Josue 4:1-24

4  At nangyari nga, nang matapos ng buong bansa ang pagtawid sa Jordan,+ sinabi ni Jehova kay Josue:  “Kumuha ka para sa inyo ng labindalawang lalaki mula sa bayan, isang lalaki mula sa bawat tribo,+  at utusan mo sila, na sinasabi, ‘Kumuha kayo para sa inyo mula sa pinakagitna ng Jordan, mula sa dako na walang-tinag na tinayuan ng mga paa ng mga saserdote,+ ng labindalawang bato,+ at dalhin ninyo ang mga iyon at ilagay ninyo ang mga iyon sa tuluyang dako+ na tutuluyan ninyo ngayong gabi.’ ”  Kaya tumawag si Josue ng labindalawang lalaki+ na inatasan niya mula sa mga anak ni Israel, isang lalaki mula sa bawat tribo;  at sinabi ni Josue sa kanila: “Dumaan kayong una sa kaban ni Jehova na inyong Diyos sa gitna ng Jordan, at ang bawat isa sa inyo ay magpasan sa kaniyang balikat ng isang bato, ayon sa bilang ng mga tribo ng mga anak ni Israel,  upang ito ay magsilbing isang tanda sa gitna ninyo.+ Sakaling ang inyong mga anak ay magtanong sa panahong darating, na sinasabi, ‘Bakit mayroon kayo ng mga batong ito?’+  sasabihin din ninyo sa kanila, ‘Sapagkat ang tubig ng Jordan ay huminto mula sa harap ng kaban ng tipan ni Jehova.+ Nang dumaan ito sa Jordan ay huminto ang tubig ng Jordan, at ang mga batong ito ay magsisilbing pinakaalaala sa mga anak ni Israel hanggang sa panahong walang takda.’ ”+  At gayon nga ang ginawa ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ni Josue, at kumuha sila ng labindalawang bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng ipinahayag ni Jehova kay Josue, upang makatumbas ng bilang ng mga tribo ng mga anak ni Israel;+ at dinala nila ang mga iyon sa dakong tuluyan+ at inilagay nila roon ang mga iyon.  Labindalawang bato rin ang ibinunton ni Josue sa gitna ng Jordan sa tinayuan+ ng mga paa ng mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng tipan, at nananatili roon ang mga iyon hanggang sa araw na ito. 10  At ang mga saserdoteng nagdadala ng Kaban ay nakatayo sa gitna+ ng Jordan hanggang sa matapos ang lahat ng bagay na iniutos ni Jehova kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa lahat ng iniutos ni Moises kay Josue.+ Samantala ang bayan ay nagmadali+ at tumawid. 11  At nangyari nga, nang matapos ng buong bayan ang pagtawid, ang kaban+ ni Jehova ay tumawid, at ang mga saserdote, sa harap ng bayan. 12  At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases+ ay tumawid na nasa hanay ng pakikipagbaka+ sa paningin ng mga anak ni Israel, gaya ng ipinahayag ni Moises sa kanila.+ 13  Mga apatnapung libo na nasasakbatan para sa hukbo ang tumawid sa harap ni Jehova para sa digmaan patungo sa mga disyertong kapatagan ng Jerico. 14  Nang araw na iyon ay pinadakila ni Jehova si Josue sa paningin ng buong Israel,+ at sila ay nagsimulang matakot sa kaniya gaya ng pagkatakot nila kay Moises sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+ 15  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Josue: 16  “Utusan mo ang mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng patotoo+ na umahon sila mula sa Jordan.” 17  Kaya inutusan ni Josue ang mga saserdote, na sinasabi: “Umahon kayo mula sa Jordan.” 18  At nangyari nga, nang ang mga saserdoteng nagdadala ng kaban+ ng tipan ni Jehova ay umahon mula sa gitna ng Jordan at ang mga talampakan+ ng mga paa ng mga saserdote ay maiahon sa tuyong lupa, ang tubig ng Jordan ay nagsimulang bumalik sa dako nito at umapaw+ sa lahat ng mga pampang niyaon gaya noong una. 19  At ang bayan ay umahon mula sa Jordan noong ikasampu ng unang buwan at nagkampo sa Gilgal+ sa silanganing hanggahan ng Jerico. 20  Kung tungkol sa labindalawang bato na kinuha nila mula sa Jordan, ibinunton ni Josue ang mga ito sa Gilgal.+ 21  At sinabi niya sa mga anak ni Israel: “Kapag ang inyong mga anak ay nagtanong sa kanilang mga ama sa panahong darating, na sinasabi, ‘Ano ang kahulugan ng mga batong ito?’+ 22  ipaaalam nga ninyo sa inyong mga anak, na sinasabi, ‘Sa tuyong lupa tumawid ang Israel sa Jordang ito,+ 23  nang tuyuin ni Jehova na inyong Diyos ang tubig ng Jordan mula sa harap nila hanggang sa makatawid sila, gaya ng ginawa ni Jehova na inyong Diyos sa Dagat na Pula nang tuyuin niya iyon mula sa harap namin hanggang sa makatawid kami;+ 24  upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay+ ni Jehova, na iyon ay malakas;+ upang lagi nga ninyong katakutan si Jehova na inyong Diyos.’ ”+

Talababa