Josue 6:1-27

6  At ang Jerico ay mahigpit na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, na walang sinumang lumalabas at walang sinumang pumapasok.+  At sinabi ni Jehova kay Josue: “Tingnan mo, ibinigay ko na ang Jerico at ang hari nito, ang magigiting at makapangyarihang mga lalaki, sa iyong kamay.+  At kayong lahat na mga lalaking mandirigma ay hahayo sa palibot ng lunsod, na lumilibot sa lunsod nang minsan. Ganiyan ang gagawin ninyo sa loob ng anim na araw.  At pitong saserdote ang magdadala ng pitong tambuling sungay ng barakong tupa, sa unahan ng Kaban, at sa ikapitong araw ay hahayo kayo sa palibot ng lunsod nang pitong ulit at hihipan ng mga saserdote ang mga tambuli.+  At mangyayari nga na kapag pinatunog nila ang tambuling sungay ng barakong tupa, kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, ang buong bayan ay sisigaw ng isang malakas na hiyaw ng digmaan;+ at ang pader ng lunsod ay babagsak nang latág,+ at aahon ang bayan, bawat isa ay deretso sa harapan niya.”  Sa gayon ay tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote+ at sinabi sa kanila: “Buhatin ninyo ang kaban ng tipan,+ at pitong saserdote ang magdadala ng pitong tambuling sungay ng barakong tupa sa unahan ng kaban+ ni Jehova.”  At sinabi niya sa bayan: “Yumaon kayo at humayo sa palibot ng lunsod, at ang hukbong nasasakbatan sa pakikipagdigma+ ay yayaon sa unahan ng kaban ni Jehova.”  Kaya nangyari ang gaya ng sinabi ni Josue sa bayan; at yumaon ang pitong saserdote na may dalang pitong tambuling sungay ng barakong tupa sa harap ni Jehova at hinipan ang mga tambuli, at ang kaban ng tipan ni Jehova ay kasunod nila.  At ang hukbong nasasakbatan sa pakikipagdigma ay humahayong una sa mga saserdote na humihihip sa mga tambuli, habang ang bantay sa likuran+ ay sumusunod sa Kaban at patuluyang humihihip sa mga tambuli. 10  At si Josue ay nag-utos sa bayan,+ na sinasabi: “Huwag kayong sisigaw ni iparirinig man ninyo ang inyong mga tinig, at walang salitang lalabas mula sa inyong mga bibig hanggang sa araw na sabihin ko sa inyo, ‘Sigaw!’ Kung magkagayon ay sisigaw kayo.”+ 11  At ipinalibot niya sa lunsod ang kaban ni Jehova, na lumibot nang minsan, at pagkatapos ay pumaroon sila sa kampo at nanatili nang magdamag sa kampo. 12  Sa gayon ay maagang bumangon si Josue sa kinaumagahan,+ at binuhat ng mga saserdote ang kaban+ ni Jehova, 13  at pitong saserdote na may dalang pitong tambuling sungay ng barakong tupa sa unahan ng kaban ni Jehova ang lumalakad, habang patuluyang humihihip sa mga tambuli, at ang hukbong nasasakbatan sa pakikipagdigma ay lumalakad na una sa kanila, habang ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban ni Jehova at patuluyang humihihip sa mga tambuli.+ 14  At humayo sila nang minsan sa palibot ng lunsod nang ikalawang araw, at pagkatapos ay bumalik sila sa kampo. Ganiyan ang ginawa nila sa loob ng anim na araw.+ 15  At nangyari nga, nang ikapitong araw ay bumangon sila nang maaga, nang magbukang-liwayway, at humayo sila sa palibot ng lunsod sa ganitong paraan nang pitong ulit. Nang araw na iyon lamang sila humayo sa palibot ng lunsod nang pitong ulit.+ 16  At nangyari nga, nang ikapitong ulit ay hinipan ng mga saserdote ang mga tambuli, at sinabi ni Josue sa bayan: “Sigaw;+ sapagkat ibinigay ni Jehova sa inyo ang lunsod.+ 17  At ang lunsod ay magiging isang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa;+ iyon kasama ng lahat ng bagay na naroon ay kay Jehova. Tanging si Rahab+ na patutot ang mananatiling buháy, siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay, sapagkat itinago niya ang mga mensahero na isinugo natin.+ 18  At kayo naman, lumayo lamang kayo mula sa bagay na nakatalaga sa pagkapuksa,+ dahil baka magkaroon kayo ng pagnanasa+ at kumuha kayo ng ilan sa bagay na nakatalaga sa pagkapuksa+ at gawing isang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa ang kampo ng Israel at dalhan ito ng sumpa.+ 19  Ngunit ang lahat ng pilak at ginto at mga kagamitang tanso at bakal ay banal kay Jehova.+ Sa kabang-yaman ni Jehova ito mapupunta.”+ 20  Sa gayon ay sumigaw ang bayan, nang hipan nila ang mga tambuli.+ At nangyari nga, nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli at ang bayan ay magsimulang sumigaw ng isang malakas na hiyaw ng digmaan, ang pader ay nagsimulang bumagsak nang latág.+ Pagkatapos ay umahon ang bayan patungo sa loob ng lunsod, bawat isa ay deretso sa harapan niya, at binihag ang lunsod. 21  At itinalaga nila sa pagkapuksa ang lahat ng nasa lunsod, mula sa lalaki hanggang sa babae, mula sa kabataang lalaki hanggang sa matandang lalaki at hanggang sa toro at tupa at asno, sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ 22  At ang dalawang lalaki na naniktik sa lupain ay sinabihan ni Josue: “Pumasok kayo sa bahay ng babae, ang patutot, at ilabas ninyo mula roon ang babae at lahat niyaong sa kaniya, gaya ng ipinanumpa ninyo sa kaniya.”+ 23  Kaya pumasok ang mga kabataang lalaki na naniktik at inilabas si Rahab at ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid na lalaki at lahat niyaong sa kaniya, oo, ang lahat ng kaniyang kapamilya ay inilabas nila;+ at inilagay nila sila sa labas ng kampo ng Israel. 24  At sinunog nila sa apoy ang lunsod at ang lahat ng bagay na naroon.+ Tanging ang pilak at ang ginto at ang mga kagamitang tanso at bakal ang ibinigay nila sa kabang-yaman ng bahay ni Jehova.+ 25  At si Rahab na patutot at ang sambahayan ng kaniyang ama at lahat niyaong sa kaniya ay iningatang buháy+ ni Josue; at nananahanan siya sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito,+ sapagkat itinago niya ang mga mensahero na isinugo ni Josue upang maniktik sa Jerico.+ 26  Nang magkagayon ay ipinabigkas ni Josue ang isang sumpa nang mismong panahong iyon, na nagsasabi: “Sumpain nawa ang tao sa harap ni Jehova na titindig at magtatayo ng lunsod na ito, ng Jerico nga. Sa pagkamatay ng kaniyang panganay ay ilatag niya ang pundasyon nito, at sa pagkamatay ng kaniyang bunso ay ilagay niya ang mga pinto nito.”+ 27  Kaya si Jehova ay suma kay Josue,+ at ang kaniyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupa.+

Talababa