Josue 15:1-63

15  At ang naging palabunot+ ng tribo ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga pamilya ay hanggang sa hangganan ng Edom,+ ang ilang ng Zin,+ hanggang sa Negeb+ sa timugang dulo nito.  At ang kanilang naging timugang hangganan ay mula sa dulo ng Dagat Asin,+ mula sa look na nakaharap sa gawing timog.  At ito ay lumabas sa gawing timog tungo sa sampahan ng Akrabim+ at tumawid tungo sa Zin+ at umahon mula sa timog tungo sa Kades-barnea+ at tumawid tungo sa Hezron at umahon tungo sa Addar at lumibot tungo sa Karka.  At ito ay dumaan tungo sa Azmon+ at lumabas tungo sa agusang libis ng Ehipto;+ at ang dulo ng hangganan ay sa dagat. Ito ang kanilang naging timugang hangganan.  At ang silanganing hangganan ay ang Dagat Asin hanggang sa dulo ng Jordan, at ang hangganan sa hilagaang panulukan ay sa look ng dagat, sa dulo ng Jordan.+  At ang hangganan ay umahon tungo sa Bet-hogla+ at tumawid sa hilaga ng Bet-araba,+ at ang hangganan ay umahon sa bato ni Bohan+ na anak ni Ruben.  At ang hangganan ay umahon tungo sa Debir sa mababang kapatagan ng Acor+ at lumiko sa gawing hilaga tungo sa Gilgal,+ na nasa tapat ng sampahan ng Adumim, na nasa timog ng agusang libis; at ang hangganan ay tumawid tungo sa tubig ng En-semes,+ at ang naging dulo nito ay ang En-rogel.+  At ang hangganan ay umahon tungo sa libis ng anak ni Hinom+ tungo sa dalisdis ng Jebusita+ sa timog, na siyang Jerusalem;+ at ang hangganan ay umahon sa taluktok ng bundok na nakaharap sa libis ng Hinom sa dakong kanluran, na nasa dulo ng mababang kapatagan ng Repaim+ sa dakong hilaga.  At ang hangganan ay itinakda mula sa taluktok ng bundok tungo sa bukal ng tubig ng Neptoa,+ at lumabas tungo sa mga lunsod ng Bundok Epron; at ang hangganan ay itinakda hanggang sa Baala,+ na siyang Kiriat-jearim.+ 10  At ang hangganan ay lumibot mula sa Baala sa gawing kanluran tungo sa Bundok Seir at tumawid tungo sa dalisdis ng Bundok Jearim sa hilaga, na siyang Kesalon; at ito ay lumusong tungo sa Bet-semes+ at tumawid tungo sa Timnah.+ 11  At ang hangganan ay lumabas tungo sa dalisdis ng Ekron+ sa dakong hilaga, at ang hangganan ay itinakda hanggang sa Sikeron at tumawid tungo sa Bundok Baala at lumabas tungo sa Jabneel; at ang dulo ng hangganan ay sa dagat. 12  At ang kanluraning hangganan ay sa Malaking Dagat+ at sa baybaying lupain nito. Ito ang hangganan sa buong palibot, ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga pamilya. 13  At kay Caleb+ na anak ni Jepune ay nagbigay siya ng isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Juda sa utos ni Jehova kay Josue, samakatuwid nga, ang Kiriat-arba (ang nasabing Arba ay ama ni Anak), na siyang Hebron.+ 14  Sa gayon ay pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong anak ni Anak,+ na si Sesai+ at si Ahiman at si Talmai,+ na siyang mga ipinanganak kay Anak.+ 15  Pagkatapos ay umahon siya mula roon patungo sa mga tumatahan sa Debir.+ (Ang pangalan nga ng Debir noong una ay Kiriat-seper.)+ 16  At sinabi ni Caleb: “Sa sinumang manakit sa Kiriat-seper at makabihag niyaon, walang pagsalang ibibigay ko sa kaniya si Acsa+ na aking anak bilang asawa.” 17  At nabihag nga iyon ni Otniel+ na anak ni Kenaz,+ na kapatid ni Caleb. Sa gayon ay ibinigay niya sa kaniya si Acsa+ na kaniyang anak bilang asawa. 18  At nangyari nga na nang papauwi na ito, patuloy siyang inudyukan nito na humingi ng isang bukid sa kaniyang ama. Pagkatapos ay ipinalakpak nito ang kaniyang mga kamay habang nakasakay sa asno. At sinabi rito ni Caleb: “Ano ang ibig mo?”