Josue 8:1-35

8  At sinabi ni Jehova kay Josue: “Huwag kang matakot o masindak.+ Isama mo ang lahat ng mga taong mandirigma at bumangon ka, umahon ka sa Ai. Tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang hari ng Ai at ang kaniyang bayan at ang kaniyang lunsod at ang kaniyang lupain.+  At gagawin mo sa Ai at sa hari nito ang gaya ng ginawa mo sa Jerico at sa hari nito.+ Gayunma’y maaari ninyong dambungin ang samsam dito at ang mga alagang hayop nito para sa inyong sarili.+ Isaayos mo ang iyong pagtambang laban sa lunsod sa likuran nito.”+  Sa gayon ay tumindig si Josue at ang lahat ng mga taong mandirigma+ upang umahon sa Ai, at pumili si Josue ng tatlumpung libong lalaki, magigiting na mga makapangyarihan,+ at pinayaon niya sila sa gabi.  At nag-utos siya sa kanila, na sinasabi: “Tingnan ninyo, mananambang kayo+ laban sa lunsod sa likuran ng lunsod. Huwag kayong lubhang lalayo sa lunsod, at kayong lahat ay manatiling nakahanda.  Kung tungkol sa akin at sa lahat ng mga tao na kasama ko, lalapit kami sa lunsod. At mangyayari nga, kapag lumabas sila upang salubungin kami na gaya ng sa una+ ay tatakas kami sa harap nila.  At lalabas silang kasunod namin hanggang sa mailayo namin sila sa lunsod, sapagkat sasabihin nila, ‘Tumatakas sila sa harap natin gaya ng sa una.’+ At tatakas kami sa harap nila.  Kung magkagayon kayo—titindig kayo mula sa pagtambang, at aariin ninyo ang lunsod; at tiyak na ibibigay iyon ni Jehova na inyong Diyos sa inyong mga kamay.+  At mangyayari nga na kapag nasakop na ninyo ang lunsod ay sisilaban ninyo ang lunsod.+ Gagawin ninyo ang ayon sa salita ni Jehova. Tingnan ninyo, ako ang nag-utos sa inyo.”+  Pagkatapos ay pinayaon sila ni Josue at sila ay humayo patungo sa dako ng pagtambang at humimpil sa pagitan ng Bethel at Ai sa dakong kanluran ng Ai, samantalang si Josue ay nanatili nang gabing iyon sa gitna ng bayan. 10  Sa gayon ay maagang bumangon si Josue sa kinaumagahan+ at masusi niyang tiningnan ang bayan at umahon, siya at ang matatandang lalaki ng Israel, sa unahan ng bayan patungo sa Ai. 11  At ang lahat ng kasama niyang mga taong mandirigma+ ay umahon, upang sila ay makalapit at makarating sa harap ng lunsod, at nagkampo sila sa dakong hilaga ng Ai, at ang libis ay nasa pagitan nila at ng Ai. 12  Samantala ay kumuha siya ng mga limang libong lalaki at inilagay niya sila upang manambang+ sa pagitan ng Bethel+ at ng Ai, sa dakong kanluran ng lunsod. 13  Kaya inilagay ng bayan ang pangunahing kampo na nasa dakong hilaga ng lunsod+ at ang pinakahulihan nito na nasa dakong kanluran ng lunsod,+ at nang gabing iyon ay pumaroon si Josue sa gitna ng mababang kapatagan. 14  At nangyari nga, nang makita iyon ng hari ng Ai, ang mga lalaki ng lunsod ay nagmadali at bumangon nang maaga at lumabas upang salubungin ang Israel sa pagbabaka, siya at ang kaniyang buong bayan, sa takdang panahon, sa harap ng disyertong kapatagan. Kung tungkol sa kaniya, hindi niya alam na may pagtambang laban sa kaniya sa likuran ng lunsod.+ 15  Nang si Josue at ang buong Israel ay dumanas ng pagkadaig sa harap nila,+ sila nga ay tumakas patungo sa daan ng ilang.+ 16  At ang lahat ng mga tao na nasa lunsod ay tinawag upang habulin sila, at hinabol nila si Josue at nailayo sa lunsod.+ 17  At walang isa mang lalaking naiwan sa Ai at sa Bethel ang hindi lumabas na kasunod ng Israel, anupat iniwan nilang hantad na hantad ang lunsod at hinabol nila ang Israel. 18  Ngayon ay sinabi ni Jehova kay Josue: “Iunat mo ang diyabelin na nasa iyong kamay patungo sa Ai,+ sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay.”+ Sa gayon ay iniunat ni Josue ang diyabelin na nasa kaniyang kamay patungo sa lunsod. 19  At ang pagtambang ay bumangon nang dali-dali mula sa dako nito, at nagsimula silang tumakbo nang sandaling iunat niya ang kaniyang kamay, at pinasok nila ang lunsod at binihag ito.