ na anak ni Manases, sa kalahati ng mga anak ni Makir ayon sa kanilang mga pamilya. 32  Ang mga ito ang pinangyari ni Moises na manahin nila, sa mga disyertong kapatagan ng Moab sa panig ng Jordan, sa may Jerico, sa dakong silangan.+ 33  At ang tribo ng mga Levita ay hindi binigyan ni Moises ng mana.+ Si Jehova na Diyos ng Israel ang kanilang mana, gaya ng ipinangako niya sa kanila.+

Talababa