Josue 22:1-34

22  Nang panahong iyon ay tinawag ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahati ng tribo ni Manases+  at sinabi sa kanila: “Sa ganang inyo, tinupad ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ni Jehova,+ at naging masunurin kayo sa aking tinig sa lahat ng iniutos ko sa inyo.+  Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid sa maraming araw+ na ito hanggang sa araw na ito, at tinupad ninyo ang katungkulan sa utos ni Jehova na inyong Diyos.+  At ngayon ay binigyan ni Jehova na inyong Diyos ng kapahingahan ang inyong mga kapatid, gaya ng ipinangako niya sa kanila.+ Kaya ngayon ay bumalik kayo at umuwi sa inyong mga tolda sa lupain na inyong pag-aari, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Jehova sa kabilang ibayo ng Jordan.+  Lubhang magpakaingat lamang kayo na isagawa ang utos+ at ang kautusan na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ni Jehova na ibigin ninyo si Jehova na inyong Diyos+ at lakaran ninyo ang lahat ng kaniyang mga daan+ at tuparin ang kaniyang mga utos+ at mangunyapit sa kaniya+ at maglingkod+ sa kaniya nang inyong buong puso+ at nang inyong buong kaluluwa.”+  Sa gayon ay pinagpala+ sila ni Josue at pinayaon sila upang makauwi sila sa kanilang mga tolda.  At ang kalahati ng tribo ni Manases ay binigyan ni Moises ng kaloob sa Basan,+ at ang kalahati naman nito ay binigyan ni Josue ng kaloob kasama ng kanilang mga kapatid sa panig ng Jordan sa dakong kanluran.+ Gayundin, nang payaunin sila ni Josue sa kanilang mga tolda ay pinagpala niya sila.  At sinabi niya sa kanila: “Bumalik kayo sa inyong mga tolda taglay ang maraming kayamanan at ang napakaraming alagang hayop, ang pilak at ginto at tanso at bakal at mga kasuutan na pagkarami-rami.+ Kunin ninyo ang inyong bahagi sa samsam+ mula sa inyong mga kaaway kasama ng inyong mga kapatid.”  Pagkatapos nito ay bumalik ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases at humiwalay sa iba pang mga anak ni Israel, mula sa Shilo, na nasa lupain ng Canaan, upang pumaroon sa lupain ng Gilead,+ patungo sa lupain na kanilang pag-aari na doon ay pinamayan sila sa utos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+ 10  Nang dumating sila sa mga pook ng Jordan na nasa lupain ng Canaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases ay nagtayo roon ng altar sa tabi ng Jordan, isang altar+ na lubhang kapansin-pansin. 11  Nang maglaon ay narinig+ ng iba pang mga anak ni Israel na sinabi: “Narito! Ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases ay nagtayo ng altar sa hanggahan ng lupain ng Canaan sa mga pook ng Jordan sa panig na sakop ng mga anak ni Israel.” 12  Nang marinig ito ng mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel+ ay tinipon sa Shilo+ upang umahon para sa isang aksiyong militar laban sa kanila.+ 13  Sa gayon ay isinugo+ ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahati ng tribo ni Manases sa lupain ng Gilead si Pinehas+ na anak ni Eleazar na saserdote, 14  at sampung pinuno ang kasama niya, isang pinuno sa bawat sambahayan sa panig ng ama ng lahat ng tribo ng Israel, at bawat isa sa kanila ay ulo ng sambahayan ng kanilang mga ama ng mga libu-libo ng Israel.+ 15  Sa kalaunan ay dumating sila sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahati ng tribo ni Manases sa lupain ng Gilead at nagsimulang magsalita sa mga ito,+ na sinasabi: 16  “Ito ang sinabi ng buong kapulungan ni Jehova,+ ‘Ano itong gawang kawalang-katapatan+ na isinagawa ninyo laban sa Diyos ng Israel sa pagtalikod+ ngayon mula sa pagsunod kay Jehova anupat nagtayo kayo sa ganang inyo ng isang altar,+ upang maghimagsik kayo ngayon laban kay Jehova? 17  Napakaliit ba ng kamalian ng Peor+ para sa atin, na mula rito ay hindi pa tayo nakapaglilinis ng ating sarili hanggang sa araw na ito, bagaman ang salot ay sumapit sa kapulungan ni Jehova?+ 18  At kayo—tumatalikod kayo ngayon mula sa pagsunod kay Jehova; at mangyayari nga na kung kayo, sa ganang inyo, ay maghihimagsik ngayon laban kay Jehova, bukas ay magagalit siya laban sa buong kapulungan ng Israel.+ 19  At kung talagang ang lupain na inyong pag-aari ay marumi,+ tumawid kayo patungo sa lupaing pag-aari+ ni Jehova na tinatahanan+ ng tabernakulo ni Jehova, at mamayan kayo sa gitna namin; at huwag kayong maghimagsik laban kay Jehova at huwag kami ang gawin ninyong mapaghimagsik dahil sa pagtatayo ninyo sa ganang inyo ng isang altar bilang karagdagan sa altar ni Jehova na ating Diyos.