Josue 12:1-24

12  At ito ang mga hari sa lupain na tinalo ng mga anak ni Israel at ang lupain ng mga ito ang kanilang inari sa panig ng Jordan sa dakong sikatan ng araw,+ mula sa agusang libis ng Arnon+ hanggang sa Bundok Hermon+ at sa buong Araba+ patungo sa sikatan ng araw:  si Sihon+ na hari ng mga Amorita, na nananahanan sa Hesbon,+ na namamahala mula sa Aroer,+ na nasa pampang ng agusang libis ng Arnon,+ at sa gitna ng agusang libis, at sa kalahati ng Gilead hanggang sa Jabok+ na agusang libis, na hangganan ng mga anak ni Ammon,  at sa Araba+ hanggang sa dagat ng Kineret+ sa dakong silangan at hanggang sa dagat ng Araba, na Dagat Asin,+ tungo sa silangan sa daang patungo sa Bet-jesimot,+ at sa dakong timog sa ilalim ng mga dalisdis ng Pisga.+  At ang teritoryo ni Og+ na hari ng Basan, yaong natira sa mga Repaim,+ na nananahanan sa Astarot+ at sa Edrei,+  at namamahala sa Bundok Hermon+ at sa Saleca at sa buong Basan,+ hanggang sa hangganan ng mga Gesurita+ at ng mga Maacateo,+ at sa kalahati ng Gilead, hanggang sa teritoryo ni Sihon+ na hari ng Hesbon.+  Si Moises na lingkod ni Jehova at ang mga anak ni Israel ang siyang tumalo sa kanila,+ at pagkatapos nito ay ibinigay iyon ni Moises na lingkod ni Jehova bilang ari-arian sa mga Rubenita+ at sa mga Gadita+ at sa kalahati ng tribo ni Manases.+  At ito ang mga hari sa lupain na tinalo ni Josue at ng mga anak ni Israel sa panig ng Jordan sa dakong kanluran, mula sa Baal-gad+ sa kapatagang libis ng Lebanon+ at hanggang sa Bundok Halak,+ na paahon sa Seir,+ at pagkatapos nito ay ibinigay iyon ni Josue sa mga tribo ng Israel bilang ari-arian ayon sa kani-kanilang bahagi,+  sa bulubunduking pook at sa Sepela at sa Araba at sa mga dalisdis at sa ilang at sa Negeb+—ang mga Hiteo, ang mga Amorita+ at ang mga Canaanita, ang mga Perizita, ang mga Hivita at ang mga Jebusita:+   Ang hari ng Jerico,+ isa; ang hari ng Ai,+ na nasa tabi ng Bethel, isa; 10  ang hari ng Jerusalem,+ isa; ang hari ng Hebron,+ isa; 11  ang hari ng Jarmut,+ isa; ang hari ng Lakis,+ isa; 12  ang hari ng Eglon,+ isa; ang hari ng Gezer,+ isa; 13  ang hari ng Debir,+ isa; ang hari ng Geder, isa; 14  ang hari ng Horma, isa; ang hari ng Arad, isa; 15  ang hari ng Libna,+ isa; ang hari ng Adulam, isa; 16  ang hari ng Makeda,+ isa; ang hari ng Bethel,+ isa; 17  ang hari ng Tapua, isa; ang hari ng Heper,+ isa; 18  ang hari ng Apek, isa; ang hari ng Lasaron, isa; 19  ang hari ng Madon,+ isa; ang hari ng Hazor,+ isa; 20  ang hari ng Simron-meron, isa; ang hari ng Acsap,+ isa; 21  ang hari ng Taanac, isa; ang hari ng Megido,+ isa; 22  ang hari ng Kedes, isa; ang hari ng Jokneam+ sa Carmel, isa; 23  ang hari ng Dor sa tagaytay ng bundok ng Dor,+ isa; ang hari ng Goiim sa Gilgal, isa; 24  ang hari ng Tirza, isa; ang lahat ng mga hari ay tatlumpu’t isa.+

Talababa