+ Pagkatapos ay nagmadali sila at sinilaban ang lunsod.+ 20  At ang mga lalaki ng Ai ay lumingon sa likuran at tumingin, at narito, ang usok ng lunsod ay pumapailanlang sa langit, at wala silang kakayahang tumakas patungo rito o roon. At ang mga taong tumatakas patungo sa ilang ay bumaling sa mga tumutugis. 21  At nakita ni Josue at ng buong Israel na nabihag ng pagtambang+ ang lunsod, at na ang usok ng lunsod ay pumapailanlang, kaya bumaling sila at pinagpapatay ang mga lalaki ng Ai. 22  At may iba pang lumabas mula sa lunsod upang sumalubong sa kanila, anupat sila ay napasagitna ng Israel, ang mga ito ay sa panig na ito at ang mga iyon ay doon, at pinagpapatay nila ang mga ito hanggang sa wala nang sinuman sa mga ito ang naiwang buháy o takas.+ 23  At ang hari+ ng Ai ay hinuli nilang buháy at inilapit nila siya kay Josue. 24  At nangyari nga na samantalang tinatapos ng Israel ang pagpatay sa lahat ng tumatahan sa Ai sa parang, sa ilang na pinagtugisan nila sa kanila, ang mga ito ay patuloy na nabubuwal, silang lahat, sa pamamagitan ng talim ng tabak hanggang sa sumapit sila sa kanilang kawakasan. Pagkatapos ay bumalik ang buong Israel sa Ai at sinaktan ito sa pamamagitan ng talim ng tabak. 25  At ang lahat ng nabuwal nang araw na iyon, mula sa lalaki hanggang sa babae, ay umabot ng labindalawang libo, ang lahat ng mga tao sa Ai. 26  At hindi iniurong ni Josue ang kaniyang kamay na nag-unat ng diyabelin+ hanggang sa maitalaga niya sa pagkapuksa ang lahat ng tumatahan sa Ai.+ 27  Tanging ang mga alagang hayop at ang samsam sa lunsod na iyon ang dinambong ng Israel para sa kanilang sarili, ayon sa salita ni Jehova na ibinigay niya kay Josue bilang utos.+ 28  Sa gayon ay sinunog ni Josue ang Ai at ginawang isang bunton na namamalagi nang walang takda,+ na tiwangwang hanggang sa araw na ito. 29  At ibinitin niya sa isang tulos ang hari ng Ai+ hanggang sa bandang gabi;+ at nang papalubog na ang araw ay nag-utos si Josue, at ibinaba nila ang bangkay nito+ mula sa tulos at inihagis nila iyon sa pasukan ng pintuang-daan ng lunsod at binuntunan nila siya ng isang malaking bunton ng mga bato, hanggang sa araw na ito. 30  Noon nga ay nagtayo si Josue ng isang altar+ para kay Jehova na Diyos ng Israel, sa Bundok Ebal,+ 31  gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Jehova sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan+ ni Moises: “Isang altar na yari sa buong mga bato, na hindi pa ginagamitan ng kasangkapang bakal”;+ at sila ay naghandog sa ibabaw nito ng mga handog na sinusunog para kay Jehova at naghain ng mga haing pansalu-salo.+ 32  Nang magkagayon ay isinulat niya roon sa mga bato ang isang kopya+ ng kautusan ni Moises na isinulat niya sa harap ng mga anak ni Israel.+ 33  At ang buong Israel at ang kanilang matatandang lalaki+ at ang mga opisyal at ang kanilang mga hukom ay nakatayo sa panig na ito at sa panig na iyon ng Kaban sa harap ng mga saserdote,+ ang mga Levita, na nagdadala ng kaban ng tipan ni Jehova,+ ang naninirahang dayuhan at gayundin ang katutubo,+ ang kalahati sa kanila ay nasa harap ng Bundok Gerizim+ at ang kalahati pa sa kanila ay nasa harap ng Bundok Ebal,+ (gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Jehova,)+ upang pagpalain+ muna ang bayan ng Israel. 34  At pagkatapos nito ay binasa niya nang malakas ang lahat ng mga salita ng kautusan,+ ang pagpapala+ at ang sumpa,+ ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. 35  Walang isa mang salita sa lahat ng iniutos ni Moises ang hindi binasa ni Josue nang malakas sa harap ng buong kongregasyon ng Israel,+ kasama ang mga babae+ at ang maliliit na bata+ at ang mga naninirahang dayuhan+ na lumalakad sa gitna nila.

Talababa