Josue 14:1-15

14  At ito ang kinuha ng mga anak ni Israel bilang minanang pag-aari sa lupain ng Canaan,+ na pinangyari ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun at ng mga ulo ng mga ama ng mga tribo ng mga anak ni Israel na manahin+ nila.  Ang kanilang mana ay sa pamamagitan ng palabunutan,+ gaya ng iniutos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises para sa siyam na tribo at sa kalahating tribo.+  Sapagkat ibinigay na ni Moises ang mana ng dalawang tribo at ng kalahating tribo sa kabilang ibayo ng Jordan;+ at ang mga Levita ay hindi niya binigyan ng mana sa gitna nila.+  Sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging dalawang tribo,+ ang Manases+ at ang Efraim;+ at hindi nila binigyan ng bahagi sa lupain ang mga Levita, maliban sa mga lunsod+ na tatahanan at sa mga pastulan ng mga ito para sa kanilang mga alagang hayop at sa kanilang mga ari-arian.+  Kung ano ang iniutos ni Jehova kay Moises, gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel; at pinaghati-hatian nila ang lupain.  At ang mga anak ni Juda ay lumapit kay Josue sa Gilgal,+ at si Caleb+ na anak ni Jepune na Kenizita+ ay nagsabi sa kaniya: “Nalalaman mong lubos ang salita na sinalita ni Jehova+ kay Moises na lalaki ng tunay na Diyos+ may kinalaman sa akin at may kinalaman sa iyo sa Kades-barnea.+  Apatnapung taóng gulang ako nang isugo ako ni Moises na lingkod ni Jehova mula sa Kades-barnea upang tiktikan ang lupain,+ at bumalik ako na may dalang salita sa kaniya ayon sa nasa aking puso.+  At pinangyari ng aking mga kapatid na umahong kasama ko na matunaw ang puso ng bayan;+ ngunit sa ganang akin, sinunod ko si Jehova na aking Diyos nang lubusan.+  Dahil dito ay sumumpa si Moises nang araw na iyon, na sinasabi, ‘Ang lupain na tinuntungan+ ng iyong mga paa ay magiging sa iyo at sa iyong mga anak bilang mana hanggang sa panahong walang takda, sapagkat sumunod ka kay Jehova na aking Diyos nang lubusan.’+ 10  At narito, iningatan akong buháy+ ni Jehova, gaya ng ipinangako niya,+ nitong apatnapu’t limang taón mula nang bitiwan ni Jehova ang pangakong ito kay Moises noong lumalakad ang Israel sa ilang,+ at narito, ako sa araw na ito ay walumpu’t limang taóng gulang. 11  Gayunma’y malakas pa ako ngayon gaya nang araw na isugo ako ni Moises.+ Kung ano ang lakas ko noon, gayundin ang lakas ko ngayon para sa digmaan, kapuwa sa paglabas at sa pagpasok.+ 12  At ngayon ay ibigay mo sa akin ang bulubunduking pook na ito na ipinangako ni Jehova nang araw na iyon,+ sapagkat narinig mo mismo nang araw na iyon na may mga Anakim+ doon at malalaking lunsod na nakukutaan.+ Malamang na sasaakin si Jehova,+ at itataboy ko nga sila, gaya ng ipinangako ni Jehova.”+ 13  Sa gayon ay pinagpala siya ni Josue at ibinigay kay Caleb na anak ni Jepune ang Hebron bilang mana.+ 14  Kaya naman ang Hebron ay naging pag-aari ni Caleb na anak ni Jepune na Kenizita bilang mana hanggang sa araw na ito, sa dahilang sumunod siya nang lubusan kay Jehova na Diyos ng Israel.+ 15  Ang pangalan ng Hebron bago nito ay Kiriat-arba+ (ang nasabing Arba+ ay ang dakilang tao sa mga Anakim). At ang lupain ay hindi na niligalig ng digmaan.+

Talababa