+ 19  Kaya sinabi nito: “Bigyan mo ako ng isang pagpapala, sapagkat isang piraso ng lupain sa dakong timog ang ibinigay mo sa akin, at ibigay mo sa akin ang Gulot-maim.” Sa gayon ay ibinigay niya rito ang Mataas na Gulot at ang Mababang Gulot.+ 20  Ito ang mana+ ng tribo ng mga anak ni Juda+ ayon sa kanilang mga pamilya. 21  At ang mga lunsod sa dulo ng tribo ng mga anak ni Juda tungo sa hangganan ng Edom+ sa timog ay ang Kabzeel+ at ang Eder at ang Jagur, 22  at ang Kina at ang Dimona at ang Adada, 23  at ang Kedes at ang Hazor at ang Itnan, 24  ang Zip at ang Telem+ at ang Bealot, 25  at ang Hazor-hadata at ang Keriot-hezron, na siyang Hazor, 26  ang Amam at ang Sema at ang Molada,+ 27  at ang Hazar-gada at ang Hesmon at ang Bet-pelet,+ 28  at ang Hazar-sual+ at ang Beer-sheba+ at ang Biziotias, 29  ang Baala+ at ang Iim at ang Ezem,+ 30  at ang Eltolad at ang Khesil at ang Horma,+ 31  at ang Ziklag+ at ang Madmana at ang Sansana, 32  at ang Lebaot at ang Silhim at ang Ain+ at ang Rimon;+ ang lahat ng mga lunsod ay dalawampu’t siyam, kasama ang mga pamayanan ng mga ito. 33  Sa Sepela+ ay naroon ang Estaol+ at ang Zora+ at ang Asna, 34  at ang Zanoa+ at ang En-ganim, ang Tapua at ang Enam, 35  ang Jarmut+ at ang Adulam,+ ang Socoh+ at ang Azeka,+ 36  at ang Saaraim+ at ang Aditaim at ang Gedera at ang Gederotaim; labing-apat na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 37  Ang Zenan at ang Hadasha at ang Migdal-gad, 38  at ang Dilean at ang Mizpe at ang Jokteel, 39  ang Lakis+ at ang Bozkat+ at ang Eglon,+ 40  at ang Cabon at ang Lamam at ang Kitlis, 41  at ang Gederot, ang Bet-dagon at ang Naama at ang Makeda;+ labing-anim na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 42  Ang Libna+ at ang Eter+ at ang Asan, 43  at ang Ipta at ang Asna at ang Nezib, 44  at ang Keila+ at ang Aczib+ at ang Maresa;+ siyam na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 45  Ang Ekron+ at ang mga sakop na bayan nito at ang mga pamayanan nito. 46  Mula sa Ekron sa gawing kanluran, ang lahat ng nasa tabi ng Asdod at ang mga pamayanan ng mga ito. 47  Ang Asdod,+ ang mga sakop na bayan nito at ang mga pamayanan nito; ang Gaza,+ ang mga sakop na bayan nito at ang mga pamayanan nito, hanggang sa agusang libis ng Ehipto, at ang Malaking Dagat at ang katabing pook.+ 48  At sa bulubunduking pook ay ang Samir at ang Jatir+ at ang Socoh, 49  at ang Dana at ang Kiriat-sana, na siyang Debir, 50  at ang Anab at ang Estemo+ at ang Anim, 51  at ang Gosen+ at ang Holon at ang Gilo;+ labing-isang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 52  Ang Arab at ang Duma at ang Esan, 53  at ang Janim at ang Bet-tapua at ang Apeka, 54  at ang Humta at ang Kiriat-arba, na siyang Hebron,+ at ang Zior; siyam na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 55  Ang Maon,+ ang Carmel at ang Zip+ at ang Juta, 56  at ang Jezreel at ang Jokdeam at ang Zanoa, 57  ang Kain, ang Gibeah at ang Timnah;+ sampung lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 58  Ang Halhul, ang Bet-zur at ang Gedor, 59  at ang Maarat at ang Bet-anot at ang Eltekon; anim na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 60  Ang Kiriat-baal,+ na siyang Kiriat-jearim,+ at ang Raba; dalawang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 61  Sa ilang ay ang Bet-araba,+ ang Midin at ang Secaca, 62  at ang Nibsan at ang Lunsod ng Asin at ang En-gedi;+ anim na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 63  Kung tungkol sa mga Jebusita+ na nananahanan sa Jerusalem,+ hindi sila naitaboy+ ng mga anak ni Juda; at ang mga Jebusita ay patuloy na nananahanang kasama ng mga anak ni Juda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito.

Talababa