Josue 17:1-18

17  At ang palabunot+ ay napasatribo ni Manases,+ sapagkat siya ang panganay+ ni Jose, para kay Makir+ na panganay ni Manases, na ama ni Gilead,+ sapagkat siya ay isang lalaking mandirigma;+ at ang Gilead+ at ang Basan ay naging kaniya.  At nagkaroon ng isang palabunot para sa mga anak ni Manases na natira ayon sa kanilang mga pamilya, para sa mga anak ni Abi-ezer+ at sa mga anak ni Helek+ at sa mga anak ni Asriel at sa mga anak ni Sikem+ at sa mga anak ni Heper at sa mga anak ni Semida.+ Ito ang mga anak ni Manases na anak ni Jose, ang mga lalaki ayon sa kanilang mga pamilya.  Kung tungkol kay Zelopehad+ na anak ni Heper, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, hindi siya nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae, at ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak na babae: Maala at Noa, Hogla, Milca at Tirza.+  At pumaroon sila sa harap ni Eleazar+ na saserdote at ni Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno, na sinasabi: “Si Jehova ang nag-utos kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid.”+ Sa gayon ay binigyan niya sila, sa utos ni Jehova, ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama.+  At may sampung takdang bahagi na napunta sa Manases bukod pa sa lupain ng Gilead at Basan, na nasa kabilang ibayo ng Jordan;+  sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkamit ng mana sa gitna ng kaniyang mga anak na lalaki; at ang lupain ng Gilead ay naging ari-arian ng mga anak ni Manases na natira.  At ang naging hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Micmetat,+ na nasa tapat ng Sikem,+ at ang hangganan ay lumihis sa gawing kanan sa mga tumatahan sa En-Tapua.  Ang lupain ng Tapua+ ay naging sa Manases, ngunit ang Tapua sa may hangganan ng Manases ay sa mga anak ni Efraim.  At ang hangganan ay lumusong tungo sa agusang libis ng Kana, sa gawing timog sa agusang libis ng mga lunsod+ na ito ng Efraim sa gitna ng mga lunsod ng Manases, at ang hangganan ng Manases ay nasa hilaga ng agusang libis, at ang naging dulo nito ay sa dagat.+ 10  Ang dakong timog ay sa Efraim at ang dakong hilaga, sa Manases, at ang dagat ang kaniyang naging hangganan;+ at sa hilaga ay umaabot sila sa Aser at sa silangan, sa Isacar. 11  At naging pag-aari ng Manases+ sa Isacar at sa Aser ang Bet-sean+ at ang mga sakop na bayan nito at ang Ibleam+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Dor+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa En-dor+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Taanac+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga tumatahan sa Megido+ at ang mga sakop na bayan nito, ang tatlo sa matataas na dako. 12  At hindi nagawang ariin ng mga anak ni Manases ang mga lunsod+ na ito, kundi ang mga Canaanita ay nanatili sa pananahanan sa lupaing ito.+ 13  At nangyari nga, nang lumakas na ang mga anak ni Israel,+ inilagay nila ang mga Canaanita sa puwersahang pagtatrabaho,+ at hindi nila lubusang itinaboy ang mga ito.+ 14  At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue, na sinasabi: “Bakit mo ako binigyan ng isang palabunot+ at isang takdang bahagi bilang mana, gayong ako ay isang malaking bayan sa dahilang pinagpapala ako ni Jehova hanggang ngayon?”+ 15  Sa gayon ay sinabi ni Josue sa kanila: “Kung ikaw ay isang malaking bayan, umahon ka sa kagubatan, at putulin mo iyon para sa iyo doon sa lupain ng mga Perizita+ at mga Repaim,+ sapagkat naging napakakitid para sa iyo ng bulubunduking pook+ ng Efraim.” 16  At sinabi ng mga anak ni Jose: “Ang bulubunduking pook ay hindi sapat para sa amin, at may mga karong pandigma+ na may mga lingkaw na bakal sa gitna ng lahat ng mga Canaanita na nananahanan sa lupain ng mababang kapatagan, kapuwa yaong mga nasa Bet-sean+ at nasa mga sakop na bayan nito at yaong mga nasa mababang kapatagan ng Jezreel.”+ 17  Kaya ganito ang sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, sa Efraim at sa Manases: “Isa kang malaking bayan, at ang dakilang kapangyarihan ay nasa iyo.+ Hindi ka dapat tumanggap ng iisang palabunot,+ 18  kundi ang bulubunduking pook ay dapat na mapasaiyo.+ Dahil iyon ay isang kagubatan, putulin mo iyon, at iyon ang magiging dulong hangganan para sa iyo. Sapagkat dapat mong itaboy ang mga Canaanita, bagaman mayroon silang mga karong pandigma na may mga lingkaw na bakal at sila ay malalakas.”+

Talababa