+ 20  Hindi ba si Acan+ na anak ni Zera ang nagsagawa ng gawang kawalang-katapatan dahil sa bagay na nakatalaga sa pagkapuksa, at hindi ba laban sa buong kapulungan ng Israel dumating ang galit?+ At hindi lamang siya ang taong pumanaw dahil sa kaniyang kamalian.’ ”+ 21  Dito ay sumagot+ ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ng tribo ni Manases at nagsalita sa mga ulo ng mga libu-libo ng Israel:+ 22  “Ang Makapangyarihan,+ ang Diyos,+ si Jehova, ang Makapangyarihan, ang Diyos, si Jehova,+ siya ang nakaaalam,+ at ang Israel, siya rin ay makaaalam.+ Kung dahil nga sa paghihimagsik+ at kung dahil nga sa kawalang-katapatan laban kay Jehova,+ huwag ninyo kaming iligtas sa araw na ito. 23  Kung ito ay sa layuning magtayo sa ganang amin ng isang altar upang tumalikod mula sa pagsunod kay Jehova, at kung ito ay sa layuning maghandog ng mga handog na sinusunog at mga handog na mga butil sa ibabaw nito,+ at kung ito ay sa layuning mag-ukol ng mga haing pansalu-salo sa ibabaw nito, si Jehova mismo ang sisiyasat;+ 24  o kung sa halip ay dahil sa pagkabalisa sa iba pang bagay kung kaya namin ito ginawa, na sinasabi, ‘Sa isang araw sa hinaharap ay sasabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak: “Ano ang kinalaman ninyo kay Jehova na Diyos ng Israel? 25  At may hangganang inilagay si Jehova sa pagitan namin at ninyo, na mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad, samakatuwid nga ay ang Jordan. Wala kayong bahagi kay Jehova.”+ At pahihintuin nga ng inyong mga anak ang aming mga anak na matakot kay Jehova.’+ 26  “Kaya sinabi namin, ‘Kumilos tayo sa ganang atin, pakisuyo, sa pamamagitan ng pagtatayo ng altar, hindi para sa handog na sinusunog ni para sa hain, 27  kundi upang iyon ay maging saksi sa pagitan namin+ at ninyo at sa ating mga salinlahi na kasunod natin na mag-uukol kami ng paglilingkod kay Jehova sa harap niya taglay ang aming mga handog na sinusunog at ang aming mga hain at ang aming mga haing pansalu-salo,+ upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa isang araw sa hinaharap: “Wala kayong bahagi kay Jehova.” ’ 28  Kaya sinabi namin, ‘At mangyayari nga na kung sasabihin nila iyan sa amin at sa aming mga salinlahi sa isang araw sa hinaharap, sasabihin din namin: “Tingnan ninyo ang kawangis ng altar ni Jehova na ginawa ng aming mga ama, hindi para sa handog na sinusunog ni para sa hain, kundi ito ay saksi sa pagitan namin at ninyo.” ’ 29  Malayong mangyari, sa ganang amin, na maghimagsik ayon sa sarili naming kagustuhan laban kay Jehova at tumalikod ngayon mula sa pagsunod kay Jehova+ sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang altar para sa handog na sinusunog, handog na mga butil at hain bukod pa sa altar ni Jehova na ating Diyos na nasa harap ng kaniyang tabernakulo!”+ 30  At nang marinig ni Pinehas+ na saserdote at ng mga pinuno ng kapulungan+ at ng mga ulo ng mga libu-libo ng Israel na kasama niya ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Manases, naging mabuti iyon sa kanilang paningin. 31  Kaya si Pinehas na anak ni Eleazar na saserdote ay nagsabi sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases: “Ngayon ay alam na namin na si Jehova ay nasa gitna natin,+ sapagkat hindi ninyo isinagawa laban kay Jehova ang gawang ito ng kawalang-katapatan. Ngayon ay iniligtas ninyo ang mga anak ni Israel mula sa kamay ni Jehova.”+ 32  Kaya si Pinehas na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga pinuno ay bumalik+ mula sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad sa lupain ng Gilead patungo sa lupain ng Canaan sa iba pang mga anak ni Israel at nagbalik sa kanila ng salita.+ 33  At ang salita ay naging mabuti sa paningin ng mga anak ni Israel; at pinagpala ng mga anak ni Israel ang Diyos,+ at hindi nila pinag-usapan ang pag-ahon ukol sa panghukbong paglilingkod laban sa kanila upang sirain ang lupain na tinatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. 34  At pinanganlan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad ang altar, sapagkat “iyon ay saksi sa pagitan natin na si Jehova ang tunay na Diyos.”+

Talababa