Josue 19:1-51

19  At ang ikalawang palabunot+ ay lumabas para kay Simeon, para sa tribo ng mga anak ni Simeon+ ayon sa kanilang mga pamilya. At ang kanilang naging mana ay nasa loob ng mana ng mga anak ni Juda.+  At napasakanila sa kanilang mana ang Beer-sheba+ kasama ang Sheba, at ang Molada,+  at ang Hazar-sual+ at ang Bala at ang Ezem,+  at ang Eltolad+ at ang Betul at ang Horma,  at ang Ziklag+ at ang Bet-marcabot at ang Hazar-susa,+  at ang Bet-lebaot+ at ang Saruhen; labintatlong lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito.  Ang Ain,+ ang Rimon+ at ang Eter at ang Asan;+ apat na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito,  at ang lahat ng mga pamayanan na nasa buong palibot ng mga lunsod na ito hanggang sa Baalat-beer,+ ang Rama+ ng timog. Ito ang mana ng tribo ng mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga pamilya.  Ang mana ng mga anak ni Simeon ay mula sa takdang bahagi ng mga anak ni Juda, sapagkat ang bahagi ng mga anak ni Juda ay napakalaki para sa kanila.+ Kaya ang mga anak ni Simeon ay tumanggap ng pag-aari sa loob ng kanilang mana.+ 10  Pagkatapos nito ang ikatlong palabunot+ ay lumabas para sa mga anak ni Zebulon+ ayon sa kanilang mga pamilya, at ang naging hangganan ng kanilang mana ay hanggang sa Sarid. 11  At ang kanilang hangganan ay umahon din sa gawing kanluran sa Mareal at umabot sa Dabeset at umabot sa agusang libis na nasa tapat ng Jokneam.+ 12  At ito ay bumalik mula sa Sarid sa gawing silangan sa dakong sikatan ng araw hanggang sa hanggahan ng Kislot-tabor at lumabas hanggang sa Daberat+ at umahon hanggang sa Japia. 13  At mula roon ay tumawid ito sa gawing silangan sa dakong sikatan ng araw hanggang sa Gat-heper,+ tungo sa Et-kazin, at lumabas sa Rimon at itinakda hanggang sa Nea. 14  At ang hangganan ay lumibot dito sa hilaga patungo sa Hanaton, at ang naging mga dulo nito ay sa libis ng Ipta-el, 15  at ang Katat at ang Nahalal at ang Simron+ at ang Idala at ang Betlehem;+ labindalawang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 16  Ito ang mana+ ng mga anak ni Zebulon ayon sa kanilang mga pamilya.+ Ito ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 17  Ang ikaapat na palabunot ay lumabas para kay Isacar,+ para sa mga anak ni Isacar ayon sa kanilang mga pamilya. 18  At ang kanilang naging hangganan ay hanggang sa Jezreel+ at sa Kesulot at sa Sunem,+ 19  at sa Haparaim at sa Shion at sa Anaharat, 20  at sa Rabit at sa Kision at sa Ebez, 21  at sa Remet at sa En-ganim+ at sa En-hada at sa Bet-pazez. 22  At ang hangganan ay umabot hanggang sa Tabor+ at sa Sahazuma at sa Bet-semes, at ang mga dulo ng kanilang hangganan ay sa Jordan; labing-anim na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 23  Ito ang mana ng tribo ng mga anak ni Isacar ayon sa kanilang mga pamilya,+ ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 24  At ang ikalimang palabunot+ ay lumabas para sa tribo ng mga anak ni Aser+ ayon sa kanilang mga pamilya. 25  At ang kanilang naging hangganan ay ang Helkat+ at ang Hali at ang Beten at ang Acsap,+ 26  at ang Alamelec at ang Amad at ang Misal.+ At ito ay umabot sa gawing kanluran sa Carmel+ at sa Sihor-libnat, 27  at ito ay bumalik sa dakong sikatan ng araw hanggang sa Bet-dagon at umabot sa Zebulon+ at sa libis ng Ipta-el sa dakong hilaga, hanggang sa Bet-emek at sa Neiel, at ito ay lumabas sa Cabul sa kaliwa, 28  at sa Ebron at Rehob at Hammon at Kana hanggang sa mataong Sidon.