Josue 23:1-16

23  At nangyari nga maraming araw pagkatapos na ang Israel ay mabigyan ni Jehova ng kapahingahan+ mula sa lahat ng kanilang mga kaaway sa buong palibot, nang si Josue ay matanda na at may kalaunan na sa mga araw,+  tinawag ni Josue ang buong Israel,+ ang matatandang lalaki nito at ang mga ulo nito at ang mga hukom nito at ang mga opisyal nito,+ at sinabi sa kanila: “Kung tungkol sa akin, ako ay matanda na, ako ay lumaon na sa mga araw.  At sa ganang inyo, nakita ninyo ang lahat ng ginawa ni Jehova na inyong Diyos sa lahat ng mga bansang ito alang-alang sa inyo,+ sapagkat si Jehova na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo.+  Tingnan ninyo, iniatas ko sa inyo sa pamamagitan ng palabunutan+ ang mga bansang ito na nalalabi bilang mana para sa inyong mga tribo, at ang lahat ng mga bansa na nilipol ko,+ mula sa Jordan hanggang sa Malaking Dagat sa lubugan ng araw.+  At si Jehova na inyong Diyos ang siyang patuloy na nagpapaalis sa kanila mula sa harap ninyo,+ at itinaboy niya sila alang-alang sa inyo, at inari ninyo ang kanilang lupain, gaya ng ipinangako sa inyo ni Jehova na inyong Diyos.+  “At lubhang magpakalakas-loob+ kayo na ingatan at gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat+ ng kautusan ni Moises sa pamamagitan ng hindi pagtalikod mula roon tungo sa kanan o tungo sa kaliwa,+  sa pamamagitan ng hindi pagpasok sa gitna ng mga bansang ito,+ itong mga nalalabing kasama ninyo. At huwag ninyong banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga diyos+ ni sumumpa man kayo sa pamamagitan nila,+ ni maglingkod man kayo sa kanila o yumukod sa kanila.+  Kundi kay Jehova na inyong Diyos kayo mangunyapit,+ gaya ng ginagawa ninyo hanggang sa araw na ito.  At itataboy ni Jehova ang mga dakila at makapangyarihang bansa mula sa harap ninyo.+ (Kung tungkol sa inyo, walang isa mang tao ang nakatayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito.)+ 10  Isang tao lamang sa inyo ang hahabol sa isang libo,+ sapagkat si Jehova na inyong Diyos ang siyang lumalaban para sa inyo,+ gaya ng ipinangako niya sa inyo.+ 11  At palagi ninyong ingatan+ ang inyong mga kaluluwa na ibigin si Jehova na inyong Diyos.+ 12  “Ngunit kung tatalikod nga kayo+ at lalakip kayo sa natitira sa mga bansang ito,+ itong mga nalalabing kasama ninyo, at makikipag-alyansa kayo sa kanila ukol sa pag-aasawa+ at makikisama sa kanila, at sila sa inyo, 13  alamin nga ninyo na hindi ipagpapatuloy ni Jehova na inyong Diyos ang pagtataboy sa mga bansang ito alang-alang sa inyo;+ at sa inyo ay magiging gaya sila ng bitag at gaya ng silo at gaya ng hagupit sa inyong mga tagiliran+ at gaya ng mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa malipol kayo mula sa mabuting lupang ito na ibinigay sa inyo ni Jehova na inyong Diyos.+ 14  “At narito! yayaon ako ngayon sa lakad ng buong lupa,+ at nalalaman ninyong lubos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa na walang isa mang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinalita sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isa mang salita sa mga iyon ang nabigo.+ 15  At mangyayari nga, kung paanong ang lahat ng mabuting salita na sinalita sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ay dumating sa inyo,+ gayon pasasapitin ni Jehova sa inyo ang lahat ng masamang salita hanggang sa malipol niya kayo mula sa mabuting lupang ito na ibinigay sa inyo ni Jehova na inyong Diyos,+ 16  dahil sa paglabag ninyo sa tipan ni Jehova na inyong Diyos na iniutos niya sa inyo, at dahil kayo ay yumaon at naglingkod sa ibang mga diyos at yumukod sa kanila.+ At ang galit ni Jehova ay tiyak na lalagablab laban sa inyo,+ at tiyak na malilipol kayo nang mabilis mula sa mabuting lupain na ibinigay niya sa inyo.”+

Talababa