Josue 18:1-28

18  At ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay nagkatipon sa Shilo,+ at inilagay nila roon ang tolda ng kapisanan,+ yamang ang lupain ay nasupil na ngayon sa harap nila.+  Ngunit may natitira pa sa mga anak ni Israel na hindi pa nila nahahatian ng kanilang mana, na pitong tribo.  Kaya sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel: “Hanggang kailan kayo magpapabaya sa pagpasok upang ariin ang lupain+ na ibinigay sa inyo ni Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno?+  Maglaan kayo sa ganang inyo ng tatlong lalaki sa bawat tribo at isusugo ko sila, upang sila ay bumangon at lumibot sa lupain at gumawa ng mapa para rito ayon sa kanilang mana, at paparituhin ninyo sila sa akin.+  At paghahati-hatian nila iyon sa pitong bahagi.+ Ang Juda ay mananatili sa kaniyang teritoryo sa dakong timog,+ at ang sambahayan ni Jose ay mananatili sa kanilang teritoryo sa dakong hilaga.+  At kayo naman, igagawa ninyo ng mapa ang lupain ayon sa pitong bahagi, at dadalhin ninyo rito sa akin ang mga iyon, at magpapalabunutan+ ako rito para sa inyo sa harap ni Jehova na ating Diyos.  Sapagkat ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo,+ dahil ang pagkasaserdote kay Jehova ang kanilang mana;+ at nakuha na ng Gad at ng Ruben+ at ng kalahati ng tribo ni Manases+ ang kanilang mana sa panig ng Jordan sa dakong silangan, na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Jehova.”+  Sa gayon ay bumangon ang mga lalaki upang makayaon na sila, at inutusan ni Josue+ ang mga yayaon upang gumawa ng mapa ng lupain, na sinasabi: “Yumaon kayo at libutin ninyo ang lupain at igawa ninyo ito ng mapa at bumalik kayo sa akin, at dito ako magpapalabunutan+ para sa inyo sa harap ni Jehova sa Shilo.”+  At ang mga lalaki ay yumaon at dumaan sa lupain at iginawa nila ito ng mapa+ ayon sa mga lunsod sa pitong bahagi, sa isang aklat. Pagkatapos ay pumaroon sila kay Josue sa kampo sa Shilo, 10  at nagpalabunutan si Josue para sa kanila sa Shilo sa harap ni Jehova.+ Gayon hinati-hati roon ni Josue ang lupain sa mga anak ni Israel sa kani-kanilang bahagi.+ 11  Sa gayon ay lumabas ang palabunot+ ng tribo ng mga anak ni Benjamin+ ayon sa kanilang mga pamilya, at ang teritoryo ng kanilang palabunot ay lumabas sa pagitan ng mga anak ni Juda+ at ng mga anak ni Jose.+ 12  At ang kanilang naging hangganan ay sa hilagaang panulukan mula sa Jordan, at ang hangganan ay umahon tungo sa dalisdis ng Jerico+ sa hilaga at umahon sa bundok sa gawing kanluran, at ang dulo nito ay nasa ilang ng Bet-aven.+ 13  At ang hangganan ay tumawid mula roon hanggang sa Luz,+ sa may timugang dalisdis ng Luz, na siyang Bethel;+ at ang hangganan ay lumusong tungo sa Atarot-addar+ sa bundok na nasa timog ng Mababang Bet-horon.+ 14  At ang hangganan ay itinakda at lumibot sa may kanluraning panig sa dakong timog mula sa bundok na nakaharap sa Bet-horon sa dakong timog; at ang dulo nito ay nasa Kiriat-baal, na siyang Kiriat-jearim,+ isang lunsod ng mga anak ni Juda. Ito ang kanluraning panig. 15  At ang panig sa dakong timog ay mula sa dulo ng Kiriat-​jearim, at ang hangganan ay lumabas sa gawing kanluran at lumabas patungo sa bukal ng tubig ng Neptoa.+ 16  At ang hangganan ay lumusong tungo sa dulo ng bundok na nakaharap sa libis ng anak ni Hinom,+ na nasa mababang kapatagan ng Repaim+ sa dakong hilaga, at ito ay lumusong sa libis ng Hinom, sa dalisdis ng Jebusita+ sa timog, at lumusong sa En-rogel.+ 17  At ito ay itinakda sa gawing hilaga at lumabas sa En-semes at lumabas sa Gelilot, na nasa tapat ng sampahan ng Adumim;+ at ito ay lumusong tungo sa bato+ ni Bohan+ na anak ni Ruben. 18  At ito ay tumawid tungo sa hilagaang dalisdis sa tapat ng Araba at lumusong hanggang sa Araba. 19  At ang hangganan ay tumawid tungo sa hilagaang dalisdis ng Bet-hogla,+ at ang naging dulo nito (ang hangganan) ay sa may hilagaang look ng Dagat Asin+ sa may timugang dulo ng Jordan. Ito ang timugang hangganan. 20  At ang Jordan ang nagsilbing hangganan nito sa silanganing panig. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa mga hangganan nito sa buong palibot. 21  At ang mga lunsod ng tribo ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga pamilya ay ang Jerico+ at ang Bet-hogla at ang Emek-keziz, 22  at ang Bet-araba+ at ang Zemaraim at ang Bethel,+ 23  at ang Avim at ang Para at ang Opra,+ 24  at ang Kepar-ammoni at ang Opni at ang Geba;+ labindalawang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 25  Ang Gibeon+ at ang Rama at ang Beerot, 26  at ang Mizpe+ at ang Kepira+ at ang Moza, 27  at ang Rekem at ang Irpeel at ang Tarala, 28  at ang Zelah,+ ang Ha-elep at ang Jebusi, na siyang Jerusalem,+ ang Gibeah+ at ang Kiriat; labing-apat na lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga pamilya.+

Talababa