+ 29  At ang hangganan ay bumalik sa Rama at hanggang sa nakukutaang lunsod ng Tiro.+ At ang hangganan ay bumalik sa Hosa, at ang naging mga dulo nito ay sa dagat sa pook ng Aczib,+ 30  at sa Uma at sa Apek+ at sa Rehob;+ dalawampu’t dalawang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 31  Ito ang mana ng tribo ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga pamilya.+ Ito ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 32  Ang ikaanim na palabunot+ ay lumabas para sa mga anak ni Neptali,+ para sa mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga pamilya. 33  At ang kanilang naging hangganan ay mula sa Helep, mula sa malaking punungkahoy sa Zaananim,+ at sa Adami-nekeb at sa Jabneel hanggang sa Lakum; at ang naging mga dulo nito ay sa Jordan. 34  At ang hangganan ay bumalik sa gawing kanluran sa Aznot-tabor at lumabas mula roon hanggang sa Hukkok at umabot sa Zebulon+ sa timog, at umabot ito sa Aser+ sa kanluran at sa Juda+ sa may Jordan sa dakong sikatan ng araw. 35  At ang mga nakukutaang lunsod ay ang Zidim, ang Zer at ang Hammat,+ ang Rakat at ang Kineret,+ 36  at ang Adama at ang Rama at ang Hazor,+ 37  at ang Kedes+ at ang Edrei at ang En-hazor, 38  at ang Yiron at ang Migdal-el, ang Horem at ang Bet-anat at ang Bet-semes;+ labinsiyam na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 39  Ito ang mana+ ng tribo ng mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga pamilya,+ ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 40  Ang ikapitong palabunot+ ay lumabas para sa tribo ng mga anak ni Dan+ ayon sa kanilang mga pamilya. 41  At ang naging hanggahan ng kanilang mana ay ang Zora+ at ang Estaol at ang Ir-semes, 42  at ang Saalabin+ at ang Aijalon+ at ang Itla, 43  at ang Elon at ang Timnah+ at ang Ekron,+ 44  at ang Eltekeh at ang Gibeton+ at ang Baalat,+ 45  at ang Jehud at ang Bene-berak at ang Gat-rimon,+ 46  at ang Me-jarkon at ang Rakon, na ang hanggahan ay nasa tapat ng Jope.+ 47  At ang teritoryo ng mga anak ni Dan ay napakasikip+ para sa kanila. At ang mga anak ni Dan ay umahon at nakipagdigma laban sa Lesem+ at binihag iyon at sinaktan iyon sa pamamagitan ng talim ng tabak. Pagkatapos ay inari nila iyon at nanahanan sila roon, at pinasimulan nilang tawaging Dan ang Lesem, ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ninuno.+ 48  Ito ang mana ng tribo ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga pamilya. Ito ang mga lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 49  Sa gayon ay natapos nilang hati-hatiin ang lupain upang ariin ayon sa mga teritoryo nito. Pagkatapos ay binigyan ng mga anak ni Israel si Josue na anak ni Nun ng mana sa gitna nila. 50  Sa utos ni Jehova ay ibinigay nila sa kaniya ang lunsod na hiningi+ niya, samakatuwid nga, ang Timnat-sera,+ sa bulubunduking pook ng Efraim; at pinasimulan niyang itayo ang lunsod at tahanan iyon. 51  Ito ang mga mana na ipinamahagi ni Eleazar+ na saserdote at ni Josue na anak ni Nun at ng mga ulo ng mga ama ng mga tribo ng mga anak ni Israel bilang pag-aari sa pamamagitan ng palabunutan sa Shilo+ sa harap ni Jehova, sa may pasukan ng tolda ng kapisanan.+ Sa gayon ay tumigil sila sa paghahati-hati ng lupain.

Talababa